Darba devējiem Informācija presei Jaunumi
NVA logo, teksts, foto: darbs pie galda

ESF logo

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus NVA filiāles pieņem no 2022.gada 7. februāra līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos bezdarbniekam ar invaliditāti. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

  1. solis
  2. solis
    • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.
  3. solis
    • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.
  4. solis
    • NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Piedāvāju darbu”“Subsidētas darbavietas (Atbalsts bezdarbnieku nodarbināšanai)” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” (https://www.nva.gov.lv/lv/filiales)

Uzziņai: 2022.gadā NVA plāno izveidot 1044 subsidētās darbavietas noteiktiem mērķa grupu bezdarbniekiem, to skaitā 824 darbavietas - bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015.gada februāra, kad tika uzsākta ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, darba devēji ar NVA atbalstu jau ir izveidojuši 4893 subsidētās darbavietas, no tām 1939 darbavietas tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.