Daugavpils pilsētas tīmekļa vietne: www.daugavpils.lv

Daugavpils ir otrā lielākā un nacionālas nozīmes Latvijas pilsēta, Latgales plānošanas reģiona lielākā pilsēta. Daugavpils pilsēta atrodas pie Latvijas austrumu robežas un ir nozīmīgs sociāli ekonomiskās attīstības centrs Baltijā. Vēstures avotos tā pirmo reizi minēta 1275.gadā. Pilsēta izvietota Austrumlatvijas zemienes Dienvidaustrumu malā. Pilsētas lielākā daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas pilsētas teritorijā ir šaura. Pilsēta izvietojusies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā - 16 km. Pilsētas kopējā platība 7248 ha. Atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam pilsētas administratīvā teritorija ir sadalīta vairākos rajonos jeb mikrorajonos. Daugavas labajā krastā atrodas 13 mikrorajoni (tai skaitā Vēsturiskais centrs un Cietoksnis). Daugavpils pilsētas teritorija robežojas ar Daugavpils novadu.

Daugavpils ir svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē. Tai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Daugavpils

3389

1828

625

240

985

622

 

79 120

 

48 912

 

6.9

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē reģistrētajām vakancēm varat iepazīties CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums, nodarbinātības veids u.c. 

2022.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 800 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 201 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršās profesijas – 821; vecākie speciālisti – 747; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 589;  pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 581; speciālisti – 454; kalpotāji – 271.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2022.gadā – palīgstrādnieks – 167; kravas automobiļa vadītājs – 151; pavārs – 97; iesaiņotājs – 93; elektriķis – 90; komplektētājs – 90; apdares darbu strādnieks – 82; mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 81; metālmateriālu metinātājs – 79; apkopējs – 71.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu.

Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies ka industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir metālapstrāde un mašīnbūve, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, ka arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana.

Apstrādes rūpniecības struktūra Daugavpilī 2021. gadā, %

Apstrādes rūpniecības struktūra Daugavpilī 2021. gadā, %

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi 2021.gadā realizēja produkciju 284 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 24 miljoniem eiro jeb par 9,2%.

Izaugsmes tempu samazināšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit u.c.). Ļoti būtiski pasaules, Latvijas un pilsētas ekonomiku ietekmēja arī Covid-19 pandēmija.

2021.gadā Daugavpilī ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams ķīmiskās šķiedras un tās izstrādājumu, mašīnbūves, būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu, apģērbu un pārtikas preču ražošanas nozarēs. Stabilas pozīcijas izdevās saglabāt arī pilsētas vadošiem ražošanas uzņēmumiem, piemēram, SIA “Axon Cable”, SIA “Magistr” (+4%), A/S “Latvijas Maiznieks” (+10,2%), SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca” (+14,5%), SIA “Nexis Fibers” (+21,8%),  SIA “Rital D” (+28,3%) un vislielāko ražošanas pieaugumu sasniedza SIA “Zieglera mašīnbūve” (+53%), kas ir saistīts ar pasūtījumu apjoma pieaugumu, kā arī produkcijas realizācijas cenu pieaugumu, līdz ar ko pieaudzis arī nodarbināto skaits uzņēmumā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās sastādīja ap 39 miljoniem eiro. Būvniecības nozarē pārskata beigās pilsētā strādāja vairāk nekā 2 tūkstoši cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši iepriekšējā gada līmenī.

2022.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2021.gada pirmo pusgadu, ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā Daugavpilī faktiskajās cenās atsevišķās nozarēs pieauga par 11 % - 65 %. Lielākais pieaugums bija sintētisko šķiedru, lauksaimniecības mašīnu un gatavo metālizstrādājumu ražošanā.

Pēc 2022. gada pirmajos divos ceturkšņos sasniegtā pieauguma, trešajā ceturksnī gan Latvijas, gan Daugavpils ekonomika ir piedzīvojusi kritumu, izaugsmes rādītājos arvien redzamāk atspoguļojoties kara, resursu cenu kāpuma un globālās izaugsmes palēnināšanās ietekmei. Būvniecības nozare bija pirmā, kas sāka izjust straujā cenu kāpuma negatīvo ietekmi, būtiski pieaugot būvniecības izmaksām un nozares ražošanas apjomi pastāvīgi samazinājušies jau no 2021.gada vidus, kā rezultātā Daugavpilī 2022.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, būvniecības produkcijas apjoms samazinājās par 16 %.

