Galvaspilsēta – Ļubļana
Iedzīvotāju skaits valstī – 2,112 miljoni
Teritorija – 20, 271 km2 
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada
Valūta – eiro
Valsts valoda – slovēņu valoda 
Starptautiskais tālruņa kods 00 386

Lai veiksmīgi atrastu darbu, jāzina slovēņu valoda, kā arī angļu, itāliešu vai vācu valodas, kuras diezgan bieži tiek izmantotas ikdienas saziņā. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Slovēniju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Slovēnijas nodarbinātības dienestā reģistrētās vakances- http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
 • Slovēnijas EURES - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīvošanas nosacījumiem Slovēnijā, darba piedāvājumi - www.ess.gov.si/eures
 • Eiropas darba mobilitātes portāls - www.eures.europa.eu - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Slovēnijā , kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
 • Privātās personāla atlases aģentūras. Darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrijas izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Šīs aģentūras nav tiesīgas pieprasīt maksu no darba meklētājiem par darbiekārtošanas pakalpojumiem.
 • Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu, varat izpētīt notiekošos tiešsaistes vakanču gadatirgus jeb Eiropas darba dienas, kuru laikā iespējams sazināties ar darba devējiem, pieteikties izsludinātajām vakancēm un tiešsaistē satikties "virtuālajās" darba intervijās. Šāda veida pasākumi notiek visā Eiropā, tai skaitā Slovēnijā, un tas ir vēl viens lielisks veids kā atrast darbu.

 • Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Slovēnijā un viņiem ir brīva piekļuve Slovēnijas darba tirgum.
 • ES nepilsoņiem darbam Slovēnijā nepieciešama darba atļauja, ko vienmēr pieprasa darba devējs saskaņā ar noteiktu procedūru. Papildus informācija par darba atļaujām Slovēnijas Nodarbinātības dienestā – www.ess.gov.si

Trīs dienu laikā pēc robežas šķērsošanas iebraucējiem ir jāziņo policijas iecirknī par savu ierašanos valstī un jānorāda dzīvesvietas adrese. Par ieceļotājiem, kas apmetas izmitināšanas iestādē (viesnīcas, hosteļi utt.), ziņo pašas iestādes.

 

 Ja paredzēts uzturēties Slovēnijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama dzīvesvietas reģistrācijas apliecība. Lai to varētu saņemt, ir jāreģistrējas vietējā administratīvajā iestādē www.upravneenote.gov.si/ Informāciju par uzturēšanās nosacījumiem var atrast Slovēnijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā: www.mnz.gov.si/ un valsts administrācijas mājas lapāhttps://e-uprava.gov.si

Pieteikuma vēstulei jābūt koncentrētai, viegli lasāmai un skaidrai, tajā jāiekļauj kontaktinformācija par sevi, kā arī par darba devēju, uz kādu amatu Jūs piesakāties un kāpēc esat piemērots kandidāts konkrētajam darbam. Pieteikuma vēstulei jābūt parakstītai un jābūt norādei uz atsauksmēm. Parasti tā tiek pieprasīta slovēņu valodā vai angļu valodā. Parasti tiek pieprasīti arī kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

CV jābūt slovēņu vai angļu valodā; CV sākumā vai beigās vēlams uzrakstīt dažus interesantus teikumus par savu pieredzi kā kopsavilkumu CV minētajai informācijai.

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

Ja vēlies strādāt Slovēnijā, tad iepazīsties ar informāciju, ko būtu jāzina pirms doties peļņā uz ārzemēm Latvijas EURES mājas lapā un uzzini vairāk par dzīves un darba nosacījumiem Slovēnijā:

Pēc nepieciešamības par došanos prom no Latvijas  informējiet tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju.

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Slovēniju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties vienas darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Plašāka informācija: www.nva.gov.lv

Ja dodaties strādāt uz Slovēniju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā . Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienība”.

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Slovēnijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Slovēnijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – sadaļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”

VID informatīvais tālrunis (00 371) 67120000.

Ja vēlaties strādāt Slovēnijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju. To, vai jūsu profesija Slovēnijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar Slovēnijas ENIC- NARIC centru: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/enic-naric-center/

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti);
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Slovēnijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā (NVD). Uzsākot darbu, veselības aprūpi darba ņemējam nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam. Plašāka informācija:  www.vmnvd.gov.lv – sadaļā NVD pakalpojumi > EVAK karte;

 • U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt Slovēnijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.gov.lv;
 • U2 dokumentu, lai Jūs Slovēnijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – www.vsaa.gov.lv;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Slovēnijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – www.vsaa.gov.lv;
 • izglītības dokumentu tulkojumus slovēņu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli slovēņu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību u.c.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.


