Novada mājas lapa:  

www.ventspils.lv

Informācija par pilsētu

Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Ventspils pilsētas teritorija aizņem 58 km2, no kuriem 38% ir meži, parki un ūdeņi.

Ventspils pilsēta ir viena no trim Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centriem un viena no deviņiem nacionālās nozīmes attīstības centriem. Ventspils ir sestā lielākā Latvijas pilsēta pēc teritorijas lieluma (58 km2) un sestā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita.
Deklarēto iedzīvotāju skaits Ventspilī 2019. gada sākumā (pēc PMLP datiem) bija 38 059, no kuriem 54,1% - sievietes, 45,9% - vīrieši.
Nodarbinātības un darba iespējas

Ventspilī 2019. gada sākumā (pēc PMLP datiem) darbspējas vecumā ir 23 816 iedzīvotāji jeb 62,6%, līdz darbspējas vecumam ir 5497 iedzīvotāji jeb 14,4%, bet virs darbspējas vecuma ir 8746 iedzīvotāji jeb 23%.
Bezdarba līmenis Ventspils pilsētā 2019.gadā ir bijis salīdzinoši zemāks nekā Kurzemes reģionā un vidēji Latvijā. 2019. gada septembrī tika fiksēts mazākais bezdarbnieku skaits kopš ekonomiskās krīzes sākuma 2008. gadā – 797 cilvēki jeb 3,9% no Ventspilī reģistrēto iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā. 2019. gada 2.decembrī bezdarba līmenis Ventspils pilsētā, rēķinot pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, ir 4,4%.

Ventspils biznesa atbalsta centrs informē, ka iezīmējas tendence, ka Ventspils uzņēmumi piesaista darbam pilsētā strādājošos arvien plašākā reģionā, kā arī pievērš uzmanību iedzīvotāju mūžizglītības un pārkvalifikācijas jautājumiem.

 

tabula


Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas pilsētā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Ventspils pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv. Pieejami dažādi atlases kritēriji, piem. par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm. un darbības jomām.

2019.gadā NVA Ventspils filiālē reģistrētas 2196 brīvās darba vietas. Plašāka informācija pieejama: NVA tīmekļa vietnē sadaļā -“Dokumenti un statistika” - “Brīvo darba vietu skaits”- “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”, brīvo darba vietu profesijas.
 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra apkopoto informāciju uz 2019. gada 5. decembri Komercreģistrā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēti 113 jauni uzņēmumi.

Ventspils pilsētas komersanti lielāko darbinieku skaitu nodarbina transporta un uzglabāšanas nozarē, kam seko tirdzniecības un apstrādes rūpniecības nozares.

Ventspils pilsētai ir otrs augstākais rezultāts apstrādes rūpniecības produkcijas apjomā starp republikas pilsētām, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Saskaņā ar CSP sniegto informāciju 2019. gada pirmajos 9 mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms Ventspils pilsētā bijis 179 milj. EUR. Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 85% – 2019. gada pirmajos 9 mēnešos tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir arī augstākais eksportētās produkcijas īpatsvars starp republikas pilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā (65%).
Ventspils pilsētas pašvaldības darbs uzņēmējdarbības atbalstam kopumā novērtēts atzinīgi arī nacionālā mērogā – 2018. gada rudenī Latvijas Biznesa savienības sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūru un “Lursoft” atvērtajā indeksā “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” Ventspils jau otro reizi tika atzīta par investīcijām draudzīgāko republikas pilsētu.

Vidējā darba samaksa
Ventspilī deklarēto iedzīvotāju vidējā apdrošināšanas iemaksu alga katru gadu pieaug par 3-4%, taču 2018. gada laikā pieaugums jau pārsniedza 5%. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) sniegto informāciju 2019. gada pirmajā pusgadā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Ventspils pilsētā bija 953 EUR, kas ir par 20 EUR lielāka nekā Latvijā vidēji.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Ar nolūku veidot Ventspili par viedo tehnoloģiju centru, 2013. gada. 29. maijā starp 18 institūcijām un organizācijām tika parakstīts sadarbības memorands „Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstību Ventspils pilsētā”, kā rezultātā tika izstrādāta Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija. Ņemot vērā IKT nozares attīstības potenciālu, kā arī līdz šim sasniegto, Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un citiem partneriem apņēmās īstenot Ventspils IKT nozares attīstības stratēģiju ar sekojošu vīziju: Ventspils – labākā izvēle dzīvošanai, izglītībai, zinātnei un komercdarbībai IKT nozarei..
2020. un turpmākajos gados plānota straujāka IKT nozares attīstība, kas saistīta gan ar speciālistu pārkvalifikāciju darbam IKT nozarē, gan darbinieku piesaisti jau esošajiem uzņēmumiem.

