Augšdaugavas novads

Augšdaugavas novada tīmekļa vietne: https://www.augsdaugavasnovads.lv/

Augšdaugavas novads ir Latvijas pašvaldība, kurā pēc Latvijas 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas 2021.gada 1.jūlijā tika apvienots Daugavpils novads un Ilūkstes novads. Novadā ietilpst 25 pagasti un 2 pilsētas. Tas robežojas ar Jēkabpils, Līvānu un Preiļu novadiem ziemeļos, Krāslavas novadu austrumos, Lietuvas Panevēžas apriņķi rietumos un Utenas apriņķi dienvidos, kā arī Baltkrievijas Vitebskas apgabalu dienvidos.

Augšdaugavas novads

Novada kopējā platība – 2524 km2

Novada administratīvais centrs atrodas Daugavpils pilsētā, kas neietilpst novadā.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Augšdaugavas novads

1407

658

189

82

570

283

 

25 277

 

16 279

 

8.6

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē reģistrētajām vakancēm varat iepazīties CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums, nodarbinātības veids u.c. 

2022.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 800 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 201 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršās profesijas – 821; vecākie speciālisti – 747; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 589;  pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 581; speciālisti – 454; kalpotāji – 271.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2022.gadā – palīgstrādnieks – 167; kravas automobiļa vadītājs – 151; pavārs – 97; iesaiņotājs – 93; elektriķis – 90; komplektētājs – 90; apdares darbu strādnieks – 82; mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 81; metālmateriālu metinātājs – 79;  apkopējs – 71.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide                                                                                                                     

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

2022.gadā reģistrēti 88 jauni uzņēmumi un biedrības, likvidēti 95. Balstoties uz Lursoft datiem, jaundibinātie uzņēmumi reģistrēti sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām: 64 - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 12 – Individuālie komersanti, 5 – Zemnieku saimniecības, 6 – Biedrības un 1 - Ārvalsts komersanta filiāle.

Vislielāko apgrozījumu novadā rada uzņēmumi (TOP 10):

 1. SIA " DUBIKI" (gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana),
 2. SIA " GABOTEH" (lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība),
 3. SIA „ STARS-D” (kravu pārvadājumi pa autoceļiem),
 4. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Sēlijas āres" (augkopības papilddarbības),
 5. SIA " SVS TRANSPORTS" (kravu pārvadājumi pa autoceļiem),
 6. SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana),
 7. SIA "MELIORS KRAUJA" (būvlaukuma sagatavošana, kūdras ieguve),
 8. SIA "SAVITRA" (kravu pārvadājumi pa autoceļiem),
 9. SIA "Utilizācijas Serviss" (šķirotu materiālu pārstrāde),
 10. SIA "AD Biogāzes stacija" (elektroenerģijas ražošana).

Datu avots: Lursoft statistika

Vidējā darba samaksa:

Eksperimentālā statistika (2021)

Vidējā bruto darba alga Augšdaugavas novadā (pēc ATR 2021.gadā):

 • EUR 841

Datu avots: Oficiālās statistikas portāls  

Sadzīves apstākļi

Augšdaugavas novadā 2021.gadā darbojās 7 vidusskolas, 9 pamatskolas (tai skaitā speciālā pamatskola), 3 pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās ievirzes Sporta skola un Latgales industriālais tehnikums ar izglītības programmas īstenošanas vietu "Višķi", 3 mūzikas un mākslas skolas, Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs.

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde ir novada pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde, kas vada un organizē kultūras darbu, īsteno pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas Augšdaugavas novadā.

Kultūras pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

 • Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa”,
 • 16 pagastu kultūras nami,
 • Raiņa māja Berķenelē,
 • Augšdaugavas novada bibliotēku metodiskais centrs ar 28 pagastu bibliotēkām,
 • Naujenes Novadpētniecības muzejs,
 • Skrindu dzimtas muzejs,
 • Tūrisma informācijas punkts  “Bebrenes dzirnavas”,
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve,
 • Dvietes pagasta apskates/tūrisma vietu Paula Sukatnieka mājas “APSĪTES”.

