Lai iegūtu bezdarbnieka statusu persona:

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:
 1. solis
 2. solis
  • Augšā pa labi jānospiež uz uzraksta "Pieslēgties".  
 3. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 4. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
 5. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
 6. solis
 7. solis
  • Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet un kā pielikumu un nosūtiet NVA.

Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts no iesnieguma saņemšanas dienas:

 1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;
 2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai CV un vakanču portālā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

Lai korekti izvērtētu Jūsu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai, aicinām iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, periodu un ienākuma gūšanas vietām var pārbaudīt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.

Uzmanību!

Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, pēc iesnieguma nosūtīšanas NVA, piesakieties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. 

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • ir mikrouzņēmuma īpašnieks Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījums (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas);
 • ir pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu), kurš negūst ienākumu (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas).
   

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem un ir uzrādījusi nepieciešamos dokumentus – NVA pieņem vienas darba dienas laikā.
 

Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, personai jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID) vai ceļošanas dokuments;
 • dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.
Konsultācijas

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

No 2020. gada 18. aprīļa līdz 31. decembrim ir spēkā Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma pārejas noteikumu 23. punkts, kas paredz, ka šajā laikā personas, kas darba ņēmēja statusa zaudēšanas dienā vienlaikus bija pašnodarbinātas, bezdarbnieka statusu var iegūt ar nosacījumu, ka statusa piešķiršanas mēnesī un pēc tam negūst ienākumus ar saimniecisko darbību.

Ja darba ņēmēja statuss ir zaudēts pirms 18.04.2020., personai ir tiesības gūt ienākumus, nesasniedzot Ministru kabineta noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

Lai personai varētu piešķirt bezdarbnieka statusu, tiek vērtēta personas atbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem:

 • Likumā viens no kritērijiem ir nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).
 • Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru ir darba ņēmējs.
 • Saskaņā ar Komerclikuma 134.panta otro daļu kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) vai akciju sabiedrība (turpmāk - AS).

No minētā secināms, ka SIA un AS valdes loceklis var iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu līdz brīdim, kad SIA/AS taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums būs lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5 (430,00 EUR x 5 = 2150,00 EUR apgrozījums mēnesī), un SIA/AS šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Ziņas par taksācijas gada kārtējā mēneša apgrozījuma sasniegšanu iepriekš minētajām slieksnim, proti, 2150,00 EUR, pamatojoties uz kuru valdes loceklis iegūst darba ņēmēja statusu, SIA/AS valde pati iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, uz kā pamata, Valsts ieņēmumu dienests ievada informāciju par darba ņēmēja statusu datubāzē. Tādejādi Aģentūrai nav nepieciešamības kontrolēt SIA/AS apgrozījuma apmēru, bezdarbnieka statusa piešķiršanai/saglabāšanai nepieciešamā informācija tiks atspoguļota BURVIS VID darba vēsturē.

Ja persona nav darba ņēmējs Likuma izpratnē un nav citu neatbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai saskaņā ar Likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, persona var iegūt bezdarbnieka statusu.