Krustpils novads

 

Novada mājas lapa:    

www.krustpils.lv

 

 

Informācija par novadu
Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā. Krustpils novadu veido Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasti.
Iedzīvotāju skaits: 5603 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 3440 cilvēki. (2018, CSP)

  

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Krustpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2018. gada 1. pusgadā NVA Krustpils novada tika reģistrētas 11 brīvas darba vietas. No tām 5 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; kalpotāji 2; speciālisti 2; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1; Vecākie speciālisti 1.
Darbības joma ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir: mežistrāde, kokapstrāde, tirdzniecība.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Krustpils novadā (2018. gada 1.ceturksni):

  • EUR 640 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 699 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 699 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 517 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide
38 % novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 42 % klāj mežs. Krustpils novadā ir apzinātas vairāku derīgo izrakteņu atradnes, tai skaitā dolomīta, māla, sapropeļa, smilts un smilts – grants, kūdras atradnes. Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde, kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi. Novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pamatā darbojas kokapstrādes un lauksaimniecības jomās. Visvairāk Krustpils novadā ekonomiski aktīvie uzņēmumi nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, kā arī augkopības, lopkopības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēm.

 

Lielākie uzņēmumi Krustpils novadā:
SIA Jēkabpils piena kombināts, SIA Jubergs, SIA Dižmežs, SIA DLLA, SIA VET-T, SIA Sala mežs, SIA Liepas –AK, SIA HELĒNA, SIA MARTEKS.
Lielākās zemnieku saimniecības: ZS Kūku pagasta D.Katinas Z/S "AVOTIŅI", Krustpils pagasta Felsa Z/S "VĪNKALNI", Bērziņa Variešu pagasta Z/S "DELLES", Jēkabpils rajona Kūku pagasta Z/S "KALVES".

 

Novada ģeogrāfiskais novietojums gar transporta (autoceļu, dzelzceļa) un ūdensobjektu (Daugava, Aiviekste) asīm un Jēkabpils pilsētas tuvums ir liels potenciāls un resurss uzņēmējdarbības vides attīstībai jeb izaugsmei novada teritorijā.

 

Sadzīves apstākļi
Novadā darbojas: Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Mežāres pamatskola, Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu sākumskola, Vīpes pamatskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.

 

Krustpils novadā pieejamas 9 bibliotēkas.

 

Krustpils novada prioritāte un bagātība ir cilvēki tajā – ģimenes, bērni, jaunieši, seniori. Būtiski celt iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību, nodrošinot visus dzīvei, darba un atpūtai nepieciešamos pakalpojumus - nodrošinot atbilstošu izglītību, atraktīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, kā arī infrastruktūru. Pārvaldības kvalitātes paaugstināšanai un novada piederības sajūtas palielināšanai tiek veidots novada administratīvais centrs savā novada teritorijā. Centrs, kas ir redzams, izprotams un kas patriotiski vieno novada iedzīvotājus. Tiek paplašināta cilvēku garīgā dzīve, nodrošinot izglītību visa mūza garumā, piepildot ikdienu ar kultūras pasākumiem un tradīcijām. Vienmērīga, harmoniska (ar dabu, ar cilvēku savstarpējām attiecībām), uzņēmējdarbības un kultūras attīstības vide.

 

Sociālais dienests sniedz un organizē sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Krustpils novada iedzīvotājiem. Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu- sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

 

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem, kultūras un sporta aktivitātēm. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.