Lai iegūtu darba meklētāja statusu persona:

Darba meklētāja statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

  1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
  2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (CV un vakanču portālā vai izmantojot tiešsaistes formu e-adresē), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. Ierodoties uz NVA konsultāciju filiālē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.

Tiesības uz darba meklētāja statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

  • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
  • meklē darbu;
  • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
  • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
  • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē.

Pievērsiet uzmanību, ja plānojat pieteikties bezdarbnieka pabalstam, tad Jums NVA ir jāiesniedz iesniegums bezdarbnieka, nevis darba meklētāja statusam.