Pēdējos gados jaunas tendences iezīmējās Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, savu darbību pilsētā uzsāka uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. 2022.gadā kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau 65 uzņēmumi datorprogrammēšanā (piecu gadu laikā uzņēmumu skaits palielinājies par 44 %), 22 - citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanā, 20 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību nodrošināšanā, 13 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos.

Pilsētas ekonomikas tradicionālajās nozarēs darbojas metālapstrādes, pārtikas produktu, ķīmiskās šķiedras un optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju.

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 23 valstīm:

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 23 valstīm

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

Uzņēmējdarbības veicināšana

2021.gadā tika uzsākti, turpināti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas rūpnieciskās zonās. Pārskata gadā noslēdzās industriālo teritoriju infrastruktūras uzlabošanas projekti, kuru kopējās īstenošanas izmaksas sasniedza aptuveni 19,4 milj. euro. Turpinājās SAM 5.6.2. projekts “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”, pēc kura īstenošanas 2022.gadā tiks revitalizēta degradēta teritorija 6,08 ha platībā un rādītas 9 jaunas darba vietas, piesaistot privātās investīcijas ap 165 806,00 euro apmērā. Tāpat pārskata gadā turpinājās SAM 5.6.2. projekts “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”. Realizējot projektus ERAF finansējuma ietvaros un saskaņā ar SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1 noteikumiem, kuri paredzēja komersantu ieguldījumus savos pamatlīdzekļos un jaunu darbu vietu radīšanai, laika posmā no 2016. līdz 2023. gadam jau rādītas un tiks rādītas kopā ap 900 jaunas darba vietas.

No 2014.gada jauno uzņēmēju atbalstam tiek īstenota Daugavpils pilsētas pašvaldības grantu programma „Impulss”. Kopumā no iesniegtiem 251 projektiem ir atbalstīti 85 uzņēmumi, kas strādā dažādās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un izklaides pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 447 000 eiro. Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi.

Pašvaldība turpināja sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Daugavpils biznesa inkubatoru”, kurš sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. 2021.gadā bija noslēgts 41 pirmsinkubācijas atbalsta programmas līgums un 5 inkubācijas atbalsta programmas līgumi. Izmaksātais finanšu atbalsts grantos pārskata gadā sastāda 353,4 tūkst. euro.

Daugavpils pilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2022.gadā LSEZ darbojās jau 13 (trīspadsmit) kapitālsabiedrības, kuras savu komercdarbību īsteno Daugavpils pilsētā.

Datu avots: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Vidējā darba samaksa:

Eksperimentālā statistika (2021)

Vidējā bruto darba alga Daugavpilī (pēc ATR 2021.gadā):

  • EUR 890

Datu avots: Oficiālās statistikas portāls  

Sadzīves apstākļi

Daugavpils ir nozīmīgs izglītības, kultūras, sporta un atpūtas centrs.

Izglītība Daugavpilī ir viena no prioritātēm un liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek izmantota tieši izglītības finansēšanai. Daugavpilī darbojas 14 pirmsskolas izglītības iestādes un 13 vispārizglītojošās izglītības iestādes, no kurām 7 realizē arī pirmsskolas izglītības programmas (Daugavpils Zinātņu vidusskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs un Daugavpils Centra vidusskola). Bērniem un jauniešiem plaši pieejama daudzveidīga interešu izglītība. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā. Daugavpilī darbojas 7 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā  Mākslas izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””. Tie ir mūsdienīgi profesionālās izglītības centri, kas īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, pamatizglītības un tālākizglītības programmas. Tieši profesionālās izglītības iestādes ir jaunu darbinieku kalve, kas pilsētai dod kvalificētus speciālistus.

Vairākas Daugavpils vidusskolas katru gadu saņem visaugstāko novērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, piedalīšanās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī zinātniskās pētniecības darbu rezultātiem, un ierindojas Latvijas labāko skolu skaitā. Pilsētas izglītības iestādes turpina realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas ar dažādu padziļinātu priekšmetu apmācību pamatskolā un vidusskolā, kā arī īstenot izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā.

