Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, tālākizglītības programmu moduļu vai moduļu kopu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

  Klientu ievērībai!

  Pieaugušo profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas tiek īstenotas ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus!  

  Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

  1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību;
  3. modulārās profesionālās izglītības programmu apguve dod iespēju vienu vai vairāku profesionālās tālākizglītības programmu moduļu apguvi atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās noteiktajām profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām. Bezdarbniekam pēc programmu apguves izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi.

  Dalībai profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, tālākizglītības programmu moduļu vai moduļu kopu apguvē var pieteikties:

  • bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
  • bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā;
  • bezdarbnieks atkārtoti Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē var iesaistīties, ja pēc iepriekšējās tālākizglītības programmas apguves ir saņēmis profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • bezdarbnieks atkārtoti profesionālās izglītības programmu apguvē var iesaistīties ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas un, ja bezdarbnieks šajā periodā ir bijis nodarbināts vismaz 60 kalendārās dienas, summējot bezdarbnieka nodarbinātības periodus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas.

  Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un šiem sarakstiem:
  • Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmu, moduli vai moduļu kopu un izglītības iestādi no NVA piedāvātā profesionālās tālākizglītības programmu saraksta, no profesionālās pilnveides programmu saraksta, tālākizglītības programmu moduļu saraksta vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.
  • Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apguvei.
  • Apmācību ilgums līdz 8 mēnešiem.
  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
  Svarīgi!

  Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu! 

  Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību Reģionālās mobilitātes atbalstam:

  • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā);
  • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai līdz 200 euro mēnesī (t.sk. transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību/prakses vietu un atpakaļ).

  Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

  1. apmācību/prakses vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā; finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību vai prakses uzsākšanas dienas.

  Lai saņemtu finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam:

  • Filiāle 10 darbdienu laikā pēc apmācību uzsākšanas NVA pieņem bezdarbnieka Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.
  • Ja mainās apmācību/prakses adrese, informāciju par apmācību vietu iesniedz atkārtoti (10 darba dienu laikā no iestājušām izmaiņām) un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību/prakses vietai.

  Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

  • klātienē;
  • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

  Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.


  Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

  Detalizētāka informācija par Atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” skatīt šeit:

  • Kuponu izvēlētajai apmācību programmai saņem pieteikumu reģistrēšanas rindas kārtībā.
  • Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē.
  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 12 mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas:
  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2021.gada 12 mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas
  • Bezdarbnieku skaits, kuri pieteikušies profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm:
  • Bezdarbnieku apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības īstenošanas ietvaros:

  Bezdarbnieku iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākumā “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” 2022. gadā