Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts „Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Atveseļošanas fonda projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" (projekta Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Pasākums) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana noteiktā profesijā, organizējot apmācību pie darba devēja.

Pasākuma ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - Aģentūra) klientiem, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka statuss (turpmāk – klients), ir iespēja iegūt darba iemaņas un profesionālo kompetenci, kas atbilst otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.

Klientu iesaistes nosacījumi:

 • klients nav iesaistīts citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu;
 • klientam nav parādsaistību pret Aģentūru;
 • klients nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā;
 • klients iepriekšējās dalības laikā nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko paredzēts apgūt šajā Pasākumā;
 • klients atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
 • klients atkārtoti iesaistās Pasākumā ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības Pasākumā pabeigšanas, izņemot gadījumus, kad dalība Pasākumā ir pārtraukta no klienta neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ir ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika.
 • komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi.
 • Klientu iesaistes Pasākumā ilgums ir 3 mēneši, noslēdzot darba līgumu.
 • Pasākuma īstenošana ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.
 • Pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai).
 • Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos.
 • Darba devēja izvēlētais Aģentūras klients nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā.
 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bruto darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, un ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā īsteno praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus;
 • pēc Pasākuma pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

Ja klients ir vienojies ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu:

 1. solis
  • Sazinoties ar darba devēju, klients informē par iespēju sagatavot vajadzīgo darbinieku Pasākuma ietvaros un vienojas par dalību Pasākumā;
 2. solis
  • Darba devējs iesniedz Aģentūrā pieteikumu Pasākuma īstenošanai un saņem Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu par atbalstītu praktiskās apmācības vietu. Aģentūras e-adresē iesniedz ar klientu abpusēji parakstītu Iesniegumu par plānotām darba tiesiskām attiecībām Pasākuma ietvaros;
 3. solis
  • Filiāle izsniedz klientam norīkojumu dalībai Pasākumā, un darba devējs slēdz darba līgumu ar Pasākumā iesaistīto klientu.

Ja klientam ir interese par dalību Pasākumā:

 1. solis
  • Sadarbībā ar nodarbinātības aģentu klientam ir jāizvērtē aktuālās Pasākuma vakances. Sazinoties ar darba devējiem, jāuzrunā darba devēji dalībai Pasākumā un jāinformē par iespēju sagatavot vajadzīgo darbinieku Pasākuma ietvaros;
 2. solis
  • Filiāle sadarbībā ar darba devējiem, kuru praktiskās apmācības vietas ir atbalstījusi Komisija, veic Pasākumā iesaistāmo klientu atlasi atbilstoši darba devēja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Atbilstoši atlases rezultātam darba devējs Aģentūras e-adresē iesniedz ar klientu abpusēji parakstītu Iesniegumu par plānotām darba tiesiskām attiecībām Pasākuma ietvaros;
 3. solis
  • Filiāle izsniedz klientam norīkojumu dalībai Pasākumā, un darba devējs slēdz darba līgumu ar Pasākumā iesaistīto klientu.

Aģentūra klientam kompensē izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm (turpmāk – OVP), ne vairāk kā 50 euro, ja ievēroti šādi nosacījumi:

 • Maksājumi par OVP ir veikti laikā:
  • pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas Pasākuma ietvaros;
  • kad klientam Aģentūrā bija piešķirts bezdarbnieka statuss;
  • kad saņemts individuālais darba meklēšanas plāns ar norīkojumu dalībai Pasākumā;
 • 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts arodslimību ārsta atzinums, Aģentūrā ir iesniegts klienta Iesniegums par OVP izmaksu kompensēšanu;
 • Iesniegumam par OVP izmaksu kompensēšanu ir pievienota OVP kartes kopija un maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas.

Iesniegumus iesniedz Aģentūrā šādos veidos:

 • klātienē filiālē;
 • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-adresē vai e-pastā: pasts@nva.gov.lv);
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Aģentūra piecu darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par OVP izmaksu kompensēšanu un atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam informē klientu par pieņemto lēmumu.

Pasākumā iesaistītam klientam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību reģionālas mobilitātes atbalstam - transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Pasākuma īstenošanas vietu un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā​) un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai (nepārsniedzot 200 euro mēnesī), ja:

 • Pasākuma īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (nav attiecināms uz Rīgas administratīvo teritoriju, ja klients ir deklarēts Rīgā un apmācību vieta atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā);
 • ja attālums no klienta deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vietai ir 110 km un vairāk, klients var pretendēt tikai uz atbalstu dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai;
 • klients norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz 6 mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • konkrētā dzīvesvieta ir klienta pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 • iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu ir iesniegts Aģentūrā 10 darba dienu laikā no pasākuma dalības uzsākšanas.

Kā pieteikties?

 • 10 darba dienu laikā no apmācību uzsākšanas Aģentūra pieņem klienta Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums. Īres līguma kopiju pievieno, ja finanšu atbalsts tiek pieprasīts telpu īrei.

Iesniegumus iesniedz Aģentūrā šādos veidos:

 • klātienē filiālē;
 • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-adresē vai e-pastā: pasts@nva.gov.lv);
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Aģentūra 3 darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

Aģentūra 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē klientu par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Aģentūra vienlaicīgi nosūta klientam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

Ja mainās apmācību vietas/prakses vai deklarētās dzīvesvietas adrese, vai klients maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms), 1 darba dienas laikā klients informē projekta koordinatoru un 10 darba dienu laikā atkārtoti iesniedz Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums. Dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcas maiņas gadījumā jāpievieno īres līguma kopija.

 

 1. dotāciju darba algai – ikmēneša dotācija klienta darba algai tiks nodrošināta 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs nodarbina klientu ar invaliditāti;
 3. ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas Pasākumā iesaistītiem klientiem palīdz apgūt profesijai nepieciešamās profesionālās prasmes, darba iemaņas un zināšanas, pārrauga klientu paveikto darbu un kontrolē veikto darba pienākumu kvalitāti. Ikmēneša dotācija darba vadītājam 10 euro apmērā par klienta(-u) katru praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem klientiem;
 4. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
 5. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai klientam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai.

Aģentūra 2024. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt 400 klientus.