Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētām personām, darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.

Kas var piedalīties pasākumā?

Persona, kas:

 • ir reģistrēta NVA bezdarbnieka statusā;
 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 • vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
 • atbilst vismaz vienai no šādām mērķgrupām:
  • persona ar invaliditāti;
  • persona, kurai līdz vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
  • persona bez darba bijusi vismaz 36 mēnešus;
  • persona pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā vai probācijas klients;
  • persona pieder pie etniskās minoritātes – romiem;

Pasākuma mērķis:

dod iespēju NVA reģistrētām personām, kas vēlas strādāt, bet nevar atrast piemērotu pastāvīgu , veikt darbus pašvaldības izveidotajās pagaidu darba vietās ar mērķi iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Kā pieteikties dalībai?

Jāpaziņo savā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

Kā iesaistīties pasākumā?

NVA filiāle iesaista pasākumā:

 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
 • pieteikumu reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.
Svarīgi

Ja persona vēlas iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tad to var izdarīt pie filiāles nodarbinātības organizatora (pēc filiāles pieprasījuma pašvaldībai jāsniedz saistošo noteikumu aktuālās versijas kopija) vai attiecīgajā pašvaldībā (piem. pie darba koordinētāja).

Infolapa:

Dalībnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 24 mēnešu periodā. Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.

 

Dalībnieks saglabā un attīsta darba prasmes, kā arī sociālās iemaņas.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu dalībnieks ik mēnesi saņem atlīdzību EUR 250,00 apmērā.

Ja dalībnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību izmaksā proporcionāli dienām, kurās dalībnieks piedalījies pasākumā.

Par pasākumā iesaistīto dalībnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.


Pasākuma īstenošanas laikā tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.

 

   

  • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā dalībnieka ikmēneša atlīdzība EUR 250,00 apmērā.
  • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā EUR 100,00 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
  • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem, bet ne vairāk kā 50 euro apmērā par vienu dalībnieku.