Pasākuma mērķis ir veicināt darba devēju nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.

Pasākums ietver finanšu atlīdzības piešķiršanu Nodarbinātajam transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai. Atlīdzību transporta izdevumu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km.

 1. persona dienā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā;
 2. darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 3. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 4. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par 6 mēnešiem, un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par triju valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 5.  finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Filiāle 10 darbdienu laikā no darba tiesisko vai dienesta attiecību uzsākšanas dienas pieņem ar parakstu apliecinātus dokumentus:

Ja mainās darbavietas adrese, informāciju par darbavietu iesniedz atkārtoti un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai.

Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;
 • e-adresē;
 • e-pastā. Iesniedzot e-pastā iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.


Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.


Izmanto šo shēmu, ja vēlies pieteikties pasākumam!


Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam:

 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

vai

 • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss līdz 200 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā tiek pārskaitīts piecu darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
 • finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot 200 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai. Atlīdzību mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai.
  1. Nodarbinātais 10 darbdienu laikā no darba tiesisko vai dienesta attiecību uzsākšanas dienas iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai kopā ar diviem pielikumiem: Nodarbinātās personas apliecinājumu par iepazīšanos ar pienākumiem pasākuma īstenošanas laikā un darba devēja izziņa.

  2. Filiāle, triju darbdienu laikā, pārbaudot Nodarbinātā atbilstību Pasākuma kritērijiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo Nodarbinātajam par lēmumu, nosūtot lēmumam līdzi arī finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.
  3. Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu piecu darbdienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas.
  4. Finanšu atlīdzību transporta izmaksu segšanai izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:
   • par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi avansu līdz 200 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā izmaksā piecu darbdienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas;
   • finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot 200 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai. Atlīdzību mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai."
  5. Ja atlīdzības saņēmējam kompensē dzīvojamās telpas īres izdevumus, pēc pirmā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā kopš otrā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša sākuma atlīdzības saņēmējs iesniedz aģentūrā dzīvojamās telpas īres (īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju) izdevumus apliecinošus dokumentus par pirmo darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnesi - finanšu atlīdzības pamatojums.
  • par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas izmaksā avansu līdz 200 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā;
  • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 200 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izmaksu segšanai nepārsniedzot 10 euro, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri;
  • ikmēneša finanšu atlīdzību dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai par otro un nākamajiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām.