Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.

NVA Balvu, Daugavpils , Krāslavas, Ludzas , Preiļu un Rēzeknes filiālēs Pasākumu  īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Kas var piedalīties pasākumā?

Bezdarbnieki, kuri:

 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 • vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Pasākuma mērķis:

 • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas;
 • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.

Kā pieteikties dalībai?

Bezdarbnieks var savā NVA filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, ja nesaņem bezdarbnieka pabalstu un vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Kā iesaistīties pasākumā?

NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:

 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
 • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.
Svarīgi

Ja persona vēlas iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tad to var izdarīt pie filiāles nodarbinātības organizatora (pēc filiāles pieprasījuma pašvaldībai jāsniedz saistošo noteikumu aktuālās versijas kopija) vai attiecīgajā pašvaldībā (piem. pie darba koordinētāja).

 • bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā. Pasākumā bezdarbnieks var iesaistīties arī atkārtoti.

Bezdarbnieks saglabā un attīsta darba prasmes, kā arī sociālās iemaņas.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību EUR 250,00 apmērā.

Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.


Pasākuma īstenošanas laikā bezdarbniekiem tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.
 

  • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 250,00 euro apmērā.
  • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā 150,00 euro apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
  • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā 50 euro apmērā par vienu bezdarbnieku.