Pirms darba sākšanas jābūt rakstveidā noslēgtam darba līgumam. Darba līgumā ir jāiekļauj darba līguma termiņš, pārbaudes laiks, darba ilgums, darba algas apmērs, atvaļinājums, atbildība un pienākumi, informācija par darba devēju un darba ņēmēju. Kolektīvā vienošanās starp arodbiedrībām, darba devējiem un nodarbinātajiem ir noteikti visi iepriekšminētie jautājumi. Kad darba attiecības ir uzsāktas, darba devējam darbinieks 8 dienu laikā ir jāreģistrē darba nespējas un pensijas/ invaliditātes apdrošināšanai, un jānodrošina darbinieks ar šīs reģistrācijas kopiju 15 dienu laikā no darba uzsākšanas. 

 

 • Normāls darba laiks nedēļā – 40 stundas, bet ne mazāk kā 36 stundas, atļautās virsstundas – 8 stundas nedēļā, 20 stundas mēnesī vai 170 stundas gadā.  Ar darbinieka piekrišanu atļautās virsstundas var sasniegt līdz 230 stundām gadā noteiktās sfērās, kā, piemēram, veselības aprūpe, bet tam obligāti jābūt atrunātam darba koplīgumā.
 • Minimālais ikgadējais atvaļinājums – 4 kalendārās nedēļas, neatkarīgi no tā vai darbinieks strādā pusslodzes, vai pilnas slodzes darbu. Darba devējam jāļauj darbiniekam izņemt ikgadējo atvaļinājumu pirms kārtējā gada beigām. Darbiniekam jāizņem vismaz 2 nedēļas ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma līdz kalendārā gada beigām, un pēc vienošanās ar darba devēju- pārējās atlikušās nedēļas līdz nākamā gada 30.jūnijam.

 • Darbiniekam pienākas līdz 7 dienu apmaksātas brīvdienas personīgu iemeslu dēļ, piemēram, kāzas, laulātā, bērnu, vecāku nāve, nelaimes gadījums u.c.)
 • Minimālā darba alga pirms nodokļu nomaksas 1253.90 EUR (2024.gads).

Plašāka informācija par darba tiesībām atrodama - https://www.gov.si/en/policies/employmentlabour-and-pensions/

 

Ar Slovēnijas darba likumu var iepazīties šeit:

- slovēņu valodā:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

 

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Darba inspekcija  https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/

Slovēnijā nodokļu sistēma sastāv no trim galvenajām nodokļu kategorijām: 1) tiešie ienākuma nodokļi; 2) tiešie īpašuma nodokļi; 3) netiešie nodokļi

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – ar šo nodokli apliek iedzīvotāju personīgos ienākumus. Iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme ir progresīvā- 16%, 27%, 34%, 39% un 50%.

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic obligāti gan darba devējiem, gan darba  ņēmējiem  tās ietur darba devējs. Pašnodarbinātas personas šīs iemaksas veic patstāvīgi. Sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoms – darba ņēmēja daļa: 22,10%, darba devēja daļa: 16,10%.

 

PVN likmes ir 9.5% un 22%.  

 

·          https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/  (Slovēnijas Finanšu ministrija)
·          www.fu.gov.si  (Slovēnijas Finanšu pārvlade -Finančna uprava Republike Slovenije/ Financial administration of The Republic of Slovenia))

Slovēnijas sociālā nodrošinājuma sistēma ietver invaliditātes pensijas apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, bezdarba apdrošināšanu un vecāku aizsardzības apdrošināšanu. Apdrošināšana ir obligāta visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, izņemot bezdarba apdrošināšanu, kas pašnodarbinātām personām nav obligāta. Apdrošināšanu finansē no sociālajām iemaksām, kuras veic darba ņēmēji un darba devēji.

 

Obligātā veselības apdrošināšana - ļauj apdrošinātajām personām izmantot veselības aprūpes dienestus un saņemt pabalstus skaidrā naudā, piemēram, algas kompensāciju īslaicīgas darbnespējas laikā, apbedīšanas pabalstu un pabalstu nāves gadījumā, kā arī atlīdzinājumu par ceļa izdevumiem saistībā ar slimības pabalstu saņemšanu.

