Balvu
filiāle

 

 

Novada mājas lapa:

www.baltinava.lv

 

 

Informācija par novadu

Baltinavas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Atzeles pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā.
Novads robežojas ar Balvu novada Tilžas pagastu dienvidrietumos, Balvu novada Briežuciema pagastu rietumos un ziemeļrietumos, Viļakas novada Šķilbēnu pagastu ziemeļos, Kārsavas novada Salnavas pagastu dienvidos, Krievijas Federāciju ziemeļos, austrumos un dienvidaustrumos, kopējā robeža ar Krievijas Federāciju ir 27,8 km.
Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha, no kuriem lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežsaimniecības zeme (kopā 85,36% no kopējās novada teritorijas).*

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:  

 

attēls

 

 

 

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Baltinavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2019. gadā NVA Balvu filiālē tika reģistrētas brīvas darba vietas. No tām vairums -170 Vienkāršo profesiju strādnieki; 92 - Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 87 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 84 - Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 74 – Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki; 49- Vecākie speciālisti; 33-Speciālisti; 27-Vadītāji; 16 Kalpotāji un 1 vakance Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide*
Baltinavas novads - Latgales latviskais novads ar attīstītu konkurētspējīgu ražošanu, balstītu uz racionālo un ilgtspējīgo dabas resursu izmantošanu. Izglītības, kultūras un sporta tradīcijas tiek koptas un to saskaņotā līdzdarbība sniedz iedzīvotājiem papildus nosacījumus attīstīt kvalitatīvo dzīvesvidi, Novada saskaņotā darbošanās pozitīvi ietekmē apkārtējo teritoriju attīstību.
Baltinavas novada attīstības mērķis ir lauku zemju saglabāšana un apsaimniekošana, līdzsvarojot mežsaimniecības un lauksaimniecības tautsaimniecības. Būtiski ir arī derīgo izrakteņu racionāla izmantošana. Baltinavas novadā svarīgākie ir smilts, smilts – grants karjeri un atradņu teritorijas.
Izvirzītā mērķa sasniegšanai svarīgs priekšnoteikums ir racionāla un ilgtspējīga dabas resursu – zemes, mežu, ūdeņu – izmantošana.

 

Attīstības vidēja termiņa prioritātes:

  1.  Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana;
  2.  Izglītības iestāžu saglabāšana;
  3.  Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
  4.  Saglabāt dabu un dabas resursus;
  5.  Efektīvi izmantot alternatīvos enerģijas veidus;
  6.  Uzņēmējdarbībai nepieciešamā atbalsta un infrastruktūras izveide;
  7.  Popularizēt novadu dažāda mēroga pasākumos.

2018. gadā Baltinavas novadā ir reģistrēti 103 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no kuriem 50.49% ir Fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicējas, 32.04% Zemnieku un zvejnieku saimniecības; 10.68% - sastāda Komercsabiedrības, un nelielu procentu sastāda Individuālie komersanti, Fondi, nodibinājumi un biedrības un Pašvaldības budžeta iestādes.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Baltinavas novadā (2019.gadā):

  • EUR 643 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 643(Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 643 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi*
Baltinavas novads atrodas tālu prom no dažādu līmeņu attīstības centriem, kas to ietekmē negatīvi gan darba vietu ziņā, gan tūrisma pieprasījuma ziņā.
Baltinavas novadā ir viens ciems, kas atbilst ciema statusam Apdzīvoto vietu likuma izpratnē, pārējās apdzīvotās vietas netiek sauktas par ciemiem.
Baltinavas ciemā ir iespējams saņemt izglītības, kultūras, sporta, atpūtas pakalpojumus un saņemt pašvaldības pakalpojumus.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo sfēru un veselības aprūpi, un citu aktuālu informāciju.

 

* Baltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam