ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001


Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!


ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai var iesniegt NVA filiālēs.

Praktiskās apmācības mērķa grupa:

Praktiskajā apmācībā iesaista Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) reģistrētu bezdarbnieku (turpmāk b/d), ja:

 1. b/d nav iesaistīts citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu;
 2. b/d nav parādsaistību pret Aģentūru, kas radušās, piedaloties šādos Aģentūras pasākumos;
  • 2.1. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana b/d;
  • 2.2. Neformālās izglītības ieguve;
  • 2.3. Profesionālās augstākās izglītības ieguve b/d;
  • 2.4. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
  • 2.5. Atbalsts reģionālajai mobilitātei.
 3. b/d nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
 4. b/d iepriekšējā Praktiskajā apmācībā (t.sk. Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs) nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;
 5. b/d atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
 6. b/d atkārtotu pieteikumu dalībai Praktiskajā apmācībā var reģistrēt ne ātrāk kā divus gadus pēc dalības pabeigšanas Praktiskajā apmācībā t.sk. Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs (ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no b/d neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika, šis ierobežojums neattiecas).

Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 150 euro mēnesī reģionālas mobilitātes atbalstam, ja:

 • Praktiskās apmācības pie darba devēja vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus;
 • vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 • iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu ir iesniegts Aģentūras filiālē 10 darba dienu laikā pēc apmācību uzsākšanas.

Reģionālās mobilitātes atbalsts paredzēts transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Praktiskās apmācības pie darba devēja vietu un atpakaļ.

 • dalībnieku iesaistes ilgums - 6 mēnešus praktiskā apmācībā, noslēdzot darba līgumu un pēc tam turpina darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie darba devēja;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
 • Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 • darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā).

Aģentūra, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, darba devējam, nodrošina šādu finanšu atbalstu Praktiskās apmācības īstenošanai:

 1. ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām:
  • pirmo trīs mēnešu periodā 200 euro;
  • nākamo trīs mēnešu periodā 150 euro.
 2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par Praktiskās apmācības īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs vai profesija, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22. punktā minētā komisija, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais šajā punktā minēto nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 % no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;
 3. ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā iesaistītiem bezdarbniekiem. Ikmēneša dotācija darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;
 4. izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 30 euro;
 5. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
 6. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai.
  • vispārējās regulas ietvaros - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."
  • lauksaimniecības nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."
  • zvejniecības un akvakultūras nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.717/2014 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 28.jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."

Darba devējs nodrošina Praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam:

 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu Praktiskās apmācības laikā saņemto finanšu atbalstu, ja bez attaisnojošiem iemesliem izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku Praktiskās apmācības un trīs mēnešu pēc Praktiskās apmācības laikā!


Kā darba devēji var pieteikties Praktiskās apmācības īstenošanai?

 1. solis
 2. solis
  • Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
 3. solis
 4. solis
  • Aģentūras filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Praktiskajā apmācībā, slēgt līgumu par Praktisko apmācību īstenošanu pie darba devēja.

Aģentūra 2020. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt 385 bezdarbniekus.

Pielikumā:

Iesniedzot NVA pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, norāda De minimis atbalsta uzskaites sistēmā https://deminimis.fm.gov.lv/login izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru vai pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku.

Saistošie dokumenti:

Paraugi dokumentu aizpildīšanai, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku: