Darba meklēšanas atbalsta pasākumi — bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū.

Piemērota darba noteikšana

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka viņam piemērotu darbu ņemot vērā:

 1. bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka:
  • 1) pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs profesijā, kurā bezdarbnieks, iepriekš strādājis, ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs, ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi;
  • 2) nākamajos trīs bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var tikt piedāvāts arī zemākas kvalifikācijas darbs, nekā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību;
  • 3) atlikušajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam piedāvā arī mazkvalificētu darbu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).
 2. bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt Nodarbinātības valsts aģentūru par funkcionāliem traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā ārsta izziņu;
 3. piedāvātā darbavieta ir sasniedzama no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā pavadot ne vairāk par vienu ar pusi stundu vienā virzienā;
 4. darba algas apmēru, kurš uzskatāms par atbilstošu, ja:
  • piedāvātās darba algas apmērs uzskatāms par atbilstošu, ja pirmajos trijos bezdarba mēnešos tas nav mazāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par profesiju vidējo stundas tarifu likmi. Nākamajos bezdarbnieka statusa mēnešos atbilstošs darba algas apmērs ir arī tāds, kas ir zemāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par vidējo stundas tarifu likmi, bet ne mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir strādājis vairākās profesijās, tiek ņemti vērā dati par vidējo atalgojumu profesijā, kurā tiek piedāvāta brīvā darba vieta;
  • ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, ieguvis profesionālo izglītību, vai tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir bijis pašnodarbinātās personas statusā (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši seši mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
 5. bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kas kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, bērna, kas nav sasniedzis vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei pieskatīšana, ja pašvaldība nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana. Minētie iemesli jāapliecina ar kompetentās iestādes izziņu).

  Pēc bezdarbnieka statusa piešķiršanas pirmā darba meklēšanas atbalsta konsultācija visiem klientiem tiek ieplānota klātienē. Pirmās konsultācijas laikā tiek novērtētas klienta darba atrašanas iespējas, izstrādāts individuālais darba meklēšanas plāns un noteikti uzdevumi, kas jāizpilda līdz nākamai konsultācijai.

  Nodarbinātības valsts aģentūras konsultants, veicot individuālu klienta izvērtējumu, nosaka, kādos gadījumos klients nākamo konsultāciju var saņemt tiešsaistē.

  Lai saņemtu tiešsaistes konsultāciju, klientam jāapliecina, ka viņa rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams tiešsaistes saziņai ar aģentūras darbinieku Zoom platformā – atbilstoša ierīce ar interneta pieslēgumu, kamera un mikrofons.

  Informācija par pieslēgšanos tiešsaistes konsultācijai un Zoom saite klientam tiek norādīta individuālajā darba meklēšanas plānā, kā arī nosūtīta uz klienta e-pastu un CV un vakanču portāla lietotāja profila sadaļu “Iesūtne”.

  Klientam ir pienākums pieslēgties Zoom konsultācijai individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā konsultācijas laikā.

  Paredzēta vakanču rezultātu reģistrēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras informēšanai par darba meklējumu rezultātiem.

  Mērķis veicināt efektīvu un mērķtiecīgu Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto pakalpojumu piemērošanu klientiem, lai pēc iespējas saīsinātu klientu bezdarba periodu un novērstu potenciālos riskus, kas varētu kavēt klientu veiksmīgu atgriešanos darba tirgū.