Atbalsta pakalpojumi darba devējiem, pieņemot darbā personas ar invaliditāti:

  1. Ergoterapeita konsultācija un vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām līdz 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti.
  2. Dotācija darba vadītāja atlīdzībai. To piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī.

Dotāciju nodrošina:

  • vienu mēnesi no darba attiecību uzsākšanas dienas, ja bezdarbniekam ar invaliditāti ir vismaz trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā vai izglītība attiecīgajā profesijā vai darba līgums slēgts par mazkvalificētu darbu veikšanu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).
  • divus mēnešus no darba attiecību uzsākšanas dienas, ja bezdarbniekam ar invaliditāti ir mazāk nekā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā un nav izglītības attiecīgajā profesijā.

 Finanšu atbalstam var pieteikties:

  • komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  • pašnodarbinātas personas;
  • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
  •  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Kā pieteikties finanšu atbalstam?

  • Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku ar invaliditāti, aizpildīt pieteikuma formu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • NVA filiāle izskata darba devēju pieteikumu un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu, par to informējot darba devēju. Ja lēmums ir pozitīvs, NVA aicina darba devēju slēgt līgumu par finanšu atbalsta piešķiršanu.
Svarīgi zināt

Pasākuma īstenošanas laikā bezdarbniekam ar invaliditāti NVA vajadzības gadījumā organizēs surdotulka vai atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu. Vairāk lasiet šeit.