Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei ar Aģentūras pārvaldi tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: nva@nva.gov.lv. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei ar Aģentūras filiālēm tiek izmantota atbilstošās filiāles elektroniskā pasta adrese.

Aģentūra pieņem droši elektroniski parakstītus dokumentus atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10.punktam -

10. Elektronisko dokumentu izstrādā un noformē vienā no šādiem formātiem:
10.1. vienkārša teksta formātā;
10.2. atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
10.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
10.4. portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
10.5. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

10.¹ Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.

Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību reglamentē gan vispārējās tiesību normas (Administratīvā procesa likums), gan speciālās tiesību normas (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums).

Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, aģentūras direktoram, pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 6.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” 10.punktu.

Ja Nodarbinātības valsts aģentūras direktors personas apstrīdēto lēmumu atstāj negrozītu, persona aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā, pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 6.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” 10.punktu.

Apstrīdot vai pārsūdzot Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas vai direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, personai ir jāievēro Administratīvā procesa likumā noteiktā administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība un termiņš.