Darba meklētājam ir tiesības:

 • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas un darba meklēšanas atbalsta pasākumos, kurus nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā - NVA);
 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.

Darba meklētājam ir pienākums:

 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu
  • Aicinām darba meklējumus norādīt darba meklējumu dienasgrāmatā:
  • NVA noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem no pēdējās apmeklējumu dienas, ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
  • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, par dalību kuros ir noslēgta rakstveida vienošanās ar NVA, kā arī darba meklēšanas atbalsta pasākumos.
  • vienas darba dienas laikā ziņot NVA par to, ka viņš vairs neatbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas kritērijiem:
   • uzsācis strādāt (kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
   • kļuvusi par darbnespējīgu – ir noteikts 100 procentu darbspēju zaudējums;
   • uzsākusi vai atsākusi izglītības iegūšanu pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
   • uzsākusi vai atjaunojusi komercdarbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  Neierašanās NVA tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

  • darba meklētājam iestājusies pārejoša darbnespēja;
  • darba meklētājs kopj slimu bērnu;
  • pamatojoties uz izsaukumu, darba meklētājs ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā;
  • iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;
  • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no darba meklētāja gribas.

  Darba meklētājam ir pienākums ierasties NVA pirmajā darba dienā pēc minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

  1. bezdarbnieka statusa iegūšana;
  2. darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā statusa iegūšanu divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas, ja par to paziņots Nodarbinātības valsts aģentūrai;
  3. darba meklētāja pienākumu nepil­dīšana bez attaisnojoša iemesla;
  4. nepatiesu ziņu sniegšana nolūkā iegūt un saglabāt darba meklētāja statusu;
  5. pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
  6. simtprocentīgs darbspēju zudums;
  7. atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;
  8. atteikšanās no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai;
  9. darba meklētāja nāve;
  10. uzņemšana pamatizglītības programmā klātienē;
  11. personas neatbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.
  12. gadījumā, kad ir pagājuši trīs nepārtraukti mēneši, kopš persona, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, ir zaudējusi darba ņēmēja statusu;
  13. gadījumus, kad persona, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, darba ņēmēja statusu zaudējusi vairāk nekā vienu reizi.