Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem

Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

  Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

  1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

  Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei var pieteikties:

  • bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
  • bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā;
  • bezdarbnieks atkārtoti Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē var iesaistīties, ja pēc iepriekšējās tālākizglītības programmas apguves ir saņēmis profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • bezdarbnieks atkārtoti profesionālās izglītības programmu apguvē var iesaistīties ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas un, ja bezdarbnieks šajā periodā ir bijis nodarbināts vismaz 60 kalendārās dienas, summējot bezdarbnieka nodarbinātības periodus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas.

  Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Ekonomikas ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un šiem sarakstiem:
  • Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu no NVA piedāvātā profesionālās tālākizglītības vai no profesionālās pilnveides programmu saraksta, vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.
  • Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apguvei.
  • Apmācību ilgums līdz 8 mēnešiem.
  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
  Svarīgi!

  Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā vai, ja bezdarbnieks 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas bez attaisnojošiem iemesliem nekārto eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju! 

  Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību Reģionālās mobilitātes atbalstam:

  • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā);
  • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai līdz 200 euro mēnesī (t.sk. transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību/prakses vietu un atpakaļ).

  Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

  1. apmācību/prakses vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā; finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību vai prakses uzsākšanas dienas.

  Lai saņemtu finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam:

  • Filiāle 10 darbdienu laikā pēc apmācību uzsākšanas NVA pieņem bezdarbnieka Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.
  • Ja mainās apmācību/prakses adrese, informāciju par apmācību vietu iesniedz atkārtoti (10 darba dienu laikā no iestājušām izmaiņām) un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību/prakses vietai.

  Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

  • klātienē;
  • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

  Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.


  Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

  Detalizētāka informācija par Atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” skatīt šeit:

  • Kuponu izvēlētajai apmācību programmai saņem pieteikumu reģistrēšanas rindas kārtībā.
  • Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

  Bezdarbnieku iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākumā “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” 2022. gadā