Novada tīmekļa vietne

www.sigulda.lv

Informācija par novadu

Siguldas novads ir pašvaldība Vidzemes rietumu daļā, Gaujas kreisajā krastā. Tajā ietilpst Siguldas pilsēta, Siguldas pagasts, Mores pagasts un Allažu pagasts. Novada centrs ir Siguldas pilsēta. Teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) un dzelzceļa līnija Rīga – Lugaži – valsts robeža.

Iedzīvotāju skaits: 17 690

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 10 805

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 442/ 4.09

tabula

Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Siguldas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie pilsētas uzņēmumi
VITA mārkets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, KOKPĀRSTRĀDE 98, SIA, KG Latvija, SIA, Siguldas Būvmeistars, Akciju sabiedrība, R.D.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, AD REM AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ĶIKŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ESSA, SIA, VILSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, BALTIC PORK, SIA, Siguldas slimnīca, SIA, LATGRANULA, SIA, HUSVIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, GREENVALLEY, SIA, J & R GRUPA, SIA, LĀMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, GUSTAVbeķereja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Master Industry, Akciju sabiedrība, Rock Distribution, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Segevolde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.


Lielākais nodarbināto skaits Siguldas novadā pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā ir mazumtirdzniecība – 12.93%, apstrādes rūpniecība – 8.2%, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumos 5 %, būvniecībā –3.67 %, veselības un sociālā aprūpe -2.5 lauksaimniecībā – 2.5%.

Vidējā bruto alga Siguldas novadā:

  • EUR 882 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1 035 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 1 032 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 1 008 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

21% novada teritorijas aizņem Gaujas nacionālais parks. 52,5% novada teritorijas veido meži, 32,6% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Novada teritorijā ir priekšnoteikumi spēcīgas lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības attīstībai. Gaujas nacionālā parka teritoriju raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumi, reljefa formu dažādība, avoti, gleznainas ainavas, dabas un kultūras pieminekļi. Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības ir novada būtiskākais tūrisma resurss.

Tradicionālās uzņēmējdarbības jomas: mazumtirdzniecība; dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība; uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos; automobiļu apkope un remonts; lauksaimniecība.

Sadzīves apstākļi

Siguldas novadā izveidots visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls. Pirmsskolas izglītību nodrošina pašvaldības un privātās pirmskolas izglītības iestādes. Vispārējo pamata un vidējo izglītību Siguldas novadā var apgūt Siguldas valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Allažu pamatskolā, Mores pamatskolā un Laureņču sākumskolā. Novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, Sporta skola, Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs, kā arī skolu interešu izglītības pulciņi.

Novadu raksturo bagāta kultūrvide, ko veido kultūras mantojums, tradīcijas, kultūras infrastruktūra un kultūras organizācijas, iedzīvotājiem sniegtas iespējas realizēt sevi, radoši izpaužoties. Novadā darbojas koncertzāle „Baltais flīģelis”, 4 kultūras nami, sabiedriskais centrs, 6 bibliotēkas, divi muzeji un kultūras mākslas telpa.

Siguldas novads ir nozīmīgs ziemas sporta centrs, ko nodrošina izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, sporta infrastruktūra, iedzīvotāju, organizāciju aktivitāte un pašvaldības mērķtiecīgs darbs. Siguldas sporta centrs ar plašām iespējam trenēties profesionāliem sportistiem un novada iedzīvotajiem, kā arī peldbaseins, ūdens atrakciju un aktīvās atpūtas zona. Nacionālā sporta bāze - starptautiskas klases kombinēta trase ar mākslīgā ledus segumu – viena no 17 pasaules kamaniņu un bobsleja trasēm, vienīgā Baltijā. Tradicionāli Siguldā tiek organizēti dažādi starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi.

Veselības aprūpi novadā veic 12 ģimenes ārsti Siguldas pilsētā un viens Mores un Allažu pagastos, Siguldas pilsētā darbojas SIA „Rīgas rajona slimnīca”. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.