Galvaspilsēta - Amsterdama (galvenās valsts institūcijas atrodas Hāgā)

Iedzīvotāju skaits valstī - 18 miljoni

Platība - 41 864 km2

Valsts valoda - holandiešu valoda

Valūta - eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 31

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas holandiešu, vēlams, arī angļu vai vācu valodas zināšanas. Strādājot sezonas darbā, var pietikt ar angļu vai vācu valodu. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Nīderlandi.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • werk.nl - Nīderlandes Darbinieku apdrošināšanas aģentūra (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen jeb UWV) - informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • eures.europa.eu - Eiropas darba mobilitātes portāls - darba piedāvājumi, padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīvošanas nosacījumiem Nīderlandē un citās Eiropas valstīs.
 • seasonalwork.nl vakanču un CV datubāze ES / EEA valstu sezonas strādniekiem lauksaimniecībā.
 • Privātās darbiekārtošanas/pagaidu darba aģentūras – ieteicams izmantot tikai to firmu pakalpojumus, kuras ir reģistrētas Darba standartu reģistrā, kas garantē noteiktu darba apstākļu un atalgojuma minimumu reģistrētajās aģentūrās. Tāpat vēlams, lai aģentūra būtu biedrs kādā no darba devēju organizācijām: nbbu.nlabu.nl.
 • Preses izdevumi, darba sludinājumu portāli.
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Nīderlandes darba tirgum un darbam Nīderlandē nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Nīderlandes darba tirgumDarbam Nīderlandē ES nepilsoņiem ir nepieciešama uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.

 

Par nepilsoņu un citu valstu pilsoņu tiesībām strādāt Nīderlandē informācija interneta portālā https://ind.nl/en/residence-permits/work

 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var uzturēties Nīderlandē līdz 4 mēnešiem. Ja šajā laikā nepieciešams saņemt valsts pakalpojumus vai ir uzsāktas darba attiecības līdz 4 mēnešiem, jāreģistrējas Nerezidentu reģistrā (RNI), lai saņemtu burgerservicenummer (BSN).
 • Lai uzturētos ilgāk par 4 mēnešiem, 5 dienu laikā kopš ierašanās valstī ir jāveic uzturēšanās reģistrācija Iedzīvotāju reģistrā (BRP) vietējā pašvaldībā, lai saņemtu BSN.
 • BSN numura saņemšanai nepieciešams personu apliecinošs dokuments, dzimšanas apliecība kā arī laulības apliecība. Padomju laika dzimšanas apliecība nav derīga, dzimtsarakstu nodaļā tā ir jānomaina pret jaunu. Dokumenti tiek pieņemti holandiešu, angļu, franču vai vācu valodā. Pretējā gadījumā tie jātulko pie Nīderlandē sertificēta tulkotāja vai jālegalizē. Latvijā izsniegtu dokumentu legalizāciju veic zvērināts notārs. Vairāk informācijas: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Nīderlandē līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Nīderlandē nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Nīderlandi  kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Nīderlandē uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt.

 

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Nīderlandē, var sazināties ar Nīderlandes vēstniecību https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/latvia

Noderīga informācija ir pieejama Nīderlandes Imigrācijas un naturalizācijas dienesta mājas lapā http://www.ind.nl/ un portālā https://www.netherlandsworldwide.nl/checklist-relocating-netherlands-immigration.

Parasti, lai pieteiktos darbā Nīderlandē, darba devējam ir jāsūta CV un pieteikums. Pieteikuma garums un saturs ir atkarīgs no darba uz kādu darba meklētājs piesakās, bet garums nedrīkstētu pārsniegt 1 A4 lapaspusi. CV parasti ir jābūt rakstītam angļu vai holandiešu valodā. Atsevišķos gadījumos darba devējs var pieprasīt rekomendācijas vai atsauksmes no iepriekšējām darba vietām.

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: http://www.europass.lv/

 • Ja dodaties uz Nīderlandi darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Nīderlandē varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā, un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija: EVAK

 

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Nīderlandi darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Plašāka informācija: NVA

 

 • Ja dodaties strādāt uz Nīderlandi, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: http://www.vsaa.gov.lv/ – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 

 • Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U un E dokumentus (U1 dokumentu, lai Nīderlandē apliecinātu savu Latvijas nodarbinātības periodu; U2 dokumentu, ja meklējot darbu Nīderlandē, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E104 veidlapu, lai Nīderlandē apliecinātu Latvijā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu).
Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības / apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Nīderlandē vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Nīderlandē.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 67120000  

 • 7 dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas ir jāreģistrējas Nīderlandes Darba un ienākumu centrā www.uwv.nl un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Nīderlandē vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (U2 dokumentu iespējams saņemt LR Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrā – www.vsaa.gov.lv).
 • Ja plānojat uzturēties Nīderlandē līdz 4 mēnešiem un iegādājaties vai īrējat pastāvīgu dzīves vietu, nepieciešams 5 dienu laikā reģistrēt savu uzturēšanos pašvaldībā. 
 • Ja plānojat uzturēties Nīderlandē ilgāk par 4 mēnešiem vai strādāt neatkarīgi no darba ilguma, 5 dienu laikā jāreģistrējas pašvaldībā, lai saņemtu BSN numuru.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Nīderlandes Darba un ienākumu centrā www.werk.nl, ja ir nepieciešama palīdzība darba meklēšanā.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adrese Nīderlandē, ja uzturēšanās ārpus Latvijas ir ilgāka par trim mēnešiem. Ja mainās ārvalsts dzīvesvietas adrese, par to jāziņo 30 dienu laikā. www.pmlp.gov.lv. Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
 • ES/EEZ valstu un Šveices darba devējiem, kas nosūta savus darbiniekus uz īslaicīgu darbu Nīderlandē, kā arī pašnodarbinātajiem  jāziņo Nīderlandes atbildīgajām iestādēm par nosūtītajām personām. Vairāk informācijas un tiešsaistes reģistrācijas anketu var atrast www.postedworkers.nl .

