Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, persona var pieteikties:

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam un pabalstam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:
 1. solis
 2. solis
  • Augšā pa labi jāklikšķina uz uzraksta "Pieslēgties".  
 3. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 4. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
 5. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
 6. solis
  • Ja Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, aizpildiet arī pabalsta piešķiršanai aktuālo informāciju.
 7. solis
  • Lai pabeigtu iesnieguma iesniegšanu, klikšķiniet uz “Pieteikties bezdarbnieka statusam”.

Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts no iesnieguma saņemšanas dienas:

 1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
 2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot  CV un vakanču portālu vai  tiešsaistes formu e-adresē ), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

Lai korekti izvērtētu Jūsu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai, aicinām iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, periodu un ienākuma gūšanas vietām var pārbaudīt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. Ierodoties uz NVA konsultāciju filiālē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.

Uzmanību!

Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, pēc iesnieguma nosūtīšanas NVA, piesakieties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. 

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Personai ir tiesības uz bezdarbnieka statusu, ja ir iegūta vispārējā vidējā izglītība, bet persona ir uzņemta vidējās pakāpes izglītības programmā, kuras apguve ir uzsākama pēc vidusskolas absolvēšanas, un programmas ietvaros tiek apgūta tikai profesionālā apmācība.

Konsultācijas un uzziņas

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv.

 

Ja pirms iesnieguma iesniegšanas bezdarbnieka statusa piešķiršanai vēlaties pārliecināties par savām tiesībām uz statusu un saņemt skaidrojumu par tiesisko regulējumu konkrētajā situācijā, varat NVA iesniegt iesniegumu par uzziņas pieprasīšanu. Iesniegumā jānorāda: situācijas raksturojums, par kuru vēlaties saņemt uzziņu; konkrēts jautājums, par kuru vēlaties juridisku vērtējumu; paskaidrojums par uzziņas nepieciešamību. Iesniegumu iespējams atsūtīt uz NVA oficiālo elektronisko adresi vietnē Latvija.lv, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pastu pasts@nva.gov.lv vai pašrocīgi parakstītu pa pastu uz adresi Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

Bezdarbnieka statusu var iegūt persona, kura nav pašnodarbināta saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Tiesības uz bezdarbnieka statusu saimnieciskās darbības veicējam vai autoratlīdzības saņēmējam, ir tādā gadījumā, ja kalendārajā mēnesī, kurā persona piesakās statusam, nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā un persona nav sociāli apdrošināta kā pašnodarbinātais.

Ja mēnesī ir bijis periods, kurā par personu ir veiktas VSAOI pilnā apmērā, tad persona ir uzskatāma par sociāli apdrošinātu kā pašnodarbinātais uz visu mēnesi.

Lai varētu piešķirt bezdarbnieka statusu, tiek vērtēta atbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Viens no kritērijiem – persona nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).

Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punktā noteikto valdes loceklis uzskatāms par darba ņēmēju, ja:

 • Ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, ja atlīdzība ir faktiski noteikta;
 • Kapitālsabiedrībai (SIA vai AS) taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālās mēneša darba algas apmēru.