NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji pēc mācību programmas pabeigšanas atvērto tiešsaistes kursu platformā un apliecinoša dokumenta saņemšanas var saņemt mācību izdevumu kompensāciju līdz 150 euro.

Izdevumu kompensācijai var pretendēt, ja:

 1. mācību programmas apguve nepieciešama bezdarbnieka vai darba meklētāja veiksmīgai iesaistei darba tirgū.
 1. izvēlētā tiešsaistes kursu platforma atbilst sekojošiem kritērijiem:
  • vismaz divas no augstākās izglītības iestādēm, kuru programmas ir Izglītības platformā, piedāvā mācību programmas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām;
  • Izglītības platformā programmu apgūšanu piedāvā vismaz 10 augstākās izglītības iestādes, kuras ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education". Ja Izglītības platformā programmu apgūšanu piedāvā mazāk nekā 10 augstākās izglītības iestādes, tām visām jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education".
  1. Izvēlētā mācību programmas atbilst vienai no jomām, ko apstiprinājusi Labklājības ministrijas apmācību komisija: 
   • Uzņēmējdarbība (“Business”);
   • Datorzinības (“Computer science”);
   • Datu zinātne (“Data science”);
   • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”);
   • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”).

   Kā pieteikties pasākumam?

   1. pirms mācību programmas apguves uzsākšanas NVA filiālē iesniedz Pieteikumu, lai NVA informētu par izvēlēto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmu un pārliecinātos par to atbilstību prasībām. Pieteikumu var iesniegt klātienē, izmantojot pasta pakalpojumus, e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.​​​​​​
   2. NVA saņemot Pieteikumu, pārliecināsies, vai izvēlētā izglītības platforma un mācību programma atbilst prasībām, lai pēc mācību programmas apguves un apliecinoša dokumenta saņemšanas pretendētu mācību izdevumu kompensācijai. Atbilstības gadījumā NVA apstiprinās pieteikumu un noteiks termiņu izglītības programmas apguvei, plānojot, ka programmas apguve tiks īstenota četras stundas katru darba dienu, sākot no nākamās darba dienas.​​​

   Kā pieteikties mācību izdevumu kompensācijai?

   1. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc apmācību pabeigšanas, NVA filiālē iesniedz Iesniegumu par mācību izdevumu kompensāciju, pievienojot tam mācību programmas pabeigšanas apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta kopijas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, izmantojot pasta pakalpojumus, e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv
   2. NVA trīs darbdienu laikā izvērtēs Iesniegumu un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt mācību izdevumu kompensāciju. NVA vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīs pieņemto lēmumu.
   3. ​​​​​NVA mācību izdevumu kompensāciju izmaksā pārskaitot to uz iesniedzēja norādīto bankas kontu 15 dienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas dienas.​​

   Infolapa:

   Biežāk uzdotie jautājumi

   Atvērto tiešsaistes kursu platforma ir vietne internetā, kurā ir apvienoti dažādu augstākās izglītības un/vai nozaru izglītības iestāžu piedāvāti mācību kursi.

   Atvērto tiešsaistes kursu platformā jābūt reģistrētām vismaz 10 augstākās izglītības iestādēm, kuras iekļautas pasaules universitāšu reitingā «Times Higher Education». Ja augstskolu skaits ir mazāks par 10, tad visām augstskolām jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā «Times Higher Education». Kā arī atvērto tiešsaistes kursu platformā vismaz divas no augstākās izglītības iestādēm piedāvā mācību kursus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām.

   Atvērto tiešsaistes kursu  platformu atbilstību vērtē NVA.

   Atvērto tiešsaistes mācību kursu platformā apmācības notiek pārsvarā angļu, spāņu, franču un citās valodā. Apmācības latviešu valodā nav pieejams.

   Gada laikā jums ir iespēja apgūt 2 mācību kursus.

   NVA nosaka mācību kursa apguves laiku, ievērojot, ka mācībām tiek atvēlētas 4 stundas katru darba dienu.

   Nē, jums ir tiesības izvēlēties jebkuru atvērto tiešsaistes mācību kursu platformu un mācību kursu, atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām. NVA pārbaudīs atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmas atbilstību. Gadījumā, ja platforma un/vai mācību programma tiks atzīta par neatbilstošu noteiktajām prasībām, jūs varat izvēlēties citu platformu un/vai programmu un iesniegt jaunu pieteikumu.

   NVA sedz mācību maksas izdevumus par mācību kursiem, kas atbilst kādai no sekojošām jomām: uzņēmējdarbība (Business), datorzinības (Computer science), datu zinātne (Data science), informāciju tehnoloģijas (Information Technology), profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (Language Learning).

   Katra augstākās izglītības iestāde, reģistrējoties atvērto tiešsaistes kursu platformā un piedāvājot mācību kursus norāda jomu, atbilstoši kurai mācību kurss ir izstrādāts. Parasti joma tiek norādīta mācību kursa aprakstā.

   Atvērto tiešsaistes kursu  platformu un programmas atbilstību vērtē NVA.

   NVA sedz mācību izdevumus līdz 150 eiro par vienu mācību kursu. Gada laikā NVA klients var pretendēt uz mācību maksas kompensāciju par diviem mācību kursiem. Vienlaicīgi nevar apgūt divus dažādus mācību kursus.

   Atvērto tiešsaistes mācību kursu platformā katram mācību kursam var būt dažāda maksa. Mācību maksa tiek norādīta atvērto tiešsaistes mācību kursu platformu apmācību nosacījumos.

   NVA sedz mācību izdevumus līdz 150 eiro par vienu mācību kursu. Ja veicāt maksājumu par mācībām, kas pārsniedz 150 eiro, NVA segs tikai 150 eiro. Savukārt, veicot maksājumu, kas ir mazāks par 150 eiro, NVA segs jūsu samaksāto mācību izdevumu summu (piem., ja mācību maksa bija 50 eiro, tad NVA arī segs 50 eiro).

   Pirms uzsākat mācības, jums jāiesniedz NVA filiālē pieteikums, kurā ir jānorāda izvēlēto atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību kursu. NVA pārbaudīs tā atbilstību un 3 darba dienu laikā  e-pastā nosūtīs jums paziņojumu par mācību kursa uzsākšanas datumu un tā ilgumu.

   10 darba dienu laikā pēc mācību kursa pabeigšanas jums jāiesniedz NVA filiālē iesniegumu par mācību izdevumu kompensāciju, tam pievienojot mācību izdevumu pamatojošo dokumentu kopiju (bankas pārskaitījums) un mācību kursa pabeigšanas apliecinoša dokumenta kopiju (sertifikāta, apliecības vai cita apliecinoša dokumenta kopija). 15 dienu laikā NVA pārbaudīs iesniegumā norādīto informāciju un pieņemt lēmumu par mācību izdevumu kompensēšanu.