Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 

Mērķis

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (turpmāk - KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

Mērķa grupa

Bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautas personas.

KPP ietver klātienes un tiešsaistes kursus (e-apmācības), kā arī grupu nodarbības (semināri, lekcijas un citas nodarbības),  tiešsaistes lekcijas sadarbībā ar citām iestādēm, un individuālās konsultācijas klātienē un tiešsaistē.

KPP tematiskās jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka Ekonomikas ministra izveidota komisija:

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) organizē iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību, kā rezultātā tiek izvēlēti KPP īstenotāji.

Iepirkuma līgums tiek slēgts, pamatojoties uz iepirkuma nolikumu, tehnisko specifikāciju un pretendenta piedāvājumu.

Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā!

Aģentūras filiāle nodrošina KPP pakalpojumu īstenošanas telpas un izdales materiālu pavairošanu individuālo konsultāciju vai grupu nodarbību īstenošanai pieejamā finansējuma ietvaros, bet ne vairāk kā 30 lapas vienam dalībniekam. KPP īstenotājs divus pakalpojuma sniedzējus (pasniedzējus) var piedāvāt ne vairāk kā vienā no reģioniem ar tajā ietilpstošajām filiālēm.

Aģentūras filiāļu sadalījums reģionos:

  • Rīgas reģions (ietilpst Rīgas reģionālā, Jūrmalas, Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma filiāles);
  • Kurzemes reģions (ietilpst Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Ventspils filiāles);
  • Latgales reģions (ietilpst Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes filiāles);
  • Vidzemes reģions (ietilpst Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas, Valmieras filiāles);
  • Zemgales reģions (ietilpst Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Jelgavas filiāles).

KPP īstenotājs var papildināt pakalpojumu sniedzēju skaitu reģionā pēc Aģentūras pieprasījuma, ja ir mainījusies darba tirgus situācija valstī vai palielinājies pieprasījums pēc konkrēta KPP pakalpojuma, 15 darba dienas pirms vēlamām līguma izmaiņām iesniedzot Aģentūrai pamatotu rakstveida iesniegumu par pakalpojuma sniedzēja maiņu, pievienojot jaunā Pakalpojuma sniedzēja izglītības dokumentu apstiprinātas kopijas un apliecinājumu par pieredzes atbilstību atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.

KPP īstenotājs iepazīstina pakalpojuma sniedzējus ar līguma nosacījumiem un informē pakalpojuma sniedzējus, ka pēc Aģentūras darbinieka pieprasījuma nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, CV, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja atbilstību Iepirkuma izvirzītām pieredzes prasībām.

KPP īstenotājam jānodrošina dalībnieku reģistrācija dalībnieku sarakstos individuālo konsultāciju un grupu nodarbību noslēgumā un KPP kursos katras dienas noslēgumā vai izdrukām no tiešsaistes platformas, kas apliecina dalību pasākumā. Nepieciešamības gadījumā KPP īstenotājs individuālo konsultāciju dalībnieku sarakstu un grupu nodarbību dalībnieku sarakstu var papildināt, pirms KPP pasākuma saskaņojot to ar Aģentūras filiāli.

Aģentūra pieprasa KPP īstenotājam atlīdzināt nodarītos zaudējumus (dalībnieku ceļa izdevumus), ja atbilstoši Aģentūras filiāles KPP nodarbību plānam netiek īstenotas individuālās konsultācijas vai grupu nodarbības KPP īstenotāja vai pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ. Par attaisnotu pakalpojuma sniedzēja neierašanos uz plānotajām individuālajām konsultācijām vai grupu nodarbībām tiks atzīts, ja KPP īstenotājs vismaz vienu dienu pirms plānotās KPP nodarbības paziņo pasūtītāja filiālei par neierašanās iemesliem un triju darba dienu laikā pēc attaisnojošu iemeslu izbeigšanās uzrāda attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

Individuālo konsultāciju un grupu nodarbību (kurss, seminārs, lekcija) īstenošanas skaits filiālēs ir atkarīgs no KPP iesaistīto bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, pieejamā finansējuma, kā arī no konkrētās Aģentūras filiāles sastādītā nodarbību plāna noteiktā laikā un norādītajā vietā (konkrētās filiāles darbības teritorijā).

Ja KPP īstenotājs bezdarbniekiem un darba meklētājiem nodrošina periodiskās apmācības autovadītājiem (kods 95), tad periodiskā apmācībā tiek īstenota atbilstoši VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” periodiskās apmācības veicēja saņemtajam apliecinājumam un mācību kartei, nodrošinot uzskates līdzekļus un telpas periodiskām apmācībām atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” noteiktajam un citiem normatīvajiem aktiem par pasākuma īstenošanu.