Novada mājas lapa:

https://www.saldus.lv/

 Teritorijas novietojums un platība

 Saldus novads atrodas Latvijas rietumos, Kurzemes dienvidu daļā,robežojas ar Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Dobeles un Tukumanovadiem. Dienvidos novads robežojas ar Lietuvas Republikaskultūrvēsturisko novadu Žemaitiju. Atrodas Kurzemes plānošanasreģionā.Novada teritorijas platība - 2179,9 km2.

Teritoriālais iedalījums

Saldus novadā ietilpst 21 teritoriālā vienība: Blīdenes pagasts,Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts,Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņupagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts,Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Saldus pilsēta,Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts,Zvārdes pagasts. 36 ciemi, kam piešķirts ciema statuss.Administratīvais centrs – Saldus.

Iedzīvotāji

Faktiskais iedzīvotāju skaits 2021. gada sākumā – 27 110, no tiem79% jeb 21 438 iedzīvotāji bijušā Saldus novada teritorijā, bet 21%jeb 5 672 - bijušā Brocēnu novada teritorijā. Kopējais deklarētoiedzīvotāju skaits apvienotajā novadā – 29 613 iedzīvotāju(atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz01.01.2021). Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties.Lielākās apdzīvotās vietas pēc iedzīvotāju skaita ir Saldus (9 671),Brocēni (2 829), Druva (936), Lutriņi (479), Ezere (461) un Kalni(434). 

Transports un mobilitāte

Novada centrs Saldus pilsēta, ir ērti sasniedzama no galvaspilsētasRīgas un Kurzemes reģiona vienu no lielākajām pilsētām Liepājas,jo novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) –Liepāja. Attālums līdz Rīgai ir 120 km, līdz Liepājai – 100 km.Savienojumus ar citiem Kurzemes un Zemgales reģiona attīstībascentriem un novada iekšējās teritorijas savienojumus nodrošinavalsts reģionālie un vietējie autoceļi, kā arī pašvaldības ceļi.

Izglītība

Izglītības procesu Saldus novadā nodrošina pašvaldības pakļautībāesošās izglītības iestādes: 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 10vispārējās izglītības iestādes, kurās pieejama pirmsskolas izglītība,darbojas pirmsskolas izglītības grupa/grupas, 17 vispārējāsizglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, bērnuun jauniešu interešu izglītības iestādes.Saldus novadā atrodas profesionālās izglītības iestāde –Profesionālās izglītības kompetences centrs “Saldus tehnikums”.

Kultūra un atpūta, pulcēšanās vietas

Kultūras iestādes novadā ir Saldus novada p/a “Tūrismainformācijas, kultūras un sporta centrs”, Brocēnu kultūras unizglītības centrs, Blīdenes kultūras nams, Ezeres kultūras nams,Gaiķu pagasta Tautas nams, Jaunauces tautas nams, Jaunlutriņutautas nams, Lutriņu klubs, Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nams,Pampāļu kultūras nams, Remtes kultūras nams, Rubas tautas nams,Druvas kultūras nams, Striķu kultūras nams, Vadakstes tautasnams. Katrā pagastā strādā kultūras darba organizators.Publiskiem pasākumiem tiek izmantots Kapelleru nams, SaldusMūzikas skolas akustiskā zāle, Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs“Šķūnis” u.c. pašvaldības vai privātas telpas / ēkas.Kultūras pasākumiem un izklaidei vasaras sezonā ir pieejamas 11brīvdabas estrādes.Saldus novada teritorijā atrodas 26 bibliotēkas.

Veselība, sociālā vide, drošība

Ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus sniedz SIA “Saldusmedicīnas centrs”. Pieejamas 5 zobārstniecības iestādes, 20ģimenes ārstu prakses vietas, 3 vecmāšu un feldšerpunkti.Sociālos pakalpojumus un palīdzību sniedz Sociālais dienests un tāstruktūrvienības, 2 Latvijas Sarkanā krusta sociālās aprūpes centri.Drošību un sabiedrisko kārtību nodrošina pašvaldības policija unValsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknis.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Saldus daļa unbrīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Sporta infrastruktūra

Sporta infrastruktūru veido dažādas sporta halles un sporta nami,stadioni, peldbaseins, ledus halle, smaiļošanas un kanoe airēšanasbāze un trase u.c., kas pieder gan pašvaldībai, gan privātajiem. Piesporta infrastruktūras jāpieskaita arī vispārizglītojošo izglītībasiestāžu sporta zāles un sporta laukumi, kā arī parki, ūdensobjektupiekrastes, caur kuriem var skriet, soļot, nūjot. Gandrīz katrānovada pagastā ir izvietots kāds sporta infrastruktūras objekts.

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība kopumā Saldus novadā ir salīdzinoši labi attīstīta.Tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu uz 1000iedzīvotājiem 2021. gadā, vairāk bija Saldus novadā – 93, betnedaudz mazāk Brocēnu novadā – 77, kopā Latvijā šis rādītājssasniedza 90 uzņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem. Novadā darbojasgan dažādu formu komersanti, gan pārstāvētas dažādasuzņēmējdarbības jomas. Nozīmīgi darba devēji un ekonomiskāsaktivitātes nodrošinātāji novada lauku teritorijās ir lauksaimniecībasuzņēmumi, kuri Saldus novadā pārsvarā darbojas zemkopībā unlopkopībā.Pēc IIN 2020.gadā apvienotajā Saldus novadā lielākie trīsuzņēmumi bija AS “PATA Saldus”, uzņēmuma NACE kods –zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana, nodarbināja 237 darbiniekus,SIA “Vecvagari M”, NACE kods – mežizstrāde, nodarbināja 153darbiniekus, SIA “Saldus ceļinieks”, NACE kods – ceļu un maģistrāļubūvniecība, nodarbināja 137 darbiniekus. Arī pēc apgrozījuma 2022.gadā šie bija lielākie uzņēmumi.

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Saldus novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

Dabas resursi

47% - meža zeme, 41% - lauksaimniecībā izmantojama zeme.Saldus novadu dienvidos šķērso Kurzemes lielākā upe Venta. Salduspilsētai cauri tek Cieceres upe. Novads bagāts ar zemes dzīļuresursiem, atrodas 3 valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.Saldus novadā atrodas 10 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kasiekļautas vienotā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklāNatura 2000, citi aizsargājami dabas pieminekļi un vairākas novadanozīmes aizsargājamas dabas teritorijas un objekti.

Funkcionālās saites

Nacionālas nozīmes saites ar Rīgu un Liepāju – ostu, lidostu pieejamībā, dažādu publisko pakalpojumu pieejamībā. Reģionālas saites ar Kurzemes reģiona pašvaldībām un starpreģionālas saites ar citām pašvaldībām.

Papildu informācija 

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast vairāk informācijas par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.