Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz bezdarbniekiem, kuri vēlas strādāt, bet nevar atrast piemērotu pastāvīgu darbu.

Šādiem bezdarbniekiem piedāvā veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir sabiedriski lietderīgi darbi.  

To izpildei nav vajadzīga speciāla izglītība vai kvalifikācija.

Bezdarbnieks savas pašvaldības teritorijā veic sabiedriski lietderīgi darbus un par to saņem stipendiju.

Kas var pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai?

Algotus pagaidu sabiedriskos darbus var veikt bezdarbnieki, kas:

  • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
  • vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Kā var pieteikties algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem?

  • Jāpaziņo Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē par vēlmi veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus.

Stipendija par algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem

Bezdarbnieki par algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem saņem stipendiju – 250 euro mēnesī, strādājot 6 stundas dienā 5 dienas nedēļā.

Ja algotos pagaidu sabiedriskos darbus neveic pilnu mēnesi, stipendiju maksā atbilstoši nostrādātajām dienām.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

  • maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • apdrošina bezdarbnieku pret nelaimes gadījumiem;
  • maksā par individuālo aizsarglīdzekļu iegādi Covid-19 izplatības mazināšanai (ne vairāk kā 50 euro apmērā 1 bezdarbniekam).

Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbus var veikt ne ilgāk kā 4 mēnešus 1 gada laikā.

Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.

Pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”  Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno sadarbībā ar pašvaldībām.