Galvaspilsēta – Lisabona
Iedzīvotāju skaits valstī – 10,3 miljoni
Teritorija (ieskaitot Azoru salas un Madeiru) – 92, 391 km²
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1986.gada
Valūta – eiro
Valsts valoda – portugāļu
Starptautiskais tālruņa kods 00 51

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas portugāļu valodas zināšanas. Noderīgas var būt spāņu vai angļu valodas zināšanas.

 

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Portugāli.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • Portugāles Nodarbinātības dienests (Nodarbinātības un Profesionālās apmācības Institūts) http://www.iefp.pt/ - informācija par brīvajām darba vietām, konsultācijas par darbā stāšanās kārtību, dzīves un darba apstākļiem Portugālē, bezdarbnieka pabalsta pārcelšanas procedūru, informācija par darba tirgus situāciju Portugālē.
 • Portugāles  Nodarbinātības portālā  https://iefponline.iefp.pt
 • EURES Portugālē www.iefp.pt/eures
 • Eiropas darba mobilitātes portāls http://www.eures.europa.eu/ - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Portugālē, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
 • Pagaidu darba aģentūras – kontaktinformācija atrodama Nodarbinātības un Profesionālās apmācības institūta mājas lapā http://www.iefp.pt/ sadaļā Emprego - Empresas de Trabalho Temporário
 • Darba sludinājumi presē un internetā.  
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Portugāles darba tirgum un darbam Portugālē nav nepieciešamas darba atļaujas. Tādi paši noteikumi attiecas arī uz tiesībām sniegt pakalpojumus. Vienlīdzīgas tiesības attiecināmas arī uz darba samaksu, darba nosacījumiem, profesionālo apmācību, sociālajām garantijām un iesaistīšanos arodbiedrībās.

 

 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Portugāles darba tirgum un darbam Portugālē ir nepieciešama darba atļauja un uzturēšanās atļauja. Darba meklētājam darba atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Portugālē.

 

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba atļaujām un uzturēšanās atļaujām Latvijas nepilsoņiem darba nolūkos Portugālē: https://imigrante.sef.pt.

ES pilsoņiem ir tiesības brīvi uzturēties un meklēt darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību Portugālē, bet, ja ir nodoms uzturēties valstī ilgāk kā 3 mēnešus, tad 30 dienu laikā pēc šī perioda beigām   ir jāreģistrējas  pašvaldībā, lai saņemtu Reģistrācijas sertifikātu. To var saņemt persona, kas strādā vai ir pašnodarbināta, vai kurai ir pietiekami iztikas līdzekļi, vai arī mācās, studē Portugālē.

Informācija pieejama Portugāles imigrācijas dienesta mājas lapas saitē: https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22

 

Pieteikuma vēstule pamatā ir jāraksta portugāļu valodā. Pieteikuma vēstules apjomam nevajadzētu pārsniegt A4 formāta lapu. Bieži vien tiek pieņemtas arī e-pastā rakstītas pieteikuma vēstules.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: http://www.europass.lv/

Darba pieteikumā jāiekļauj:

CV, tam jābūt sastādītam tā, lai darba devējs vēlētos pretendentu uzaicināt uz interviju. Tam ir jābūt kā mārketinga instrumentam, adaptētam konkrētai nozarei, kurā vēlaties strādāt. CV parasti sastāda apgrieztā hronoloģiskā secībā. Svarīgi iekļaut visu kursos un semināros iegūtos sertifikātus. Minot iepriekšējo darba pieredzi, jāuzskaita ne tikai darba devēji, bet arī darba pienākumi un atbildība. Diplomu kopijas un apmācību sertifikāti parasti tiek pievienoti pēc pieprasījuma.

 

Uzzini, vai ir nepieciešama izglītības dokumentu atzīšana!

www.naricportugal.pt/naric

 

 • Ja dodaties uz Portugāli darba meklējumos,  Nacionālajā Veselības Dienestā (NVD) noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Portugālē varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam Veselības Dienestam (NVD). Plašāka informācija: http://www.vmnvd.gov.lv/ – sadaļā „Eiropas Savienība” - EVAK

 

 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā; U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā; E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu). Plašāka informācija: https://www.vsaa.gov.lv/lv/bezdarbnieka-pabalsts-es

 

 • Ja nepieciešams paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Portugālē vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Potugālē. Informācija www.vid.gov.lv 

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus portugāļu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV portugāļu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 