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku.
 • Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā vai 45 stundas nedēļā.
 • Visiem darbiniekiem Nīderlandē ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, parasti tā ilgums ir noteikts koplīgumā – 20 darba dienas.
 • Minimālā darba alga ir noteikta ar likumu un ik gadu 1.janvārī un 1.jūlijā tās apmērs tiek pārskatīts. Darbiniekiem no 21 gadu vecuma ir tiesības uz minimālo darba algu, kura ar 2024. gada 1. janvāri ir EUR 13,27 stundā. Darbiniekiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem minimālās algas līmenis ir mazāks. Minimālās algas atbilstoši vecuma grupai: https://www.government.nl/topics/minimum-wage

Plašāka informācija Nīderlandes Darba inspekcijas mājas lapā https://www.nlarbeidsinspectie.nl/

 

Ja Jūsu darba tiesības tiek pārkāptas, lūdzu , sazinieties ar Darba inspekciju Nīderlandē (Labour Inspectorate (Arbeidsinspectie – AI))

Adrese: 

PO Box 90801
2509 LV Den Haag
the Netherlands

Tel.: 0800 5151 (Nīderlandē), 00 31 70 333 4444 (no ārzemēm)

https://www.nllabourauthority.nl/contact/contact-form: iespējams aizpildīt saziņas veidlapu tiešsaistē
 
Ja strādājat pagaidu darba aģentūrā, par kolektīvā līguma pārkāpumiem var ziņot atbildīgajai organizācijai: https://www.sncu.nl/en/
 • Ja jūs strādājat un saņemat par to samaksu, tad jūsu darba devējs automātiski no algas atskaita algas nodokli, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. Daži no svarīgākajiem nodokļiem – ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis.
 • Darbiniekiem tiek piemērots progresīvais ienākuma nodoklis, kura apmēri, kopā ar sociālās apdrošināšanas iemaksām ir 36,65%-51,75%. Atkarībā no ienākuma veida, lieluma un citiem faktoriem, tiek piemērotas dažādas nodokļu atlaides.
 • Pievienotās vērtības nodoklis – nodokļa likme ir 21%, atsevišķos gadījumos tiek piemērota samazinātā likme 9% apmērā (piemēram, pārtikas produktiem, grāmatām, medikamentiem);
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis ir 17,5-23,5% atkarībā no ienākumiem.
 • Nīderlande ir arī noslēgusi plašu līgumu tīklu par divkāršu neaplikšanu ar nodokļiem.

 

 

Papildus informāciju par nodokļiem meklējiet Nīderlandes nodokļu administrācijas (Belastingdienst) mājas lapā https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/individuals - informācija iedzīvotājiem angļu valodā (arī vācu un holandiešu val., - valodas izvēles funkcija atrodas norādītās mājas lapas apakšā).

Kur meklēt dzīvesvietu?

Nekustamo īpašumu aģentūrās: www.vbo.nl ; www.funda.nl

Amsterdamā un tās apkārtnē dzīvesvietu cenas ir daudz augstākas, mazpilsētās un lauku rajonos – zemākas. Sezonas strādniekiem dzīvesvietu (parasti kopmītņu tipa) nodrošina darba devējs.

Informācija par ārvalstu strādnieku izmitināšanu Nīderlandē: https://www.government.nl/topics/foreign-citizens-working-in-the-netherlands/housing-for-eu-migrant-workers

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību Nīderlandē:

 • Nodokļu institūcijas birojā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli;
 • Nīderlandes darba un ienākumu centrā jāsaņem U1 dokuments par nostrādāto periodu vai U2 dokuments, ja Jums Nīderlandē ir piešķirts bezdarbnieku pabalsts un vēlaties to eksportēt uz Latviju vai citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti;
 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Nīderlandē saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Nīderlandē.

 

Papildus informācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā - https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumu-koordinesana-eiropas-savieniba

 

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Nīderlandē!  

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Nīderlandē. Papildus informācija: http://www.vsaa.gov.lv/
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Nīderlandē. Papildus informācija: http://www.vsaa.gov.lv/
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā. Papildus informācija: http://www.nva.gov.lv//
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Nīderlandē ilgāk par 6 mēnešiem;
 • līdz 1.aprīlim iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Nīderlandē esat guvis ienākumus.  Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, par ienākumiem, kas gūti algotā darbā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

Valsts institūcijas:

 • Nīderlandes Imigrācijas un naturalizācijas dienestā

http://www.ind.nl/

 • Valdība un ministrijas

www.rijksoverheid.nl

http://www.overheid.nl/

www.government.nl (angļu val.)
 • Darba inspekcija

http://www.inspectieszw.nl/

 

Transports

 

Vispārējā informācija par Nīderlandi:

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada decembrī.