Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām”


Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!

Infolapa


Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • Kooperatīvās sabiedrības.
Mērķgrupa 

Nodarbināšanas  ilgums Pasākumā* 

Finansiālais atbalsts darba devējam**

Saņemot atbalstu Komisijas regulas 1407/2013 ietvaros (de minimis atbalsts)

Saņemot atbalstu Komisijas regulas 651/2014 ietvaros
 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.
 • Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk kā divi gadi.
 • Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
12 mēneši
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā EUR 50 vienam bezdarbniekam, kurš dalību Pasākumā uzsācis līdz 2022. gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • Persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi.
12 mēneši
 •  Dotācija bezdarbnieka darba algai 80% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā EUR 50 vienam bezdarbniekam, kurš dalību Pasākumā uzsācis līdz 2022. gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • Persona vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kura ir absolvējusi speciālo izglītības programmu. 
12 mēneši
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai par normālu darba laiku valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā EUR 50 vienam bezdarbniekam, kurš dalību Pasākumā uzsācis līdz 2022. gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.    
 
 • Persona ar invaliditāti
12 mēneši
 • Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Ja bezdarbnieks ar invaliditāti Pasākumā tiek nodarbināts nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts dotācijas bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai apmērs;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas daļas;
 • Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 1000 vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas);
 • Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā EUR 50 vienam bezdarbniekam, kurš dalību Pasākumā uzsācis līdz 2022. gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.
 • Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai 75% no bezdarbniekiem izmaksājamās ikmēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša darba algas dotācija par normālu darba laiku bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ne lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbina mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 • Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 1000 vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

*Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā ir 12 mēneši, ja bezdarbnieks darba tiesiskās attiecības Pasākumā uzsāk līdz 2022. gada 30. septembrim vai 9 mēneši, ja bezdarbnieks darba tiesiskās attiecības Pasākumā uzsāk no 2022. gada 1. oktobra, par kuriem NVA sedz finansiālu atbalstu. Darba līgums ar bezdarbnieku jāslēdz un jāturpina darba tiesiskās attiecības uz vismaz trīs mēnešiem ilgāku periodukā bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto profesiju un saglabājot vismaz Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto darba algu mēnesī (neattiecas uz biedrībām un nodibinājumiem).”

** Pasākuma īstenošanas laikā visas citas izmaksas, kuras paredz darba likumdošana (piemēram, piemaksas, prēmijas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu naudu u.c.), t.sk., tās, kas definētas, kā privātais līdzfinansējums, sedz darba devējs.

Informācija par plānoto izveidojamo darba vietu skaitu aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākumi noteiktām personu grupām”.


KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr. 651/2014 ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir valsts atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka valsts atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.


Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:

 1. bezdarbnieku ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu bezdarbnieku darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;
 2. VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem (izņemot, ja VSAOI sedz NVA).

Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem.

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2013. gada 17. decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 65. panta 11. punktā noteiktajam. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai? 

 1. solis
  • Reģistrē vakanci NVA, izvēlies atbilstošas mērķgrupas bezdarbnieku, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ņemot vērā, ka ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” tiek īstenots līdz 2023. gadam, subsidētās darba vietas uz 12 mēnešu periodu tiek veidotas, ja bezdarbnieks darba tiesiskās attiecības Pasākumā uzsāks līdz 2022. gada 30.septembrim. Ja bezdarbnieks darba tiesiskās attiecības Pasākumā uzsāks no 2022. gada 1. oktobra, tad subsidētā darba vieta tiks veidota uz 9 mēnešu periodu.
 2. solis
  • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.
 3. solis
  • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.
 4. solis
  • NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

 Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” saistošie dokumenti
Nr. p.k. Dokumenta veidlapa

Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības (ja nav parauga), palīgmateriāli

Jāglabā pie darba devēja (atzīme X –jāglabā)
  Pieteikums
 1.

 

 
 1.1.

(AIZPILDA, JA DARBA VIETU VĒLAS VEIDOT SAŅEMOT KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) FINANSĒJUMU)

 
 1.1.1. Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts

Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts nav jāiesniedz kopā ar pieteikumu. Pieteikuma pielikums pretendentam jāizmanto pieteikuma sagatavošanas procesā izvērtējot atbilstību finansējuma avota izvēlei.

Ja pretendents neatbilst nosacījumiem, lai saņemtu atbalstu KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros, tas var pretendēt uz atbalstu Komisijas regulas Nr.651/2014 ietvaros.

 
 1.2.

(AIZPILDA, JA DARBA VIETU VĒLAS VEIDOT SAŅEMOT KOMISIJAS REGULAS 651/2014 FINANSĒJUMU)

 
Līgumi un to pielikumi
Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:
 2.

(JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
 X
 3.

Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm

(JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 

 4.

(JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
X
 5. Apliecinājums atbilstībai prasībām
 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa

X

(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 6.  
 7. Atskaite par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi nodarbinot mērķa grupas bezdarbniekus    
 8.

 

 
 9. Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
 
10. Apliecinājums darba samaksas / dotācijas par darba vadīšanu saņemšanai par iepriekšējo pārskata periodu 

X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un bezdarbniekam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta) 

 Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:
 11.

(JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Skatīt darba līguma paraugu Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
X
 12.

Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm

(JA LĪGUMS SLĒGTS DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI)

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

 X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 13.

(JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 X
 14.

Apliecinājums atbilstībai prasībām

(JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)

   X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)
 15.  
  16.

Atskaite par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi nodarbinot  bezdarbniekus ar invaliditāti

   
 17.

 

 18. Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu   
 19. Apliecinājums darba samaksas / dotācijas par darba vadīšanu saņemšanai par iepriekšējo pārskata periodu

 X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un bezdarbniekam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta)

 Dokumenti darba vietas pielāgošanai
 20.

Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu

 
 21.

Atskaite par vienreizējās dotācijas izlietojumu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanai  

 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru 
 
  Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu
22.

Iesniegums par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu

 • Abpusēji saskaņotu iesniegumu filiālē iesniedz darba devējs, tikai gadījumos, kad tiek veikta bezdarbnieku nomaiņa