Darba meklētājam ir tiesības:

 • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas un darba meklēšanas atbalsta pasākumos, kurus nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā - NVA);
 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.

Darba meklētājam ir pienākums:

 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu;
 • NVA noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem no pēdējās apmeklējumu dienas, ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, par dalību kuros ir noslēgta rakstveida vienošanās ar NVA, kā arī darba meklēšanas atbalsta pasākumos.
 • vienas darba dienas laikā ziņot NVA par to, ka viņš vairs neatbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas kritērijiem:
  • uzsācis strādāt (kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
  • kļuvusi par darbnespējīgu – ir noteikts 100 procentu darbspēju zaudējums;
  • uzsākusi vai atsākusi izglītības iegūšanu pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
  • uzsākusi vai atjaunojusi komercdarbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Neierašanās NVA tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

 • darba meklētājam iestājusies pārejoša darbnespēja;
 • darba meklētājs kopj slimu bērnu;
 • pamatojoties uz izsaukumu, darba meklētājs ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā;
 • iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;
 • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no darba meklētāja gribas.

Darba meklētājam ir pienākums ierasties NVA pirmajā darba dienā pēc minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.