Lai iegūtu darba meklētāja statusu persona:

Lai tiktu izskatīts personas pieteikums darba meklētāja statusa piešķiršanai, personai rakstveida formā jāiesniedz sagatavots iesniegums, kurā papildus lūgumam piešķirt darba meklētāja statusu, persona norāda šādas ziņas:

  1. vārds, uzvārds;
  2. personas kods;
  3. tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese vai cits saziņas veids;
  4. apliecina atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumiem.

Darba meklētāja statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

  1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
  2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai CV un vakanču portālā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).