Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” ietvaros iespējams apgūt darba meklēšanas metodes, darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes konkurētspējas veicināšanai darba tirgū, un piedalīties grupu nodarbībās (kursos un lekcijās).

E-apmācības mērķis: veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļautu personu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot atbalstu bez NVA klātienes apmeklējuma un elektroniskā vidē realizēt savas tiesības darba meklēšanas metožu apguvei un pilnveidei elastīgā formā.

No 2019. gada īstenojam (KPP) klātienes un tālmācības kursus darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī veselības veicināšanas pamatprincipu apguvei.

Grupu nodarbības (kursi) tiek īstenoti gan klātienē, gan attālināti.

 • Valsts valodas nozīme darba meklēšanas procesā un karjeras veidošanā
 • Faktori, kas palīdz apgūt valodu, pārvarēt psiholoģiskās barjeras
 • Ieteikumi un metodes patstāvīgai valodas apguvei un uzturēšanai
 • Sarunvalodas attīstīšana par tēmām: mana izglītība un darba pieredze, mani hobiji un brīvais laiks, ģimene, aktuālie notikumi Latvijā, Latvijas daba un kultūra, pilsēta, kurā dzīvoju, darba meklēšana un intervija (praktiskās nodarbības)
 • Rakstības prasmju pilnveide: CV un motivācijas vēstules sagatavošana latviešu valodā (praktiskās nodarbības)
 • Valsts valodas zināšanu līmeņa noteikšana
 • Lietišķās rakstības specifika
 • Lietišķās sarakstes etiķete
 • Dokumentu veidi, izstrādāšanas un noformēšanas nosacījumi
 • Pamatdarbības ar Word dokumentu
 • Lietvedības organizēšana uzņēmumā/iestādē - dokumentu klasificēšana un nomenklatūras izstrāde, dokumentu arhivēšana, elektroniskie dokumenti
 • Lietišķās komunikācijas etiķetes pamatprincipi
 • Līdztiesības pamatprincipu un ētisko aspektu ievērošana darba vidē
 • Emocionālās inteliģences jēdziens, tā nozīme saskarsmē
 • Kultūru atšķirību faktors lietišķajā komunikācijā un darba vidē
 • Domstarpību un konfliktu risināšana lietišķajā vidē
 • Savstarpēja uztvere. Saskarsmes barjeras. Saskarsmes stili
 • Neverbālās komunikācijas būtība un struktūra: acu kontakts un sejas izteiksme; žesti un ķermeņa poza, vizuālais tēls
 • Verbālās komunikācijas būtība un struktūra; runātāja un klausītāja mijiedarbība; runas tehnikas un klausīšanās veidi, pareizas artikulācijas un dikcijas nozīme, teksta loģiskā analīze, publiskās runas sagatavošana
 • Mācīšanās procesa struktūra, likumsakarības, principi
 • Izziņas procesu (uztveres, atmiņas un domāšanas) darbība mācīšanās laikā
 • Personības īpašības un īpatnības, kas ietekmē mācīšanos: spējas, temperaments, raksturs, motivācija. Motivācijas veicināšanas paņēmieni
 • Mācīšanās metodes, stili, paņēmieni, to būtība un veidi: individuālā mācīšanās stila paņēmiena, metodes noteikšana un ievērošana
 • Mācību vide kā priekšnosacījums efektīvam mācīšanās procesam: fiziskā telpa, laiks, uzturs, miegs
 • Laika uztveres īpatnības
 • Laika plānošanas metodes un praktiski paņēmieni laika plānošanā
 • Stress kā viens no nepareizas laika plānošanas rezultātiem, tā pārvarēšana
 • „Laika zagļi”, to neitralizēšana, laika ekonomija
 • Psiholoģiskās barjeras rašanās cēloņi, pārvarēšanas veidi un metodes apgūstot jaunas digitālās prasmes
 • Datu un ierīču lietošana un drošība
 • Digitālās tehnoloģijas un to izmantošana komunikācijā
 • Informācijas meklēšana timeklī, apstrāde un saglabāšana
 • Drošība internetā – drošības iestatījumi, digitālā komunikācija (saziņa tiešsaistē – kā komunicēt, riski, slēptie mērķi), klikšķu vākšanas virsraksti, viltus ziņas (dezinformācija, propaganda, manipulācija), kritiskā domāšana (atpazīt faktus un viedokļus), riski un apdraudējumi internetā, uzticami informācijas avoti, kiberdrošība, datorvīrusi
 • Sociālie tīkli, to droša izmantošana ikdienā (Facebook.com, X (Twitter), Instagram, LinkedIn, WhatsApp.com, YouTube.com, Zoom. u.c., (ņemt vērā CERT.lv un drossinternets.lv ieteikumus neizmantot vietnes kuras valstiski vai starptautiski atzītas par nedrošām un kuras rada risku lietotāju privātumam un datu aizsardzībai (vismaz reizi pusgadā sekojot šo iestāžu publicētajai informācijai par nedrošām vietnēm).  Padomi drošai lietošanai (privātuma iestatījumi)
 • Digitālā un medijpratība, mediju platformu algoritmu veidošana
 • Elektroniskā pasta izveide un lietošana
 • E-pakalpojumi, to izmantošana ikdienā (Latvija.lv., eveseliba.gov.lv, eds.vid.gov.lv., cvvp. nva.gov.lv vakanču portāls u.c.)
 • Veselība un to ietekmējošie faktori
 • Veselības veicināšana
 • Indivīda uzvedības modelis, ko nosaka sociāli kultūrvēsturiski faktori un indivīda rakstura īpašības
 • Veselīga dzīvesveida uzturēšanas nosacījumu (veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes, kaitīgu ieradumu izskaušana, atkarību prevensija, pozitīva domāšana u.c.)
 • Pašizziņas un pašvērtējuma nozīme veselībai labvēlīgas uzvedības īstenošanā
 • Veselību ietekmējošo paradumu veidošanās
 • Garīgā pārslodze, fiziskās un psihiskās veselības savstarpējā saistība
 • Dzīvesveids, dzīves stils un dzīves kvalitāte

Asistentam nepieciešamās prasmes:

 1. Asistentam jāmāk sarunāties ar savu klientu, lasīt priekšā, ja tas ir nepieciešams. Jāmāk sniegt personai atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām Jāpārzina sociālā vide, pieejamie pakalpojumi, vides pieejamības personām ar funkcionāliem traucējumiem jautājumi.
 2. Asistentam jāmāk pareizi pacelt vai pozicionēt klientu, lai nenodarītu veselības kaitējumu sev un asistējamajai personai. Jāpārzina tehnisko palīglīdzekļu veidi un jāzina to lietošanas īpatnības.
 3. Asistentam jāmāk palīdzēt personai ar invaliditāti veikt pašaprūpi, laikā, kad tiek sniegts, pakalpojums pavadot vai asistējot.
 4. Asistentam ir jāatbild par asistējamās personas drošību, jo pakalpojuma sniegšana ir saistīta ar darbu uz ielas, piedalīšanos ceļu satiksmē. Pakalpojuma sniegšanas laikā ir risks, ka asistenta pakalpojuma saņēmējam var saasināties veselības problēmas. Līdz ar to, asistentam ir jāpārzina funkcionālo traucējumu veidi un jāizprot to izraisītās sekas un ietekme. Nepieciešamības gadījumā asistentam ir jāspēj sniegt pirmo palīdzību.

Apmācību tēmas:

 1. Saskarsmes psiholoģijas pamati. Ietverot tēmas par komunikāciju, konfliktu risināšanas prasmēm, ētiku.
  Kursa ilgums 8 – 10 h
 2. Egronomijas pamati. Ietverot tēmas par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to lietošanu, pareizu cilvēka celšanu, pozicionēšanu, pārvietošanu. Kursa ilgums 8 – 10 h
 3. Aprūpes pamati. Ietverot tēmas par klienta vajadzību identificēšanu un palīdzības sniegšanu pašaprūpē.
  Kursa ilgums 5 – 7 h
 4. Veselības aprūpe un pirmās palīdzības sniegšana. Ietverot tēmas par pirmās palīdzības sniegšanu, funkcionālo traucējumu veidiem, to izraisītajiem ierobežojumiem. Kursa ilgums 8 – 10 h
 5. Sociālās vides un pakalpojumu pieejamība. Ietverot tēmas par personu tiesībām uz valsts un pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem, to nodrošināšanas kārtību dažādās institūcijās, pārvietošanās iespējām personām ar funkcionāliem traucējumiem, vides pieejamību.
  Kursa ilgums 5 – 7 h
 • Garīgais un fiziskais darbs, to veidi un raksturojums
 • Starppaudžu komunikācija un sadarbība darba vidē
 • Darba vides riska faktori (fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, traumatiskie, ergonomiskie, psihosociālie, u.c.) un to ietekme uz veselību
 • Psihoemocionālie darba vides riska faktori un to ietekme uz veselību
 • Izdegšanas sindroms
 • Arodveselība
 • Obligātās veselības pārbaudes un arodslimību profilakse
 • Darba tiesību sistēmas pamatprincipi. Darba tiesību avoti. Darbinieku pārstāvība. Koplīgums. Darba līguma vispārīgie noteikumi. Darba līguma noslēgšana, termiņš, pārbaudes laiks. Darbinieka saistība, pienākumi un tiesības, civiltiesiskā atbildība. Darba samaksas vispārīgie noteikumi. Darbinieka izdevumu atlīdzināšana. Ieturējumi no darba samaksas un to ierobežojumi. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās pamatojumi, procedūra. Darba laika jēdziens, veidi, uzskaite. Atpūtas laika jēdziens un vispārīgie noteikumi. Atvaļinājumi, to veidi, piešķiršanas un apmaksas kārtība.
 • Valsts un uzņēmumu politika darba drošībā un veselības aizsardzībā. Darba aizsardzības likums un citi ar darba aizsardzību saistītie normatīvie akti. Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība. Darba devēja tiesības un pienākumi. Nodarbinātā un uzticības personas tiesības un pienākumi. Darba aizsardzības instrukcijas (struktūra, saturs). Darba vides riska faktori un to ietekme uz veselību. Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi. Darba aizsardzības prasības, veicot paaugstinātas bīstamības darbus. Arodveselība. Obligātās veselības pārbaudes un arodslimību profilakse.

 

Kursa saturs tiek nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” noteiktajam par periodisko apmācību.


 • Ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs – izsakiet vēlmi par iesaistīšanos pasākumā pie sava nodarbinātības aģenta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  • Pieteikties varat arī no CV un vakanču portāla, autorizējoties ar internetbanku:
 • Ja esat bezdarba riskam pakļauta persona, varat pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu.

Jautājumus par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem sūtiet uz e-pastu Parvalde.Kpp@nva.gov.lv