Neformālās izglītības ieguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība un augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve ar kuponu metodi

ESF vizuālo elementu ansamblis

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

  Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

  Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

  Pamatnosacījumi:

  • Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā trīs neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē (valsts valodas apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīt ne vairāk kā trīs reizes gada laikā).
  • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvē bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīties atkārtoti, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs pēc iepriekšējās šo izglītības programmu apguves ir saņēmis transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja apliecību.
  • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
  • Neformālās izglītības programmas apguves rezultātā, pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
  • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas izglītības iestādē, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem apmācības karti par apmācības pabeigšanu un iegūst tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenus kompetentajā iestādē.
  • Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, izglītības programmas nosaukumu un apjomu kredītpunktos, izglītības programmas docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu.
  Svarīgi!

  Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju!

  • Izglītības iestāde nav tiesīga noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību Apmācībā vai jebkādas citas finansiāla rakstura saistības.
  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
  • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:
   • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā);​
   • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
  1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
  3. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību uzsākšanas dienas.

  Kā pieteikties?

  • Filiāle 10 darbdienu laikā pēc apmācību uzsākšanas NVA pieņem bezdarbnieka Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.

  Ja mainās apmācību adrese, informāciju par apmācību vietu iesniedz atkārtoti (10 darba dienu laikā no iestājušām izmaiņām) un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vietai.

   Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

  • klātienē;
  • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

  Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

  Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

  Detalizētāka informācija par Atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” skatīt šeit:

  Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu:

  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 12 mēnešos iesaistīti neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 31.03.2021.) 
  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2021.gada 12 mēnešos iesaistīti neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 31.12.2021.)
  • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvei, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (uz 31.12.2021.
  • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā ar kuponu metodi (2020.gads)

  Iesaiste Valsts valodas un svešvalodu un datorzinību apmācībās, un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2023.gadā: