ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai var iesniegt NVA filiālēs.

Praktiskās apmācības mērķa grupa:

Praktiskajā apmācībā iesaista Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) reģistrētu bezdarbnieku (turpmāk b/d), ja:

 1. b/d nav iesaistīts citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu;
 2. b/d nav parādsaistību pret Aģentūru, kas radušās, piedaloties šādos Aģentūras pasākumos;
  • 2.1. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana b/d;
  • 2.2. Neformālās izglītības ieguve;
  • 2.3. Profesionālās augstākās izglītības ieguve b/d;
  • 2.4. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
  • 2.5. Atbalsts reģionālajai mobilitātei.
 3. b/d nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
 4. b/d iepriekšējā Praktiskajā apmācībā (t.sk. Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs) nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;
 5. b/d atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
 6. b/d atkārtotu pieteikumu dalībai Praktiskajā apmācībā var reģistrēt ne ātrāk kā divus gadus pēc dalības pabeigšanas Praktiskajā apmācībā t.sk. Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs (ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no b/d neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika, šis ierobežojums neattiecas).

NVA bezdarbniekam kompensē izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 50 euro.

Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai reģionālas mobilitātes atbalstam, ja:

 • Praktiskās apmācības pie darba devēja vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus;
 • vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 • iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu ir iesniegts Aģentūras filiālē 10 darba dienu laikā pēc apmācību uzsākšanas.

Reģionālās mobilitātes atbalsts paredzēts transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Praktiskās apmācības pie darba devēja vietu un atpakaļ.

 • Dalībnieku iesaistes ilgums – līdz 4 mēnešiem, noslēdzot darba līgumu. Praktiskās apmācības ilgums pielāgots atbilstoši apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim:
  • 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēnešus;
  • 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēnešus;
  • 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēnešus.
 • Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);

Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos un ja attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā.

Aģentūra, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, darba devējam, nodrošina šādu finanšu atbalstu Praktiskās apmācības īstenošanai:

 1. dotāciju bezdarbnieka darba algai – ikmēneša dotācija bezdarbnieka darba algai tiks nodrošināta, atbilstoši apgūstāmas profesijas profesionālajām kvalifikācijas līmenim:
  • otrajam kvalifikācijas līmenim - 300 euro apmērā
  • trešajam kvalifikācijas līmenim – 350 euro apmērā
  • ceturtajam kvalifikācijas līmenim – 350 euro apmērā2.
 2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no  bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti;
 3. ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā iesaistītiem bezdarbniekiem. Ikmēneša dotācija darba vadītājam 10 euro apmērā par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;
 4. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
 5. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai.
  • vispārējās regulas ietvaros - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."
  • lauksaimniecības nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."
  • zvejniecības un akvakultūras nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.717/2014 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 28.jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums."

Darba devējs nodrošina Praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam:

 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu Praktiskās apmācības laikā saņemto finanšu atbalstu, ja bez attaisnojošiem iemesliem izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku Praktiskās apmācības laikā!


Praktiskās apmācības īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:
 • bezdarbnieku ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu bezdarbnieku darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku.
 • VSAOI iemaksas par Praktiskājā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem.

Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem.

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2013. gada 17. decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 65. panta 11. punktā noteiktajam. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

Svarīgi!

Pieteikšanās aktīvā nodarbinātības pasākumā „Apmācība pie darba devēja” ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir noslēgusies. Lūdzam sekot aktuālai informācijai par pieteikšanās uzsākšanu aktīvā nodarbinātības pasākumā „Apmācība pie darba devēja” jaunā ANM projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros.

Kā darba devēji var pieteikties Praktiskās apmācības īstenošanai?

 1. solis
 2. solis
  • Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
 3. solis
  • Aģentūras filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un desmit darba dienu laikā organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu atbilstoši „Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” īstenotāju izvēles kārtībai”.
 1. solis
  • Aģentūras filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Praktiskajā apmācībā, slēgt līgumu par Praktisko apmācību īstenošanu pie darba devēja.

Aģentūra 2023. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt bezdarbniekus.

 

Infolapa

Iesniedzot NVA pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, norāda De minimis atbalsta uzskaites sistēmā https://deminimis.fm.gov.lv/login izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru vai pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku.

Saistošie dokumenti:

Paraugi dokumentu aizpildīšanai, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku: