Novada mājas lapa:

www.dobele.lv

Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta.
Dobeles novada teritorijas platība ir 1629,33 km², iedzīvotāju skaits - 30 556 (pēc PMLP datiem uz 01.01. 2021.).

Dobeles novadā iekļaujas divas pilsētas - Dobele un Auce - un 19 pagasti: Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes. (avots: www.dobele.lv)

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada ekonomiskā attīstībā ir saglabājusi saimnieciskās attīstības tradīcijas, kas balstītas uz rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Viena no Dobeles novada priekšrocībām – izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un transporta infrastruktūra.

2022. gada decembrī novada teritorijā reģistrēts 2,181 aktīvs uzņēmums. Pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita 2022. gadā visvairāk uzņēmumu nodarbojās ar graudaugu un citu lauksaimniecības kultūru audzēšanu (327 uzņēmumi) un ar jaukto lauksaimniecību (319 uzņēmumi). 

Investīcijas pašvaldībā un tās teritorijā strādājošajos uzņēmumos var tikt piesaistītas no dažādiem avotiem – subsidētais finansējums, kredīti, iekšzemes un ārvalstu investīcijas u.c. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, novada attīstībai aktīvi tiek piesaistīti ES fondu līdzekļi - lielākā vai mazākā mērā projekta izmaksas tiek segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. (www.dobele.lv)

Sadzīves apstākļi

Izglītības pakalpojumus Dobeles novadā nodrošina 30 izglītības iestādes:  

  • Dobeles Valsts ģimnāzija,
  • 2 vidusskolas,
  • 11 pirmsskolas izglītības iestādes,
  • 2 sākumskolas,
  • 2 pamatskolas,
  • 5 pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupām,
  • viena speciālās izglītības iestāde,
  • viena profesionālā izglītības iestāde,
  • 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes,
  • viena interešu izglītības iestāde.

Dobeles novadā pieaugušo izglītību īsteno Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

Sociālos pakalpojumus nodrošina Dobeles novada Sociālais dienests, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un pakalpojumus Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā.


Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, ģimenes ārstu prakses un privātprakses sniedzot dažādus medicīniskus pakalpojumus.

Plašāku informāciju par Dobeles novadu atradīsiet Novada mājas lapā.