Statuss:
Īstenošanā
ES+NAP logo

Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002  “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

4.3.3.2. Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

Projekts iesniegts vērtēšanā

ĪSTENOŠANAS PERIODS

50 mēneši
01.12.2023.-30.06.2028.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku, nodarbināto personu ar invaliditāti un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, iekārtošanos pastāvīgā darbā vai noturēšanos esošajā darba vietā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros mērķa grupai tiks nodrošināts:

 1. subsidētās nodarbinātības pasākums, tai skaitā darba vietu pielāgošana. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar darba devējiem visā Latvijā organizē subsidēto darba vietu izveidi. Bezdarbniekiem ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā nodrošinot subsidēto darba vietu pielāgošanu. Mērķa grupas bezdarbniekus nodarbinot valsts līdzfinansētās darba vietās, mērķa grupai tiek palīdzēts izprast darba tirgus prasības, tiek veicināta iekļaušanās sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā;
 2. darba vietu pielāgošanas nodarbinātām personām ar invaliditāti pasākums ar mērķi sniegt atbalstu darba devējam darba vides pielāgošanai atbilstoši personas fiziskajām spējām un prasmēm, kā arī sekmētu bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju saglabāšanu, preventīvi novērst bezdarba iestāšanās risku un veicināt ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanu;
 3. atbalsts reģionālajai mobilitātei. Lai veicinātu subsidētās nodarbinātības pasākuma pieejamību tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei, kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās subsidētās nodarbinātības pasākumā, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 4. profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju Sociālās integrācijas valsts aģentūru (turpmāk – SIVA), kas atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam nosaka profesionālo piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti;
 5. darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākums bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, un personām ar invaliditāti, ja pasākums tiek īstenots biedrībā vai nodibinājumā, kā arī bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29.gadiem, kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā, ja pasākums tiek īstenots augstākās izglītības iestādē;
 6. atbalsts atkarību pārvarēšanai, tai skaitā Minesotas 12 soļu programma, narkologa atzinuma saņemšana, emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot narkologa konsultācijas, psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;
 7. psihologa individuālās un grupu konsultācijas bezdarbniekiem un mentora atbalsts personām ar invaliditāti un darba devējiem, kas plānos vai pieņems darbā mentoram piesaistīto mērķa grupas bezdarbnieku. Tiks veicināta personu pašapziņas paaugstināšanās un motivācija integrēties darba tirgū, kā arī darba devēju izpratne par mērķa grupas nodarbināšanas iespējām un specifiku;
 8. speciālistu pakalpojumi, tostarp, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi. Ergoterapeita speciālista pakalpojums tiks nodrošināts subsidētajās darba vietās un darbam nepieciešamo iemaņu attīstība iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un darba vietu pielāgošanas nodarbinātām personām ar invaliditāti iesaistītajām nodarbinātām personām ar invaliditāti. Surdotulka speciālista pakalpojums tiks nodrošināts bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas iesaistīti subsidētajās darba vietās, darbam nepieciešamo iemaņu attīstībā, atbalsta atkarību pārvarēšanā, psihologu individuālajās un grupu konsultācijās un mentora atbalsta pasākumā. Atbalsta personas pakalpojums bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts subsidētajās darba vietās un darbam nepieciešamo iemaņu attīstība iesaistītajiem bezdarbniekiem;
 9. iedzīvotāju, darba devēju un institūciju sasniegšanas pasākumi, tai skaitā pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai attiecībā uz projekta mērķa grupas (izņemot darba devējus) nodarbinātības veicināšanu, organizējot seminārus darba devējiem, sociālajiem dienestiem u.c. institūcijām par nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju aktivizēšanas iespējām, šo mērķa grupu vajadzībām un iespējām, kā arī citiem jautājumiem.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

 1. bezdarbnieki, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki, tostarp personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kuras ir vecākas par 55 gadiem un nav sasniegušas vecumu, kad rodas tiesības saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvās personas statusu, personas ar atkarībām un personas vecumā līdz 29 gadiem, kuras ir absolvējušas speciālo izglītības programmu vai kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti;
 2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 panta 1.2 daļas 1. punktā minētie bezdarbnieki;
 3. bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas ar invaliditāti;
 4. ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji;
 5. darba devēji.

FINANSĒJUMS

Projektā kopējie attiecināmie izdevumi 51 220 765 EUR:

 • Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 44 537 650 EUR;
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 7 683 115 EUR.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Projektā iesaistīti 6 161 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki un 393 nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.

Kontaktpersona:

Elīna Melluma

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Elina.Melluma [at] nva.gov.lv