MISIJA - Aģentūra sadarbībā ar darba devējiem un sadarbības partneriem sekmē iekļaujošu un ilgtspējīgu nodarbinātību


Nodarbinātības valsts aģentūra

 1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm nodrošina šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
 2. organizē vai īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 3. sagatavo priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
 4. licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 5. pilda Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes funkcijas;
 6. izvērtē aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu ieviešanu, veic izmaksu analīzi, sniedz priekšlikumus pasākumu pilnveidošanai, kā arī veicina šo pasākumu dažādošanu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū;
 7. prognozē darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veic darba devēju aptauju;
 8. reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, informē par viņu tiesībām un pienākumiem, regulāri atjauno un pilnveido to reģistrēšanas un uzskaites sistēmu un izstrādā un pilnveido reģistrēto bezdarbnieku klasificēšanas sistēmu;
 9. pilnveido individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū;
 10. organizē aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, regulāri atjauno un pilnveido darba devēju pieteikto brīvo darba vietu uzskaiti;
 11. uzskaita darba devēja pieteiktās darba vietas un informē par tām;
 12. sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, kā arī regulāri pilnveido informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 13. nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošas informācijas sagatavošanu un sniegšanu par bezdarba situāciju valstī;
 14. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veic pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos;
 15. nodrošina aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 16. nodrošina inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un to ieviešanu aģentūras darbā ar bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām un sadarbības partneriem;
 17. uztur un sistemātiski atjauno aģentūras funkciju izpildei nepieciešamās datubāzes;
 18. nodrošina Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES)


Aģentūras kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) Aģentūrā tika ieviesta, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu atbilstību valsts un klientu interesēm, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izmantojot Aģentūras pilnveidošanās iespējas un pieejamos resursus.


Aģentūrā KVS tika izstrādāta un sertificēta 2006.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana” apakšprojekta „NVA kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros.


2008.gada oktobrī Latvijas darba devēju konfederācijas un Valsts kancelejas organizētajā „Efektīvas pārvaldības un partnerības forumā” Aģentūrai tika pasniegta Efektīvas pārvaldības gada balva, kuras mērķis - apzināt labas pārvaldības piemērus, izvērtējot darbības efektivitātes rezultātus un to ietekmi uz organizācijas attīstību. Aģentūrai apbalvojums tika piešķirts par karjeras pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām bezdarba riskam pakļautām personām.


KVS darbības sfēra ir atbilstoša Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā Aģentūrai noteiktajai darbības jomai – valsts politikas īstenošana bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalstam – un aptver visu Aģentūras sniegto pakalpojumu administrēšanas struktūru un visus Aģentūras sniegtos pakalpojumus klientiem.


Lai garantētu pakalpojuma kvalitātes īstenošanu un uzturēšanu, Aģentūras vadība apliecina, ka iestādes mērķus, vadības sistēmas struktūru un pakalpojuma pieejamību nodrošina darbinieku augsts zināšanu līmenis, kas tiek attīstīts ar visa līmeņa darbinieku kvalifikācijas nepārtrauktu paaugstināšanu.


Lai sekmīgāk īstenotu Aģentūras darbības mērķus, nodrošinātu efektīvu iestādes darbību, uzraudzību un pilnveidošanu, noteikti procesi un to vadītāji, ir ieviesta procesu vadība, ar kuras palīdzību notiek procesu mērīšana un uzraudzība, noteikti procesu mērīšanas kritēriji, procesu īstenošanā iesaistītās struktūrvienības, kā arī atbildīgie par mērījumu veikšanu un rezultātu sasniegšanu. Metode „plāno – dari – pārbaudi – rīkojies” tiek pielietota visos līmeņos, lai sasniegtu KVS mērķi – klientu apmierinātību ar tiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Aģentūras darbiniekiem KVS nodrošina labāku izpratni par savu lomu un uzdevumiem, samazinās stresa līmenis, jo darbinieki zina, kā viņiem rīkoties konkrētā situācijā un kādu rezultātu no viņiem sagaida, darbinieki gūst dziļāku izpratni par darba procesiem un īpaši jaunie darbinieki ātri var apgūt pienākumus, jo darba apraksts ir detalizēti dokumentēts. Galvenais ieguvums no KVS ieviešanas un uzturēšanas - kļūdu, klientu sūdzību un neatbilstīgu pakalpojumu samazināšana un labākas darba vides veidošana.


KVS ir veiksmīgs vadības instruments un tā uzturēšanas jēga ir tās nemitīgā pilnveidē un attīstībā, klientu prasību un vēlmju izzināšanu, kā arī visu ieinteresēto pušu interešu apmierināšanā.