Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Pasākuma mērķis:    

 • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;
 • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

NVA Balvu, Daugavpils , Krāslavas, Ludzas , Preiļu un Rēzeknes filiālēs Pasākumu  īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

ESF logo

Kas īsteno Algotos pagaidu darbus?

Pašvaldību institūcijas (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrības vai nodibinājumi.

Kur īsteno Algotos pagaidu sabiedriskos darbus?

Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:

 • 4 mēneši 12 mēnešu periodā (no 01.01.2022).

Dalībnieku iesaiste aktivitātē:

NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:

 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
 • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.

Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kas

 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 • vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Kāds ir darba devēja ieguvums?

 • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
 • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība EUR 250,00 apmērā.
 • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā EUR 150,00 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
 • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā EUR 50 apmērā par vienu bezdarbnieku.