Daugavpils ir studentu pilsēta. To apliecina lielais jauniešu skaits un daudzveidīgais profesionālo skolu un augstskolu spektrs Profesionālās un augstākās izglītības iestādes, kuras sniedz izglītības iespējas ne tikai no Latgales reģiona, bet arī visas Latvijas jauniešiem.

Tāpat Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē un īstenošanā: Erasmus+, eTwinning, NORDPLUS. 

Vēl viena prioritāte izglītības jomā ir skolu ēku modernizācija, energoefektivitātes paaugstināšana, tam piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus. Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijas rezultātā ir samazinājušās ēku energoizmaksas, nodrošināts nepieciešamais mikroklimats iekštelpās, uzlabojies ēku ārējais izskats.

Viens no nozīmīgākajiem kultūras centriem Latvijā ir Daugavpils pilsēta, kur ikvienam daugavpilietim un pilsētas viesim tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras pasākumu klāsts ar vietējo, citu pašvaldību un ārvalstu mākslinieku līdzdalību.

Pilsētas kultūras dzīves nodrošināšanā piedalās vairākas pašvaldības iestādes. Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi kultūras jomā.

Daugavpilī notiek dažādi kultūras pasākumi: gan starptautiska mēroga festivāli, gan valsts un pilsētas mēroga pasākumi, kuros piedalās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas. Pasākumu norisēs aktīvi iesaistās arī pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas kopumā ir vairāk nekā 40.

Lielākās kultūras iestādes Daugavpilī  ir Latviešu kultūras centrs, Kultūras pils, Marka Rotko mākslas centrs, Novadpētniecības un mākslas muzejs, Māla mākslas centrs u.c.

Atklājot jaunas ekspozīcijas, Daugavpilī darbojas arī Daugavpils Inovāciju centrs, kur ikviens var pārbaudīt fizikas likumus, izzināt bioloģijas noslēpumus vai noskaidrot, cik grūti vai viegli kļūt par uzņēmēju.

Daugavpils ir pilsēta ar senām tradīcijām sportā. Daugavpils sporta nozares attīstību īsteno Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde, kura plāno, īsteno un organizē sporta pasākumus, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Pilsētai ir plaša sporta infrastruktūra un darbojas vairākas sporta bāzes un objekti: Daugavpils Ledus halle, Spīdveja stadions „Lokomotīve”, sporta komplekss „Celtnieks”, Daugavpils Olimpiskais centrs, sporta bāze „Dzintariņš”, Stropu aktīvās atpūtas trase, Esplanādes velo parks,  u.c.

Daugavpilī jau ilgu gadu laikā ir populārs spīdvejs, pludmales volejbols, brīvā cīņa, bokss, volejbols, vieglatlētika, daiļslidošana, tāpat turpina attīstīties un pilnveidoties arī liels skaits citu sporta veidu. Nedrīkst aizmirst par paralimpisko sportu, kas Daugavpilī ir pilnveidots un šeit trenējas gan para peldētāji un airētāji, gan ratiņpaukotāji. Ik sezonu pilsētas sportisti izcīna teicamus rezultātus gan Latvijas, gan pasaules mēroga sacensībās, čempionātos un turnīros.

Daugavpils var lepoties arī ar komandu sportu, kurā aktīvi darbojas un trenējas komandas basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā.

Medicīnas pakalpojumus pilsētas un reģiona iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un valsts medicīnas iestādes, kurās, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, pēdējo gadu laikā veikti ievērojami renovācijas darbi, iegādāta jauna medicīniskā tehnika un apmācīts medicīnas personāls. Tās ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīcā", SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika", VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīcā” veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciārajā veselības aprūpes līmenī un darbojās 3 struktūrvienībās: Centrālā slimnīcas, Plaušu slimību un tuberkulozes centrs un Centra poliklīnika. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā un ir lielākā medicīniskā iestāde ārpus Rīgas.

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir viena no lielākajam šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē un nodrošina zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās, sniedz zobārstniecības pakalpojumus arī sociālā riska grupām.

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, kā arī sniedz pakalpojumus guļošiem pacientiem medicīniskā un rehabilitācijas jomā mājas apstākļos.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes pakalpojumu spektru: mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumi, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi, stacionārie psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi, t.sk. piespiedu ārstēšana pēc tiesas lēmuma un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par attīstības iespējam pilsētā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai, informāciju par izglītības iespējam pilsētā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.