Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Kas īsteno Algotos pagaidu darbus?

Pašvaldību institūcijas (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrības vai nodibinājumi.

Kur īsteno Algotos pagaidu sabiedriskos darbus?

Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms APSD dalībnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:

  • 4 mēneši 12 mēnešu periodā

Dalībnieku iesaiste aktivitātē:

NVA filiāle iesaista pasākumā:

  • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
  • dalībnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.

Algotus pagaidu sabiedriskos darbus var veikt persona, kas

  • NVA ir reģistrēta bezdarbnieka statusā;
  • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
  • vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Kāds ir darba devēja ieguvums?

  • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā dalībnieka ikmēneša atlīdzība EUR 250,00 apmērā.
  • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā EUR 150,00 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
  • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem, bet ne vairāk kā EUR 50 apmērā par vienu dalībnieku.