2019. gadā darbu turpinājis 2017. gadā izveidotais Ventspils Biznesa atbalsta centrs (VBAC). Ar VBAC palīdzību Ventspils pilsētas dome nodrošina atbalstu IKT nozares uzņēmumu un citu nozaru iesācējuzņēmumu komersantiem telpu nomai Ventspils pilsētā. IKT nozares komersanti ir tiesīgi saņemt 100% telpu nomas maksas atvieglojumu pirmajā darbības gadā Ventspils pilsētā VBAC telpās.. Individuālam darbam vai lietišķām tikšanām ikvienam interesentam bez maksas pieejama bija arī VBAC koprades telpa Pils ielā 17, Ventspilī.
2019. gada rudenī uzsākta aktivitāšu iesviešana projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” Eiropas Komisijas iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valmieras pilsētu un norisināsies līdz 2021. gada rudenim. Projekta mērķis ir caur inovatīvām metodēm risināt kvalificēta darbaspēka deficīta un piesaistes, īpaši tehniskajās jomās, nepietiekamas izglītības tehnoloģiju un jauninājumu izmantošanas skolās jautājumus un veicināt publiskā sektora atbalstu industrijai jaunu darbavietu radīšanai.
2020. gadā apmācības IKT prasmju pilnveidē, t.sk. pārkvalifikācija darbam IKT nozarē, turpināsies. Apmācības Ventspils pilsētas pašvaldības deleģējumā organizē Ventspils Biznesa atbalsta centrs.

2019. gada maijā Ventspilī darbu uzsāka jauno iedzīvotāju kontaktpunkts “Livin Ventspils”, kurā ikviens interesents, kurš nesen pārcēlies uz dzīvi Ventspilī vai plāno to darīt, var gūt sev interesējošo informāciju tādos jautājumos kā izglītība, veselības aprūpe u.c.
2019. gada oktobrī tika uzsākta Daudzfunkcionālā Zinātnes un inovāciju centra būvniecība Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Zinātnes un inovāciju centrā plānots radīt aptuveni 120 jaunas darba vietas. Inovāciju centrā paredzētas nomas telpas jaunajiem uzņēmējiem ar 90 jaunām darbavietām, bet interešu izglītības jeb Zinātnes centrā būs ap 30 jaunu darba vietu. Projekta noslēgums plānots 2021./ 2022. gadā. Zinātnes un inovāciju centrā tiks ierīkotas radošās koprades telpas (makerspace) un tiks ieviestas jaunākās izglītības tehnoloģiju (EdTech).

Sadzīves apstākļi

Izglītība
Izglītības pārvalde: http://vip.ventspils.lv/

Ventspilī ir 9 vispārizglītojošās dienas skolas, 9 pirmsskolas izglītības iestādes, Ventspils Jaunrades nams, Mākslas skola un sporta skola „Spars”.

2019./2020.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes realizē kompetenču pieejas mācību saturu. Tiek rīkotas mācības pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām un pedagogiem, plānoti pieredzes apmaiņas braucieni, lai apzinātu ieviestu labāko praksi bērna pašvaldības un domāšanas attīstībā.

2020.gadā tiek turpināta Spējīgo bērnu apmācības programma un skola „Gudrinieks”. kurā mācās 4.-9.klašu audzēkņi no visām Ventspils pilsētas skolām, kas dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabas zinību priekšmetos.

2020.gadā plānots turpināt Rīcības programmu mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās. Programma paredzēta, lai sniegtu atbalstu skolotājiem kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanai skolās, sekotu katras skolas progresam -skolēnu sniegumam, mācīšanas darba kvalitātei un skolas vadības darba kvalitātei, attīstot skolēnu kompetences mācību procesā.

