Lai iegūtu darba meklētāja statusu persona:

  • var pieteikties, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā;
  • var pieteikties, izmantojot tiešsaistes formu e-adresē
  • var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei elektroniskajā pastā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu;
  • var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei pa pastu vai ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu.

Lai tiktu izskatīts personas pieteikums darba meklētāja statusa piešķiršanai, personai rakstveida formā jāiesniedz sagatavots iesniegums, kurā papildus lūgumam piešķirt darba meklētāja statusu, persona norāda šādas ziņas:

  1. vārds, uzvārds;
  2. personas kods;
  3. tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese vai cits saziņas veids;
  4. apliecina atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumiem.

Darba meklētāja statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

  1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
  2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai CV un vakanču portālā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).