Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz cilvēkiem, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā.

Ja cilvēks atrod darbu citā pagastā vai pilsētā, Nodarbinātības valsts aģentūra var daļēji samaksāt par transportu vai dzīvesvietas īri.

To sauc par mobilitātes atbalstu. Mobilitātes atbalsts ir pieejams visā Latvijā.

Darba vietās Rīgā mobilitātes atbalstu piešķir tikai tad, ja darbinieka deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas.

Atbalstu maksā pirmos 4 mēnešus pēc darba sākšanas.

Uz mobilitātes pabalstu var pretendēt, ja:

 • cilvēks pirms tam ir bijis reģistrēts bezdarbnieks vismaz 2 mēnešus;
 • darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas;
 • cilvēks savā norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz 6 mēnešus;
 • darba devējs nemaksā par ceļu vai dzīvojamās telpas īri;
 • darbs ir uz nenoteiktu laiku vai vismaz uz 6 mēnešiem,
 • darba alga ir no 500 līdz 1500 EUR (2022. gadā),
 • atbalstu pieprasa 10 darbdienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.

Kā pieteikties?

Dokumenti jāiesniedz 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas.

Darbiniekam ir jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā:

 • iesniegums;
 • apliecinājums par iepazīšanos ar pienākumiem pasākuma īstenošanas laikā;
 • darba devēja izziņa.

Iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūrā var iesniegt:

Ja mainās darbavietas adrese, informācija par darbavietu jāiesniedz atkārtoti.

Finanšu atlīdzības lielums:

 • līdz 150 euro mēnesī dzīvesvietas īres izdevumiem,
 • ne vairāk kā 7 euro dienā transporta izdevumiem.

Aprēķinot atlīdzību, ņem vērā transporta un īres izdevumus apliecinošus dokumentus.

Tāpēc jau pirmajā darba mēnesī darbiniekam ir jākrāj transporta biļetes vai degvielas čeki un  jānoslēdz īres līgums.

Nodarbinātības valsts aģentūra par finanšu atbalstu izlemj 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Atlīdzību maksā uz darbinieka norādīto bankas kontu.