2019./2020. mācību gadā sporta skolā „Spars” mācības uzsāka 1 181 audzēknis kopumā 10 sporta veidos – basketbols, smaiļošana un kanoe airēšana, džudo, sporta vingrošana, vieglatlētika, peldēšana, šorttreks, svarcelšana, BMX, šaušana. Kā katru gadu, arī 2020. gadā plānotas vasaras sporta nometnes jauno sportistu treniņprocesa pilnveidošanai. Audzēkņu izaugsmes veicināšanai sporta skolā „Spars” tiek realizēta Jaunatnes sporta attīstības programma, kuras ietvaros paredzēts atbalsts jaunajiem sportistiem dažādās sporta nozarēs – šorttrekā, vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, BMX, džudo, peldēšanā. 2020.gadā turpināsies Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojekta programma, kuras ietvaros tiek gatavoti augstas klases sportisti svarcelšanā, šorttrekā un vieglatlētikā.

Ventspils Jaunrades nams 2019./2020. mācību gadā interešu izglītības programmu realizēšanu veic 4 programmās, 49 apakšprogrammās, 122 grupās ar 1 633 audzēkņiem. 2020.gadā plānota dalība Valsts Izglītības saturu centra (VISC) organizētajos valsts nozīmes konkursos un pasākumos mākslas, mūzikas, dejas, folkloras un teātra nozarēs. Ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju atbalstu un sadarbībā ar Valsts Izglītības un satura centru norisināsies ikgadējais Starptautiskais Radioelektronikas konkurss - praktikums. Noris sagatavošanās organizatoriskie darbi dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Jaunrades nama interešu pulciņi turpina dalību Junior Achievement Latvija biznesa izglītības programmas apgūšanā, piedaloties dažādos konkursos un tirdziņos.

Jauniešu mājā plānots turpināt nodrošināt klātienes un virtuālu jauniešu informācijas punkta pakalpojumus, konsultācijas iniciatīvu veidošanā, kā arī organizēt tematiskus informatīvus, izglītojošus un izklaidējošus pasākumus jauniešu auditorijai. Sadarbībā ar Jauniešu domi tiek īstenots projekts “Proti un Dari!”, kas vērsts uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Kopš 2018. gada sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un partneriem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā tiek īstenots Centrālbaltijas programmas pārrobežu projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālām tehnoloģijām”, šī projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gadam.
2020.gadā Izglītības pārvalde turpina realizēt projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”. Projekta ietvaros sadarbībā ar Sporta pārvaldi tiks rīkoti dažādi fiziskās un garīgās veselības veicinoši pasākumi, kā arī projekta ietvaros paredzēta peldētprasmju apmācība pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņiem.

Tāpat 2020.gadā tiks turpināta projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācija, nodrošinot Ventspils vispārējo izglītības iestāžu skolēniem dažādus pasākumu un konsultācijas karjeras izvēles un dažādu kompetenču attīstības jautājumos.

Ventspils Augstskola: www.venta.lv

Ventspils pilsētas pašvaldība ir viena no Ventspils Augstskolas (VeA) dibinātājām 1997.gadā. Šajā laikā tika ielikti pamati galvenajiem studiju virzieniem un piesaistīti augstākās kvalitātes pasniedzēji.
2020.gadā tiek turpināta arī Ventspils Augstskolas personāla atbalsta programmas īstenošana - akadēmiskā doktora grāda iegūšanai, kas tika uzsākta 2012.gadā.
Sākot ar 2018./2019.m.g. VeA informāciju un komunikāciju tehnoloģijas jomas studentiem iespējams iegūt Ventspils pilsētas domes stipendiju, lai veicinātu talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā piesaisti VeA studiju programmās, kā arī attīstītu studējošo aktivitāti akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un veicināt radošā potenciāla produktīvu pieaugumu. Stipendijas apmērs ir 200 EUR mēnesī un to piešķir līdz 10 stipendiātiem.

Sociālā nodrošināšana
2020. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai primāri jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts:

 1. Pabalstam garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 64 EUR) izdevumi plānoti 71 805 EUR.
 2. Dzīvokļu pabalstu (apkure, ūdens un kanalizācija, īres maksa) kompensācijas apmērs 2020. gadā paliek nemainīgs. Dzīvokļa pabalstiem 2020.gadā izdevumi plānoti 271 098 EUR apmērā.

Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina 40 dažādus sociālo pabalstu veidus un 12 dažādus sociālo pakalpojumu veidus.
Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo jautājumu risināšanā, plānota sadarbība (pakalpojumu pirkšana, atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšana, atbalsts sabiedriskā labuma sniedzējiem, u.c.) ar vairāk kā 15 sabiedriskajām organizācijām. Lai sniegtu atbalstu komplicētu sociālo problēmu risināšanā, 2020. gadā tiek turpināts sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, kurām pastāv risks aizgādību tiesību pārtraukšanai vecākiem un bērnu nodošanai ārpusģimenes aprūpei, un šī pakalpojuma mērķis ir nepārtraukt vecākiem aizgādības tiesības un radīt apstākļus bērnu atgriešanai ģimenē.
Kopš 2013.gada valsts piešķir mērķdotāciju asistentu atalgojumam, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa, bērniem no 5-18 gadu vecumam), nodrošinot nokļūšanu uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru u.c. sabiedriskām iestādēm.

Ventspils pilsētas dome, ievērojot 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" regulējumu, ir noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā. Projekta ietvaros 2020.gadā ir plānots izveidot:

 1. dienas aprūpes centru Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, kurā tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi – 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 2. 2 dzīvokļus Vītolu ielā 21, Ventspilī, katru 8 bērnu ārpusģimenes aprūpei.

Kopš 2012. gada Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām ir piedalījusies aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā - Pasākuma mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas un veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā. Dalība pasākumā turpināsies arī 2020.gadā.

Ventspils bibliotēka: www.biblioteka.ventspils.lv

2020.gadā turpināsies projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” realizācija. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu, izbūvējot jaunu bibliotēkas infrastruktūru Kuldīgas ielā 138, kas vienlaikus būs tūrisma objekts, sabiedriskais un kultūras centrs un nodrošinās iedzīvotājiem sešus jaunus pakalpojumus.

2020.gadā turpināsim veltīt uzmanību Ventspils bibliotēkas attīstībai, ņemot vērā nozares novitātes un inovācijas, lai pilnveidotu un uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu, kā arī Ventspils bibliotēka organizēs dažādus pasākumus - lekcijas, seminārus, lasīšanas veicināšanas nodarbības un radošās darbnīcas bērniem, tikšanās ar grāmatu autoriem, koncertus. 2020.gadā Ventspils bibliotēka turpinās strādāt pie pakalpojumu paplašināšanas ģimenēm ar bērniem, piedāvājot bibliotēku kā vasaras un skolēnu brīvdienu atpūtas un izklaides vietu. Īstenojot pašvaldības programmu “Ventspils- mazulim draudzīga pilsēta” tiks piedāvātas lekcijas jaunajiem vecākiem, kā arī sadarbībā ar Sporta pārvaldi bibliotēka iesaistīsies Eiropas sporta nedēļas un Latvijas Veselības nedēļas pasākumos.

2020.gadā Ventspils bibliotēka turpinās Eiropas Komisijas finansētā projekta „Europe Direct informācijas centrs Ventspils” realizāciju. Centrs piedāvā vispusīgu informāciju par Eiropas Savienību un organizē publiskus bezmaksas pasākumus iedzīvotājiem, seminārus uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Ventspils bibliotēka ir akreditēta par reģiona galveno bibliotēku un koordinē Ventspils novada 13 bibliotēku darbību.
Ventspils bibliotēkas Mācību centrā turpināsies bezmaksas datorapmācības senioriem latviešu un krievu valodā, kā arī informācijpratības un medijpratības nodarbības skolēniem, studentiem, bibliotekāriem u.c. interesentiem.
Veiksmīgi darbību uzsākusi Mūzikas bibliotēka, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Mūzikas bibliotēka turpinās organizēt aizsāktos sarunu ciklus “Mana Mūzikas bibliotēka” un “Jaunās mājas – Latvija”, kā arī PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola", aizsākt jaunu sarunu ciklu pirms koncertiem “Pirmskoncerta sarunas”.

Ventspils muzejswww.ventspilsmuzejs.lv

Kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2020.gadā Ventspils muzejs paredz Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu Piejūras brīvdabas muzejā. Tiks turpināts darbs pie daudzfunkcionālās ēkas (ieejas mezgla/darbinieku/ekspozīciju/krājuma un restaurācijas darbu nodrošinošo telpu) projekta izstrādes un celtniecības uzsākšanas, kā arī jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā (projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība").
Muzejs veidos un eksponēs tematiskas izstādes no Ventspils muzeja krājuma, kā arī piesaistīs plašas apmeklētāju masas interesējošas citu institūciju veidotas izstādes un kolekcijas. Kā nozīmīgākā krājuma izstāde tiek plānota izstāde “Kapiņu stāstiņi jeb Visi tur būsim” par apbedīšanas tradīcijām Ziemeļkurzemē. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, īpašu lomu plānots pievērst neliela formāta jaunieguvumu izstādēm, tādējādi operatīvi informējot Ventspils iedzīvotājus un pilsētas viesus par jaunākiem muzeja krājuma priekšmetiem, to vēstījumu un nozīmi lokālās vēstures izpētē.

Ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju un tās viesu intereses, Ventspils muzejs saglabās, pilnveidos un saturiski papildinās arī muzeja piedāvāto pasākumu klāstu, aktualizējot jau tradicionālo piedāvājumu un piedāvājot jaunus izglītojoši izklaidējošus pasākumus saistībā ar muzeja darba misiju un mērķiem. Piejūras brīvdabas muzejā plānots izveidot dzīvnieku sētu, kur laika posmā no jūnija līdz augustam dzīvos kazas, vistas un zosis, un truši.

Ventspils muzejs turpinās īstenot bērnu pasākumus gan Amatu mājā, gan Piejūras brīvdabas muzejā.
Rietumlatvijas vēstures izpētes projekta ietvaros Ventspils muzejs turpinās Ventspils pilsētas un novada arheoloģisko izpēti (Ūdens ielā, Ventspils novada kuršu un lībiešu viduslaiku – agro jauno laiku apbedījumu vietās), kā arī veiks Ventspils pilsētas vēsturisko materiālu apzināšanu Maskavas un Sanktpēterburgas arhīvos, ar pilsētas un novada saistīto dokumentu, attēlu un fotogrāfiju kopēšanu/digitālu fiksāciju Latvijas (Rīgas) un Igaunijas arhīvos un muzejos.

Kultūras centrswww.kulturascentrs.ventspils.lv

Kultūras centra 2020. gada darbības virzieni ir amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana un to jaunrades attīstības veicināšana, kā arī Ventspilij nozīmīgu, jau par tradīciju kļuvušu pasākumu organizēšana – Jūras svētki, Pārventas svētki, Bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, Latvijas Proklamēšanas gadadiena, Jaunā gada sagaidīšana un citi pasākumi. Turpināsies sadarbība ar Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, organizējot pilsētā tradīciju svētkus „Svjatki”, „No Jāņiem līdz Kupalai”, starptautisko bardu saietu „Tatjanas diena”, kā arī Krievu un Ukraiņu kultūras dienas.

Stabilu vietu kultūras un izklaides pasākumu programmā ir ieņēmusi arī Ventspils tūrisma sezonas atklāšana ar velo braucienu un koncertiem. Tiks turpināts 2013. gadā iesāktais pasākums „Piektdienas vakara pastaiga”, kā arī turpināsies sadarbība ar Latvijas motobraucēju asociāciju par Starptautiskā pasākuma „Kurland Bike Meet” rīkošanu. Paredzēts sadarbībā ar producentu kompānijām organizēt Ventspils šlāgerfestivālu Reņķa dārzā.

Sakarā ar Ventspils 730. jubileju, plānots īpašu uzmanību pievērst augusta pirmajā nedēļas nogalē notiekošajiem Pilsētas svētkiem, kuru organizatoriskā virsuzraudzība 2020.

SIA „Kurzemes filharmonija” : www.jurasvarti.lv

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Ventspilī un Kurzemes reģionā, teātra nama „Jūras vārti” darbību, “Latvija” darbību, kopš 2019.gada jūlija, nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība SIA „Kurzemes filharmonija”.
2019.gada jūlijā savas durvis vēra Ventspils Mūzikas vidusskola un SIA “Kurzemes filharmonija” apsaimniekotā akustiskā koncertzāle “Latvija”, Lielajā laukumā 1. Ēkā atrodas Ventspils Mūzikas vidusskola, Lielā zāle (600 apmeklētāju vietas), Mazā zāle (200 apmeklētāju vietas), Ventspils Mūzikas bibliotēka, kā arī citas interesentiem publiski pieejamas telpas.
Teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” 2020.gadā tiek plānoti kopumā vairāk kā 160 pasākumi, ieskaitot izstādes un telpu nomas pasākumus.

