2018.gada 28.decembrī stājās spēkā 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" grozījumi, kuri nosaka preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas nosacījumus.

Pasākuma mērķis ir veicināt darba devēju nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.

 1. līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 2. darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 3. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 4. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par 8 mēnešiem, un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 5. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Filiāle 10 darbdienu laikā no darba tiesisko vai dienesta attiecību uzsākšanas dienas pieņem ar parakstu apliecinātus dokumentus:

Ja mainās darbavietas adrese, informāciju par darbavietu iesniedz atkārtoti un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai.

Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;
 • Portālā Latvija.lv izmantojot tiešsaistes formu "E-iesniegums iestādei" - https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts.
 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.


Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.


Izmanto šo shēmu, ja vēlies pieteikties pasākumam!


Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam:

 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

un

 • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss līdz 150 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 7 euro dienā tiek pārskaitīts piecu darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.

 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 150 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izmaksu segšanai nepārsniedzot 7 euro. To aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, nosakot attālumu kilometros no Nodarbinātā izvēlētās reģionālās starppilsētu nozīmes vai reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai, lai nokļūtu darbavietā un atpakaļ, un reizinot to ar sabiedriskā transporta izmaksu likmi par kilometru, izņemot gadījumus, ja nodarbinātajam piemēro sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas. Attālumu kilometros no nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai un atpakaļ reizina ar likmi degvielas izmaksu segšanai vieglajam transportlīdzeklim, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
  • attālums no nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas līdz nokļūšanai darbavietā nepieciešamā sabiedriskā transporta pieturvietai pārsniedz 2 km;
  • sabiedriskā transporta kustības grafiks nenodrošina nokļūšanu darbavietā vienas stundas laikā pirms darba sākuma vai nenodrošina izbraukšanu no darbavietas stundas laikā pēc darba beigām;
  • pasākumā iesaista nodarbināto ar invaliditāti.
 1. Nodarbinātais 10 darbdienu laikā no darba tiesisko vai dienesta attiecību uzsākšanas dienas iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai kopā ar diviem pielikumiem: Nodarbinātās personas apliecinājumu par iepazīšanos ar pienākumiem pasākuma īstenošanas laikā un darba devēja izziņa.

 2. Filiāle, triju darbdienu laikā, pārbaudot Nodarbinātā atbilstību Pasākuma kritērijiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo Nodarbinātajam par lēmumu, nosūtot lēmumam līdzi arī finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.
 3. Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu piecu darbdienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas.
 4. Finanšu atlīdzību transporta izmaksu segšanai izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:
  • par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi avansu līdz 150 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 7 euro dienā izmaksā piecu darbdienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas;

  • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem finanšu atlīdzību izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām.
 5. Ja atlīdzības saņēmējam kompensē dzīvojamās telpas īres izdevumus, pēc pirmā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā kopš otrā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša sākuma atlīdzības saņēmējs iesniedz aģentūrā dzīvojamās telpas īres (īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju) izdevumus apliecinošus dokumentus par pirmo darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnesi - finanšu atlīdzības pamatojums.
 • par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas izmaksā avansu līdz 150 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 7 euro dienā;
 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 150 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izmaksu segšanai nepārsniedzot 7 euro, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri;
 • ikmēneša finanšu atlīdzību dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai par otro un nākamajiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām.