Lai iegūtu bezdarbnieka statusu persona:

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam un pabalstam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:
 1. solis
 2. solis
  • Augšā pa labi jāklikšķina uz uzraksta "Pieslēgties".  
 3. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 4. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
 5. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
 6. solis
  • Ja Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, aizpildiet arī pabalsta piešķiršanai aktuālo informāciju.
 7. solis
  • Lai pabeigtu iesnieguma iesniegšanu, klikšķiniet uz “Pieteikties bezdarbnieka statusam”.

Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts no iesnieguma saņemšanas dienas:

 1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
 2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot  CV un vakanču portālu vai  tiešsaistes formu e-adresē ), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

Lai korekti izvērtētu Jūsu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai, aicinām iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, periodu un ienākuma gūšanas vietām var pārbaudīt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. Ierodoties uz NVA konsultāciju filiālē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.

Uzmanību!

Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, pēc iesnieguma nosūtīšanas NVA, piesakieties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. 

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Konsultācijas

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

Bezdarbnieka statusu var iegūt persona, kura nav pašnodarbināta saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Tiesības uz bezdarbnieka statusu saimnieciskās darbības veicējam vai autoratlīdzības saņēmējam, ir tādā gadījumā, ja kalendārajā mēnesī, kurā persona piesakās statusam, nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā un persona nav sociāli apdrošināta kā pašnodarbinātais.

Ja mēnesī ir bijis periods, kurā par personu ir veiktas VSAOI pilnā apmērā, tad persona ir uzskatāma par sociāli apdrošinātu kā pašnodarbinātais uz visu mēnesi.

Lai personai varētu piešķirt bezdarbnieka statusu, tiek vērtēta personas atbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem:

 • Likumā viens no kritērijiem ir nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).
 • Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru ir darba ņēmējs.
 • Saskaņā ar Komerclikuma 134.panta otro daļu kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) vai akciju sabiedrība (turpmāk - AS).

No minētā secināms, ka SIA un AS valdes loceklis var iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu līdz brīdim, kad SIA/AS taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums būs lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5 (620,00 EUR x 5 = 3100,00 EUR  apgrozījums mēnesī), un SIA/AS šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Ziņas par taksācijas gada kārtējā mēneša apgrozījuma sasniegšanu iepriekš minētajām slieksnim, proti, , 3100,00 EUR, pamatojoties uz kuru valdes loceklis iegūst darba ņēmēja statusu, SIA/AS valde pati iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, uz kā pamata, Valsts ieņēmumu dienests ievada informāciju par darba ņēmēja statusu datubāzē. Tādejādi Aģentūrai nav nepieciešamības kontrolēt SIA/AS apgrozījuma apmēru, bezdarbnieka statusa piešķiršanai/saglabāšanai nepieciešamā informācija tiks atspoguļota BURVIS VID darba vēsturē.

Ja persona nav darba ņēmējs Likuma izpratnē un nav citu neatbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai saskaņā ar Likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, persona var iegūt bezdarbnieka statusu.