 

Slovēnijas Veselības apdrošināšanas birojs (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) ir obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs valstī. Lai saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.zzzs.si/.

 

Bezdarba apdrošināšana - Bezdarba apdrošināšana garantē bezdarbnieka pabalstu un finansiālu palīdzību personām, kuras ir iekļautas obligātajā bezdarba apdrošināšanā. Slovēnijas Nodarbinātības birojam ir reģionālās pārstāvniecības un nodarbinātības aģentūras. Bezdarba apdrošināšana tāpat garantē transporta un pārcelšanās izdevumu atlīdzināšanu, tiesības uz veselības aizsardzību un tiesības uz pensijas un invaliditātes apdrošināšanu.

 

Slovēnijas pensijas un invaliditātes apdrošināšanas biroja un Slovēnijas Veselības apdrošināšanas institūta darbību pārrauga Nodarbinātības, ģimenes un sociālo lietu ministrija https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Slovēnijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Slovēniju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Slovēnijā latviešu valodā;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.  

Ieteicams dzīvesvietas meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Slovēniju. Nekustamā īpašuma cenas un dzīvokļa īres cenas ir atkarīgas no to atrašanās vietas. Visaugstākās cenas ir Slovēnijas galvaspilsētā - Ļubļanā un tās apkārtnē. Dzīvokļu īres un pirkšanas cenas var apskatīt šeit: http://www.slonep.net/info/cene-nepremicnin/hise

 

Kur meklēt dzīvesvietu?

Sludinājumi par īpašuma pirkšanu, pārdošanu un izīrēšanu ir publicēti lielākajos laikrakstos, kā Delo (www.delo.si), Dnevnik (www.dnevnik.si), Večer (www.vecer.si). Sludinājumus var sameklēt arī žurnālos, īpašuma aģentu mājas lapās un tādās interneta adresēs kā www.abc-nepremicnine.siwww.gohome.sihttp://realestate.si21.com/www.slonep.netwww.visitljubljana.com/www.bit-center.net/ ; www.fesst.si/www.youth-hostel.siwww.slovenia.info/en/Where-To-Stay.htm?where_to_stay=0&lng=2www.stanovanja.net/ u.c.

Par došanos prom no Slovēnijas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Slovēnijā:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli) www.fu.gov.si;
 • Slovēnijas nodarbinātības dienestu (U1 veidlapa par nostrādāto periodu Slovēnijā vai U2 dokumentu par Slovēnijas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi) www.ess.gov.si;
 • Administratīvo iestādi pēc dzīvesvietas (https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/), paziņojot par jūsu uzturēšanās beigām Slovēnijā;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Slovēnijā.

 Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - 

 

 

 Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā Ģimenes pabalsti ES

 

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Iepazīsties ar informāciju par remigrācijas jautājumiem NVA mājas lapas sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Slovēnijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Slovēnijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu;
 • iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Slovēnijā esiet guvis ienākumus. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Slovēnija, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 • Slovēnijas nodarbinātības dienests

www.ess.gov.si

 • Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

 • Darba inspekcija

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/

 • Veselības ministrija

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

 • Slovēnijas Pensijas un invaliditātes apdrošināšanas birojs

www.zpiz.si

 • Slovēnijas Finanšu pārvlade (Finančna uprava Republike Slovenije)

www.fu.gov.si

 • Slovēnijas Veselības apdrošināšanas institūts

www.zzzs.si

 • Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta ministrija

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

 • Slovēnijas statistikas birojs

www.stat.si

 

Transports:

www.dars.si

www.amzs.si

 

 • Vilcienu satiksme:

https://potniski.sz.si/

 

 • Autobusu satiksme:

www.ap-ljubljana.si

 

 • Aviosatiksme:

www.lju-airport.si

 

Vispārēja informācija par Slovēniju:

www.slovenia.info

www.slovenia.si

www.ntz-nta.si

www.gov.si/

 

Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība (atrašanās vieta - Ungārija, Budapešta)

http://www.mfa.gov.lv/lv/hungary/

Adrese: 1124 Budapest, Vas Gereben utca 20, Hungary

Tālrunis: (36) 1 310 72 62

E-pasts: embassy.hungary@mfa.gov.lv

Darba laiks: Darba dienās no 9.00 līdz 17.00

Ārpus darba laika ārkārtas diennakts dežūrtālrunis: (00 371) 26 33 77 11 un e-pasts: palidziba@mfa.gov.lv

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada jūnijā