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Augšdaugavas novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta struktūru veido:

 • Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” mērķis - tuvināt iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, sniegt atbalstu jaunajām māmiņām, māmiņām ar bērniem nokļuvušām krīzes situācijā, sniegt sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Centra struktūrvienības -  Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš”, Atbalsta centrs “Avotiņš” un Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Višķu sociālās aprūpes centrs uzņem - darba nespējīgas personas pensijas vecumā un 1.,2. un 3. grupas invalīdus, kuriem nepieciešama diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīves vieta; īpašos gadījumos pēc saskaņošanas ar Sociālo dienestu un tai noslēdzot attiecīgus līgumus, centrs ir tiesīgs uzņemt uz laiku arī citas personas, kurām ir nepieciešama diennakts aprūpe.
 • Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis” pakalpojumus sniedz cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā un nespēj paši tikt galā ar grūtībām, piemēram, personas, kas cietušas nelaimes gadījumā (plūdi, ugunsgrēks vai vētra), personas bez noteiktas dzīvesvietas, bērni bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, personas, kas ar tiesas spriedumu izliktas no dzīvojamās platības, personas pēc ieslodzījuma, kurām nav iespējas atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā, no vardarbības cietušas pieaugušas personas, personas ar invaliditāti, kas nonākušas krīzes situācijā, trūcīgas ģimenes ar bērniem un trūcīgas atsevišķi dzīvojošas personas, kuras objektīvu iemeslu pēc nevar uzturēties savā dzīvesvietā.
 • SIA “Veselības centrs Ilūkste” sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus.
 • Pansija “Mūsmājas Dižkoks” sniedz atbalstu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe.

Augšdaugavas novadā ir elpu aizraujoša daba – Dvietes paliene, kas ir pasaules mēroga migrējošo putnu ligzdošanas vieta, dabas parks “Daugavas loki”, kur Daugava met gleznainus līkumus, dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”, kur atrodas teiksmām apvītie dzidrie ezeri. Te var draudzīgā pulkā apskaut Latvijā lielāko laukakmeni — Nīcgales Lielo akmeni un dzirdēt seno Bebrenes dzirnavu rūkoņu.

Gardēžus vienaldzīgus neatstās Sēlijas un Latgales saimnieču kulinārais mantojums un viesmīlība. Ar skaistiem un praktiskiem darinājumiem pārsteigs prasmīgie amatnieki. Aktīvās atpūtas cienītāji var pacelties mākoņos, lai baudītu novada gleznaino ainavu, lecot ar izpletni. Ziemā gaida elpu aizraujošs brauciens ar slēpēm vai sniega dēli Egļukalna trasē, bet laivotājus vilina Daugavas upes straume un Augšdaugavas novada ezeri, kur saule rotājas.

Augšdaugavas novadā atrodas vairāku izcilu personību bērnības vietas. Tās vēl aizvien iedvesmo ar īpašu noskaņu, apkārtējo dabu, cilvēkiem un dzīvesstāstiem – Raiņa māja Berķenelē, Vecā Stendera bērnības sapņu zeme, Latgales atmodas darbinieku brāļu Skrindu dzimtas muzejs, vīnogu tēva Paula Sukatnieka “Apsītes” un Parīzes māksliniecei Valentīnai Zeilei veltītā ekspozīcija Naujenes novadpētniecības muzejā.

Augšdaugavas novada arhitektūrai piemīt kāds īpašs raksturs, šarms un krāšņums. Ceļojot pa novadu, var redzēt daudz vēsturisku celtņu, kas ir savā veidā iespaidīgas un ļoti skaistas. Augšdaugavas novada baznīcas un lūgšanu nami ir tie objekti, kur tiek saglabāta mūsu dzimtenes unikāla vēsture. Lai gan daži no tiem sakrālā mantojuma objektiem ir jau ļoti veci un atrodas sliktā stāvoklī, tie arī atstāja savu vēsturisko nospiedumu.

Augšdaugavas novads piedāvā plašu tūrisma piedāvājumu klāstu. Šeit apskatāmi gan dažādi muzeji, gan kultūrvēsturiskais mantojums, interesanti dabas objekti, apskates saimniecības. Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejami ūdens un velomaršruti, dažāda ūdens un sporta inventāra noma. Ir izveidoti vairāki ekskursiju maršruti, iespējams noorganizēt tematiskās programmas, meistarklases, vietējo gardumu degustācijas. Novadā ir daudzveidīgas nakšņošanas iespējas gan individuāliem ceļotājiem, gan lielām grupām.

Tieši šeit paveras lieliska un neatkārtojama iespēja iepazīt un sajust kultūrvēsturisko daudzveidību, senās tradīcijas un dabas krāšņumu, kas ikvienu aicina doties aizraujošā ceļojumā!

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem par attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs, kā arī mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi, tūrismu un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī citu aktuālo informāciju.