Liepājas filiāle

Aizputes novads

Novada mājas lapā:    

www.aizputesnovads.lv

Aizputes novads ir pašvaldība Kurzemes vidienē. Novadā apvienota Aizputes pilsēta un pieci pagasti: Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasts. Novada administratīvais centrs - Aizpute, tā ir sena pilsēta Latvijā, kas atrodas Tebras upes krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas.

 

tabula

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Aizputes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide
Aizputes novadā lielāko daļu teritorijas, apmēram, vienādās daļās aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežu masīvi - purvi aizņem 2.1% teritorijas un 12.3% ir pārējā teritorija. Novadā ir arī derīgo izrakteņu ieguve – kūdra, grants, smilts.
Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, pārvadājumi, metālapstrāde un tirdzniecība.

Lielākie uzņēmumi novadā:

Lielākais darba devējs novadā ir pašvaldība. Tālāk uzņēmumi ar gados krātu pieredzi: piena vairumtirdzniecība “ Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Nadziņi 1”; piena pārstrāde, siera ražošana SIA "ELPA"; cūkkopība SIA "Nygaard International", metālapstrāde AS "Kurzemes atslēga 1", zāģmateriāli SIA “ŪSI”; graudkopība SIA Eglat”; mazumtirdzniecība SIA ”Vērsītis”; vairumtirdzniecība SIA”MAISTORM”; metālizstrādājumi SIA “NorCon”; būvniecība SIA” AD Būve”; pārvadājumi SIA “LMC”; kravu pārvadājumi un piena vairumtirdzniecība Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ALPIŅI”; u. c. uzņēmumi.
Lielākais nodarbināto skaits Aizputes novadā ir uzņēmumos SIA "ELPA" , AS "Kurzemes atslēga 1", SIA “ŪSI”, SIA ”Vērsītis”.

Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 748 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 688 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 681 (pašvaldību struktūrās);
  • EUR 940 (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Aizputes pilsētā ir pieejama primārā veselības aprūpe, diagnostiskie izmeklējumi, neatliekamā medicīniskā palīdzība, 9 ārstu privātprakses, aptiekas. Pagastos darbojas ambulances un aptieka Cīravā. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām sniedz pašvaldības SIA „Pansionāts Rokaiži”. Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” organizē un sniedz sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kā arī aprūpi mājās; asistenta pakalpojums; sociālo rehabilitāciju.

Aizputē darbojas bērnu Dienas centrs „Rūķīšu namiņš”, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Pasta ielā 2 ar krīzes centra pakalpojumiem, "Bēbīšu skoliņa", Cīravā Bērnu rotaļu un attīstības centrs “Gaismiņas”. Konkurētspējīgu pamata, vidējās vispārējās, speciālās un profesionālās ievirzes, mūžizglītības piedāvājumu nodrošina 14 izglītības iestādes: trīs pirmsskolas izglītības iestādes, četras vispārējās izglītības iestādes, Aizputes novada Neklātienes vidusskola, profesionālā ievirzes iestāde Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība, speciālās izglītības iestāde. Interešu izglītību nodrošina Aizputes Mūzikas skola un Aizputes mākslas skola, skolēnu Jaunrades centrs. Atvērts Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs, Liepājas rajona sporta skola, Aizputes jauniešu māja “IDEA House”, Cīravas Jauniešu centrs “Draugi”.

Aizputē un pagastos ir 8 kultūras nami, 4 muzeji, 6 bibliotēkas, 40 amatiermākslas kolektīvi. Novadā 2019.gadā notika vairāk kā 600 dažādi pasākumi. Aizputes sporta centrā "Lejaskurzeme" sporta halle ir trenažieru zāle. Novadā ir pludmales volejbola laukumi, stadions ar skrejceļu, āra laukumi basketbolam, volejbolam, handbolam un tenisam, sporta komplekss ar smagatlētikas zāli, novuss, šahs, dambrete, šautuve un mototrase. Vēl ir 4 sporta zāles, āra sporta laukumi, trenažieri pagastos, labiekārtoti mežaparki Kazdangā, Cīravā un Aizputē ar pastaigu takām, telšu laukumiem, makšķerēšanas vietām, kā arī Padures muižas parks, labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem.

Novadā ir 79 nevalstiskās organizācijas: 7 draudzes, vairāk kā 10 mednieku kolektīvi, māju apsaimniekošanas biedrības. Darbīgākās organizācijas: Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām „Saulessvece” ar Montesori darbnīcu, biedrība "Aizputes Samarietis", Aizputes senioru apvienība "Piesaulīte", Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība, Starpnozaru mākslas grupa "Serde", Aizputes sieviešu apvienība „INTEGRO”, invalīdu biedrība "Cerība", biedrības „Kodols”, “Izgaismo ideju” , “Cita AbRA”- ar mērķi restaurēt un atdzīvināt valsts nozīmes kultūras pieminekli – Cīravas ūdensdzirnavas, lai radītu saistošu un efektīvu vidi kultūras un neformālās izglītības centra izveidei un kvalitatīvai darbībai, Liepājas bioloģiskās lauksaimniecības biedrība, biedrība Sporta klubs "RAMO Motorsports", sporta klubs “Tebras loki”- šaušana ar loku, Cīravas attīstības biedrība “Šilo”- sociālie pakalpojumi, ”Strops” u.c.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.