Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Aicinām darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumi. Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt viņiem vajadzīgos darbiniekus, piedaloties pasākumos “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” un “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

 

“Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” – tā ir iespēja darba devējam apmācīt savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus. Apmācību organizē un finansē NVA.

 

SIA “Saldus ceļinieks” pārstāve Ruta Bojāre par sadarbību ar NVA, apmācot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, saka: “No 2016.gada 23.februāra līdz 2016.gada 4.martam tika veikta 10 personu apmācība izglītības programmā ““G” kategorijas traktortehnikas Ceļu būves mašīnas vadītājs”. Visi apmācītie bezdarbnieki pēc apmācības pabeigšanas tika pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku. SIA “Saldus ceļinieks” ir gandarīts par sadarbību ar Nodarbinātības Valsts aģentūru”.

 

Kopš ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas sākuma “Apmācībā pēc darba devēja pieprasījuma” kopumā ir iesaistīti 85 bezdarbnieki, bet šī gada divos mēnešos - 17.

 

Galvenie “Apmācības pēc darba devēja pieprasījuma” īstenošanas nosacījumi

NVA organizē un apmaksā apmācību, ja darba devējs NVA filiālē iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācības veikšanai, norādot:
1. kontaktinformāciju;
2. apmācību, kuru nepieciešams organizēt:

  • profesiju vai pilnveides programmu (profesionālās izglītības gadījumā),
  • sociālo un profesionālo pamatprasmju nosaukumu vai neformālās izglītības programmu (neformālās izglītības gadījumā);

3. apmācāmo bezdarbnieku skaitu;
4. prasības apmācībā iesaistāmajiem bezdarbniekiem (iepriekšējā izglītība, darba pieredze, prasmes u.c.);
5. darba algas apmēru, kas tiks maksāta pēc apmācības pabeigšanas un citas būtiskas ziņas apmācības organizēšanai.

 

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā bezdarbnieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās atlasē, kuras laikā viņš izvēlēsies piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases NVA ar darba devēju noslēgs līgumu, kurā tiks noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.

 

NVA organizē apmācību jomās un profesijās, kuras, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Pēc darba devēja pieprasījuma NVA organizē apmācību arī jebkurā citā licencētā un akreditētā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās apmācības programmā.

 

Ja nepieciešams organizēt apmācību izglītības programmā, kas nav iekļauta sarakstā, NVA rīko izsludinājumu apmācības īstenotāju izvēlei. Šādā gadījumā jārēķinās, ka mācības varēs organizēt, ja tiks saņemti izsludinājuma prasībām atbilstoši piedāvājumi no izglītības iestādēm. Ja darba devējam vajadzīgi darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju izstrādā jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

 

Apmācību laikā profesionālās tālākizglītības programmās darba devējs var nodrošināt prakses vietas savā uzņēmumā, tādējādi aktīvi iesaistoties savu nākamo darbinieku sagatavošanā atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai.

 

Bezdarbnieks, kurš sekmīgi pabeidzis mācības, ar darba devēju slēdz darba līgumu uz periodu, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem. Ja darba devējs pēc apmācības bez attaisnojoša iemesla nepieņem bezdarbnieku darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas bija izlietoti apmācības organizēšanai.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”, kā arī darba devēja pieprasījumu un līgumu veidlapas, profesionālās un neformālās izglītības programmu saraksti un shēma jaunas izglītības programmas izstrādei pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem” un jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

“Apmācības pie darba devēja” jeb Praktiskās apmācības ietvaros darba devējam tiek nodrošināta iespēja, saņemot NVA finansējumu, apmācīt sev nepieciešamo darbinieku. Praktiskās apmācības ietvaros bezdarbnieki apgūst profesionālās iemaņas visdažādākajās profesijās, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. No ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas sākuma Praktiskajā apmācībā kopumā ir iesaistīti 360 bezdarbnieki, bet šī gada divos mēnešos - 61 bezdarbnieks.

 

NVA filiālēm Daugavpilī un Liepājā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA “Taxi Kurir Latvia”. Pasākumā “Apmācība pie darba devēja” uzņēmums iesaistīja bezdarbniekus, kuri apguva klientu apkalpošanas operatora profesiju. SIA “Taxi Kurir Latvia” izpilddirektore Evita Ķezbere stāsta: “Uzņēmuma specifika ir klientu apkalpošana pa telefonu Zviedrijas tirgū, tāpēc uzņēmums parasti pieņem darbiniekus tikai ar labām zviedru valodas zināšanām. Taču, pateicoties Praktiskajai apmācībai, kuras ietvaros uzņēmums saņēma dotāciju darbinieka apmācības periodā gan darbinieka algai, gan darba vadītājam, mums bija iespēja pieņemt un apmācīt personu, kurai nebija pieredzes klientu apkalpošanā un kurai bija ļoti zemas zviedru valodas zināšanas. Finansiālais atbalsts deva iespēju veltīt vairāk laika gan valodas apmācībai, gan darba pienākumu apgūšanai. Ar rezultātu esam ļoti apmierināti, darbiniece apmācības laikā apguva valodas līmeni, kāds nepieciešams darbam mūsu uzņēmumā, kā arī pilnībā apguva klientu apkalpošanas iemaņas un visas darbam nepieciešamās datorprogrammas. Esam noslēguši ar darbinieci beztermiņa darba līgumu, un darbiniece patstāvīgi turpina darbu mūsu uzņēmumā. Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” mērķis ir sasniegts, esam gatavi arī turpmākai sadarbībai ar NVA šī projekta ietvaros.”

 

Galvenie Praktiskās apmācības īstenošanas nosacījumi

1. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas.
2. Apmācāmais bezdarbnieks nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus.
3. Pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.
4. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. Darba devējam, īstenojot Praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 

Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

 

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Kā darba devēji var pieteikties Praktiskās apmācības īstenošanai?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota Praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt ŠEIT!
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē Praktiskajai apmācībai un slēgt līgumu par apmācības īstenošanu.

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv