Novada tīmekļa vietne: www.olaine.lv 

Olaines novadu izveidoja 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Kopš šī brīža darbojas Olaines novada pašvaldība, tās administratīvais centrs atrodas Olainē. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts ar ciemiem Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši. 2021. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Olaines novadam pievienota meža teritorija 1018,54 ha platībā (kadastra apzīmējums 8070 015 0034), kura līdz šim atradās Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. Šīs reformas rezultātā Olaines novads ieguva ģeogrāfiski vienotu teritoriju.

Bezdarbnieku deklerētu skaits uz 31.03.2023.

Bezdarba skaits uz 31.03.2023.

Sieviešu skaits (kuras nav darba attiecībās) uz 31.03.2023.

Personas ar invaliditāti uz 31.03.2023.

Jaunieši vecumā no 15līdz 24 gadiem (kuri nav darba attiecībās)

Ilgadīgie bezdarbnieki uz 31.03.2023.

Personas pēc bērnu kopšanas atvaļnājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits uz 31.03.2023.

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspēju

vecuma iedzīvotāju skaits

Bezdarba lķimenis %

 

458

261

45

35

12

41

3

19953

13093

3.5

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Ar Olaines novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2023. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 21728 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Olaines novadā galvenie darbības veidi ir apstrādes rūpniecība, medikamentu ražošana, metālapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, iekārtu un būvmateriālu ražošana, atkritumu pārstrāde, kravu pārvadājumi, loģistika un noliktavu pakalpojumi.

2023. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: AS “Olainfarm”, SIA “LATVIJAS APTIEKA”, AS Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”, SIA “AKATRANS”, SIA “Dinair Filton”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

Lielākie uzņēmumi:

 • Apstrādes rūpniecība: A/S “Olainfarm” (farmaceitisko preparātu ražošana), AS Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS” (ķīmisko vielu ražošana), SIA “Dinair filton” (metālizstrādājumu ražošana), SIA “Fish+Fish” (zivju pārstrāde), SIA “Lyngson” (centrālapkures radiatoru un katlu ražošana), SIA “ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” (metālizstrādājumu ražošana), AS “Mārupes metālmeistars” (metālizstrādājumu ražošana);
 • Šķirotu materiālu pārstrāde: SIA “NORDIC PLAST”;
 • Transports un uzglabāšana: SIA “GIRTEKOS LOGISTIKA’’ (kravu pārvadājumi, loģistika), SIA “Akatrans” (transporta pakalpojumi);
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “SOLAR SUPPORT SERVICES” (datorprogrammēšana);
 • Ieguves rūpniecība: SIA “Olaines kūdra”
 • Elektroenerģijas apgāde: SIA “Deco Energy”;
 • Būvniecība: SIA “PK serviss”.

 Vidējā bruto darba alga Olaines novadā 2023. gada 1.ceturksnī:

 • EUR 1167 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 870 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 873 (Pašvaldību struktūrās);
 • EUR 1289 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Olaines novada pašvaldība nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā arī interešu izglītību, pieaugušo neformālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību. Olaines novadā ir četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII „Dzērvenīte”, PII „Zīle”, PII „Magonīte”, speciālā PII „Ābelīte”) un privātā PII „Saulīte”. Olaines novadā ir divas vispārizglītojošās izglītības iestādes: Olaines 1. vidusskola, kurai pēc reorganizācijas tika pievienota arī Olaines pagasta sākumskola, līdz ar to, izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola (Jaunolainē), un Olaines 2. vidusskola. Profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu nodrošina Olaines Mūzikas un mākslas skola un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

Veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz SIA „Olaines Veselības centrs” un ģimenes ārstu privātprakses Olainē un Jaunolainē. Olaines novada teritorijā darbojas piecas aptiekas.

Ar sociālos pakalpojumu nodrošināšanu Olaines novada iedzīvotājiem nodarbojas pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.