Liepājas filiāle

Rucavas novads

Novada mājas lapā:  

www.rucava.lv

Rucavas novads ir pašvaldība Kurzemes dienvidrietumos, kurā apvienoti Dunikas un Rucavas pagasti. Novada centrs ir Rucava. Novada administratīvais centrs Rucava atrodas 45km no Liepājas, 8km no Baltijas jūras piekrastes un 25km no Lietuvas kūrortpilsētas Palangas. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais nozīmes autoceļš A11 Liepāja – Klaipēda.

tabula


  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rucavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

Teritorijas struktūrā lielāko īpatsvaru aizņem meži (48,3%), lauksaimniecībā izmantojamās zemes (25%) un purvi (14%). Ekonomiskās aktivitātes novadā pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību - 42,5% no nekustamajiem īpašumiem tiek izmantoti lauksaimniecības mērķiem, 47,5% - mežsaimniecības mērķiem. Novadā tiek iegūti derīgie izrakteņi - kūdra, smilts un grants. Pakalpojumu jomā (tirdzniecība un tūrisms) darbojas atsevišķi nelieli uzņēmumi.

 

Rucavas novads specializējas gaļas un piena lopkopībā, laukkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, augļkopībā un pārstrādē, ražojot produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Rucavas novada ekonomiskā specializācija ir atspēriena punkts Lietuvas un citu ārvalstu tirgus apgūšanai. Vietējo resursu izmantošana (lauksaimniecības zemes, koksne, kūdra, niedres, termālie ūdeņi, atjaunojamie enerģijas resursi) un pakalpojumi ir pamats ekonomikas attīstībai.
Rucavas novada starptautisku atpazīstamību veido Papes dabas parks ar plašu dabas tūrisma un ekotūrisma piedāvājumu (aktīvās pastaigas, putnu vērošana, kombinētie pārgājieni u.c.).

 

Lielākie uzņēmumi novadā:

Lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto skaita ir kokapstrādes uzņēmums SIA „G.M.KOKS” un kūdras ieguves uzņēmums SIA „COMPAQPEAT”. Pakalpojumu jomā (tirdzniecības un tūrisms) darbojas atsevišķi nelieli uzņēmumi. Lielāko darba vietu skaitu nodrošina pašvaldība un tās iestādes.

 

Pazīstamākie darba devēji Rucavas novadā: SIA „Purva dzērvenīte” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA „Šiļi” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA „RUCAVA NOVA” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA „Compaqpeat” (kūdras ieguve), SIA „Ziegler Rucava” (pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), IK „Rucavas Segliņi” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA „Ogu Aģentūra” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības) un citi.

 

Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 777 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 701 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 701 (pašvaldību struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Rucavas novadā darbojas divas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestāde un Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, divas bibliotēkas, tautas nams un kultūras nams, sporta un atpūtas centrs, sociālais dienests un bāriņtiesa, ambulance, divas ģimenes ārstu prakses, ir vetārsta pakalpojumu pieejamība.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.