Portugālē ir jābūt noslēgtam rakstiskam darba līgumam (darba līgums uz noteiktu laiku, darba līgums uz īpaši neatrunātu laiku, piemēram, aizvietošanas laiks, projekta izpildes laiks u.tml., nepilna darba līgums un tā saucamais teledarba līgums), šis nosacījums neattiecas uz darba līgumu uz nenoteiktu laiku (nav laika limita)! Tajā jābūt iekļautai sekojošai informācijai: abu pušu vārdi, adreses, profesijas/ amati, veicamā darba apraksts, vienošanās par atalgojumu, darba uzsākšanas laiks, ja ir fiksēta laika līgums, tad arī līguma izbeigšanās laiks, darba vieta, darba stundas. Darba līgums tiek parakstīts divos eksemplāros.
Arī kolektīvie līgumi/ vienošanās ir populāri Portugālē.
Pārkāpumus attiecībā uz darba likumdošanu izskata Portugāles Darba Inspekcija www.act.gov.pt

Portugālē:

 • Darba stundas nedēļā – 40 stundas
 • Ikgadējais atvaļinājums – vismaz 22 darba dienas
 • Minimālā darba alga – 823 eiro (ja 12 mēnešalgas), 705 eiro (14 mēnešalgas).

 

Informācija par uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanu Portugālē: https://eportugal.gov.pt/en/cidadaos-europeus-viajar-viver-e-fazer-negocios-em-portugal/iniciar-gerir-e-encerrar-um-negocio-em-portugal

 

Noderīga informācija pieejama:

http://www.act.gov.pt/ (Darba likumdošanas pārvalde)

http://www.cgtp.pt/ (Ģenerālā Portugāles darbinieku konfederācija)

http://www.ugt.pt/ (Ģenerālā darbinieku arodbiedrība). 

 • Portugālē rezidentiem tiek piemērots progresīvais individuālais ienākumu nodoklis (IRS) – no 14,5% līdz 48% (2021.gada likmes). Madeirā un Azoru salās ir citas likmes. Tiek piemēroti arī dažādi papildnodokļi.
 • Pirms darba uzsākšanas Portugālē obligāti ir jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam  vietējā nodokļu birojā un jāsaņem nodokļu maksātāja numurs (NIF - Número de Identificação Fiscal). Plašāka informācija pieejama  www.portaldasfinancas.gov.pt - Portugāles nodokļu administrācijā.

Portugālē sociālās drošības sistēmu administrē valsts un tā attiecas uz visiem strādājošajiem, gan darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jāreģistrējas un jāveic maksājumi. Darba devējam ir jāpaziņo par katru darbinieku, kas uzsācis darbu atbildīgajām Portugāles institūcijām. Pēc reģistrācijas sociālās apdrošināšanas sistēmā persona saņem Sociālo garantiju saņēmēja karti.
Sociālās drošības iemaksas ir atkarīgas no profesijas un vecuma, kā arī no tā, vai tās veic darba ņēmējs, vai pašnodarbinātais.
Sociālo iemaksu apjoma sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju: darba devējs – 23,75% no algas; darbinieks – 11% no algas. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs darba ņēmēja likmes var būt arī zemākas.

http://www.seg-social.pt/ - informācija par sociālās drošības sistēmu

https://www.sns.gov.pt - informācija par veselības aprūpi

Kur meklēt dzīvesvietu?

 • Laikrakstos vai to interneta mājas lapās
 • Nekustamo īpašumu aģentūrās
 • Internetā:

http://www.visitportugal.com/ (Portugāles oficiālais tūrisma portāls)

http://www.apemip.pt/ (Portugāles nekustamo īpašumu aģentu asociācija)

http://www.pousadasjuventude.pt/ (jauniešu hosteļi Portugālē) u.c.

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību Portugālē:

 • Nodokļu dokumenti par Portugālē nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;
 • Nodarbinātības dienestā jāsaņem U1 dokuments par nodarbinātības periodu Portugālē;
 • Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja vēlaties eksportēt Portugālē piešķirto bezdarbnieka pabalstu uz citu ES/EEZ valsti;
 • Pēc nepieciešamības jāapmeklē citas institūcijas, kurās esat piereģistrējies Jums uzturoties Portugālē.

 

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Portugālē!

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā, vēlaties turpināt saņemt Portugālē piešķirto bezdarbnieka pabalstu http://www.nva.gov.lv//www.vsaa.gov.lv  
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā http://www.nva.gov.lv//
 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās Portugālē ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu Portugālē www.vsaa.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un dokumenti par Portugālē samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Portugālē ir gūti ienākumi. Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, par ienākumiem, kas gūti algotā darbā. Vairāk informācijas www.vid.gov.lv 
 • Portugāles nodokļu administrācija

www.portaldasfinancas.gov.pt

 • Portugāles valdības mājas lapa

 

www.portugal.gov.pt

 • Vienlīdzīgas attieksmes nodarbinātības jautājumos komisija

http://www.cite.gov.pt/

 • Arodbiedrību konfederācija

http://www.cgtp.pt/

http://www.ugt.pt/

 • Darba apstākļu pārvalde

http://www.act.gov.pt/

 • Portugāles valsts pakalpojumu portāls

https://eportugal.gov.pt

 

 • Vispārēja informācija par Portugāli

http://www.visitportugal.com/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada maijā