Sports
Galvenie Sporta pārvaldes uzdevumi 2020. gadā ir sekmēt ikviena iedzīvotāja un pilsētas sporta attīstību, nodrošināt veselīga dzīvesveida prioritātes un iespējas iedzīvotājiem nodarbojoties ar sportu ikdienā amatieru un profesionālā līmeņos
Sporta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar pilsētas sporta organizācijām – SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, sporta skolu “Spars”, Izglītības pārvaldi, sporta klubiem, kā arī Latvijas Olimpisko komiteju, sporta veidu federācijām, sporta sacensību aģentūrām.
Ventspils pilsētā darbojas 34 sporta klubi, kas nodrošina iespējas pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. bērniem un jauniešiem, nodarboties ar sporta aktivitātēm.,

Pašvaldības pārvaldewww.ventspils.lv
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība un struktūrvienības. 2017. gada 3. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās tika ievēlēti 13 domes deputāti, t.sk., deviņi partijas „Latvijai un Ventspilij” deputāti un četri pārstāvji no deputātu kandidātu saraksta Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA", Latvijas Reģionu Apvienība.

Tūrisma informācijas centrswww.visitventspils.com

Lai starptautiskā un Latvijas līmenī popularizētu tūrisma un atpūtas iespējas Ventspils pilsētā, 2020.gadā plānots piedalīties ārvalstu izstādēs Lietuvā, Vācijā, kā arī vasaras apmeklētākajos pasākumos Klaipēdā, Rīgā un Ventspilī.
2020.gada februārī plānota dalība starptautiskajā tūrisma izstāde-gadatirgū “Balttour 2020” Rīgā, kurā tiks prezentētas mārketinga aktivitātes, ko nodrošinās pilsētas tūrisma objekti.
Kurzemes tūrisma asociācijas tūrisma gada balva “Lielais Jēkabs” 2020.gadā notiks Ventspilī, koncertzālē “Latvija”. Ar svinīgu programmu tiks godināti labākie tūrisma nozares pārstāvji.
Tūrisma informācijas centrs 2020.gadā rīkos pasākumus “Labākais ēdināšanas uzņēmums Ventspilī” un “Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī”, lai noteiktu labākos nozaru pārstāvjus.
Plānots turpināt darbu pie Ventspils pašvaldībai svarīga tūrisma veicināšanas projekta attīstīšanas, kā ietvaros tika ieviesta Ventspils mārketinga simbolika „venti” un izveidota mājas lapa www.visitventspils.com jeb Ventspils virtuālā vēstniecība.

Ventspils Digitālais centrs

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2020. gadā Ventspils Digitālais centrs turpinās darbu pie šādu pasākumu veikšanas:

 1. Ventspils pilsētas pašvaldības struktūrvienību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana.
 2. Ventspils pilsētas pašvaldības lokālā un optiskā datu pārraides tīkla un tā pieslēgumu darbības nodrošināšana, pieslēgumu centrālajiem valsts reģistriem darbības nodrošināšana, datu apmaiņa ar valsts nozīmes informatīvajām sistēmām, publiskās WiFi zonas darbības pilsētā nodrošināšana, iestāžu un kapitālsabiedrību serveru resursu izmitināšana, pārvaldība un aizsardzība.
 3. Kopš 2018.gada vidus Ventspils Digitālais centrs uztur ciparu radiosakaru tehnoloģiju “TETRA” tīklu, kas ar moderniem sakariem nodrošina Ventspils pludmales glābšanas dienestu un Ventspils pašvaldības policiju, ļaujot sazināties savā starpā, gan nodrošinot saziņu ar valsts dienestiem dažādos pasākumos un ārkārtas situācijās.
 4. Ventspils pilsētas pašvaldības videonovērošanas sistēmas darbības uzturēšana un attīstīšana.
 5. Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu nodrošināšana ar piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un konsultācijām tehnoloģiju izmantošanā.
 6. Ventspils pilsētas pieaugušo izglītības centra darbības nodrošināšana un iedzīvotāju un uzņēmēju apmācību veikšana moderno tehnoloģiju lietošanā.
 7. Jauniešu interešu izglītības veicināšana, tai skaitā, programmēšana, datu apstrāde, tehnoloģiju pielietošana audio un video materiālu sagatavošanā.
 8. Izglītojošo un informējošo pasākumu organizēšana Ventspils pilsētas, Kurzemes reģiona un Latvijas iedzīvotājiem, piedāvājot apmācību programmas konkrētām mērķa grupām (skolotāji, jaunieši, seniori u.c.).
 9. Visu Latvijas 822 bibliotēku un Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas datorlietotāju atbalsta centra darbības nodrošināšana, bezmaksas e-adreses pārlūka nodrošināšana vairāk kā 1000 valsts un pašvaldību iestādēm.

Kopš 2019.gada jūnija Ventspils Digitālajam centram ir uzticēts realizēt daudzfunkcionāla Zinātnes un inovāciju centra attīstības izveides projektu. Zinātnes un inovāciju centra būvniecības darbi Rūpniecības ielā 2, Ventspilī uzsākti 2019.gada oktobrī.
Ventspils pilsētas attīstības stratēģija

2014.- 2020.gada plānošanas periodā Ventspils pilsētas pašvaldība uzsākusi realizēt vairākus apjomīgus investīciju projektus ar piesaistīto finansējumu, kā piemēram, “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” un “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”, “Infrastruktūras izveide komercdarbības attīstībai Pils ielā, Ventspilī”, “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”.

Projektu “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” un “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” ietvaros plānots līdz 2022.gadam uzbūvēt daudzfunkcionālu inovāciju centru ar nomas telpām jauno uzņēmēju atbalstam un piesaistei un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī interešu izglītības jeb Zinātnes centru.
Zinātnes centrā tiks izveidotas izglītojošās interaktīvas ekspozīciju zāles, mācību klases, laboratorijas un tehniski radošās darbnīcas. Izglītojošās ekspozīcijas un jaunizveidotās mācību programmas jau no mazotnes rosinās bērnos un jauniešos interesi par dabas zinātnēm, tehnoloģiju un inženierzinātnes attīstību. Zinātnes centra ekspozīcijas būs pieejamas plašai sabiedrībai - gan Latvijas, gan ārvalstu viesiem, tādējādi nodrošinot Ventspils kā starptautiska tūrisma galamērķa attīstību un veicinot Ventspils pilsētas atpazīstamību
Savukārt Inovāciju centrā plānots attīstīt uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes, izveidot biznesa inkubatoru, biznesa akseleratora programmu un universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, jaunu darbavietu radīšanai.

Projekta “Infrastruktūras izveide komercdarbības attīstībai Pils ielā, Ventspilī” ietvaros tiek veikta vecpilsētās ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve un vēsturisko fasāžu atjaunošanu ar labāko arhitektonisko un funkcionālo risinājumu biroja ēkas izveidei, kā arī teritorijas labiekārtošana.

2020.gadā plānots turpināt projektēšanas darbus bērnu atpūtas un aktivitāšu centra izveidei. Projekta ietvaros plānots veikt ēkas K.Valdemāra 12A, Ventspilī pārbūvi, palielinot kopējo ēkas kvadratūru un veidojot arhitektoniski pievilcīgu risinājumu. Ēkā paredzēts izvietot bērnu dažādas rotaļu iekārtas līdz pat 6 metru augstumam, svētku ballīšu istabas un nelielu kafejnīcu.
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas attīstību, Ventspils pilsētas pašvaldība izstrādājusi un apstiprinājusi plānošanas dokumentus – “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un “Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam”.

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzīto virsmērķi “Iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā”, Ventspils pilsētas pašvaldība plānoto rīcību sadalījusi trīs aspektos, kuru ietvaros ir izvirzījusi šādus ilgtermiņa attīstības mērķus:

 • “Sabiedrība” – izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi sabiedrība;
 • “Ekonomika” – augoša daudznozaru sabalansēta ekonomika ar attīstītu globālā transporta sistēmā integrētu brīvostu;
 • “Pilsētvide” – ērta, droša, pievilcīga un vidi saudzējoša dzīves un darba telpa. V

Ventspils pilsētas dome 2017. gada 19. oktobrī pieņēma lēmumu par esošo attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanas uzsākšanu, kā arī jaunās Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus pilsētas attīstībai nākamajā plānošanas periodā.