Darba devējiem Informācija presei Jaunumi
NVA un ESF logo, tekstuāls saturs, foto: praktiskās apmācības pie darba devēja

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākuma “Apmācība pie darba devēja” ietvaros. Darba devējiem tā ir lieliska iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot viņiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu apmācību darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei*. Pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim:

 • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši;
 • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši;
 • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši.

Darba devējam, kurš apmāca NVA reģistrēto klientu savā uzņēmumā, NVA piešķir dotāciju apmācāmā ikmēneša darba algai:

 • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 300 eiro mēnesī;
 • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  – 350 eiro mēnesī;
 • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim –350 eiro mēnesī.

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi māceklim (līdz 50 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai māceklim ar invaliditāti (līdz 1000 eiro). NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai - 10 eiro par katru mācekļa praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem mācekļiem. 

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no apmācāmā deklarētās dzīves vietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu - līdz 10 eiro dienā transporta izdevumu vai līdz 200 eiro dzīvojamās telpas īres izmaksu kompensācijai.

Savukārt darba devējam jānodrošina māceklim darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīts māceklis ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apmācāmā algas dotācijas daļas nodrošina NVA.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai aicināti pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, ārstniecības iestādes, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes. Darba devējam NVA reģistrētā klienta praktiskai apmācībai ir jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos.

Kā pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai?

 1. solis
  • Jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
 2. solis
  • Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu, pieteikumu var nosūtīt arī  uz NVA filiāles e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Detalizētāka informācija un pieteikuma forma pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Apmācība pie darba devēja”.

*Atbilstoši Grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kas paredz, ka attiecīgajos Noteikumu punktos pirmo, otro un trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni aizstāt ar otro, trešo un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni (https://likumi.lv/ta/id/337717-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be). Grozījumi Profesionālās izglītības likumā pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/330784-grozijumi-profesionalas-izglitibas-likuma

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai