Novada tīmekļa vietne:

www.rundale.lv

 

Informācija par novadu

Rundāles novads ir pašvaldība Zemgalē, Lielupes kreisajā krastā, tajā apvienoti Rundāles, Svitenes un Viesturu pagasti. Novada administratīvais centrs ir Pilsrundālē. Attālums no Rundāles novada administratīvā centra Pilsrundāle līdz tuvākajai pilsētai Bauskai ir 15 km, līdz Zemgales reģiona centram – Jelgavai 45 km un līdz valsts galvaspilsētai Rīgai 80 km. Rundāles novada kopējā platība ir 23 201,8 ha, no kuriem 9201,8 ha ir Rundāles pagasta teritorija, 5830,1 ha – Svitenes pagasta teritorija un 8169,9 ha – Viesturu pagasta teritorija.

 

Rundāles novada pašvaldība atzīta par uzvarētāju konkursā «Eiropas Gada pašvaldība 2014» novadu grupā.

 

Iedzīvotāju skaits: 3 407
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 2 096 (2018, NVA un CSP dati)

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statustikas pārvalde

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rundāles novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2018. gada II. ceturksnī NVA Bauskas filiālē tika reģistrētas 400 brīvas darba vietas. No tām vairums-206-vienkāršās profesijas; kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 55; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki -38; kvalificēti strādnieki un amatnieki -26; vecākie speciālisti-20; kalpotāji-20; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri-18; speciālisti-11 un vadītāji-6 vakances. Papildus informācija par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm var redzēt (dokumenta nosaukums “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”) NVA tīmekļa vietnē.

 

Lielākie novada zemnieki un uzņēmēji apsaimnieko no 100 ha līdz 2000 ha lielas platības, zemnieku saimniecības galvenokārt specializējušās intensīvajā graudkopībā un rapšu audzēšanā, mazākā mērā arī piena lopkopībā, dārzeņu un ogu audzēšanā.


Nozaru griezumā (no 368 aktīviem uzņēmumiem) reģistrētos uzņēmumus raksturo procentuālais sadalījums: lauksaimnieciskā ražošana (~68% ), mazumtirdzniecība (~7%), tūrisma pakalpojumi (~5%), autopakalpojumi un autoserviss (~4%), celtniecības pakalpojumi (4%), citas darbības nozares (~10%).


Nozīmīgākie darbadevēji Rundāles novadā ir Rundāles pils muzejs, Rundāles novada dome, Pilsrundāles vidusskola ar struktūrvienībām un Saulaines Profesionālā vidusskola, lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības.


Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Rundāles novadā (2018. gada 1.ceturksnī):

  •  EUR 784 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  •  EUR 784 (Sabiedriskajā sektorā);
  •  EUR 784 (Vispārējās valdības sektorā);
  •  EUR 815 (Pašvaldības sektorā);
  •  EUR 1 492 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide 

Pašvaldības teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Zemgales līdzenumā ar lauksaimniecības attīstībai labvēlīgiem dabas resursiem - plašiem un auglīgiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju nogabaliem un zemkopības attīstībai piemērotu klimatu, kā arī bagātais kultūrvēsturiskais mantojums ar nozīmīgāko, atpazīstamāko un plaši apmeklēto Rundāles pils muzeju ar parku, ir noteicis galvenās uzņēmējdarbības specializācijas pašvaldībā - lauksaimniecība, tūrisms un pakalpojumi.

 

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju - Rundāles novadā darbojas 268 lauksaimniecības uzņēmumi, reģistrēti mazumtirdzniecības uzņēmumi - 29, autopakalpojumi un autoserviss- 17, tūrisma pakalpojumu sniedzēji-19, sadzīves pakalpojumu sniedzēji - 8, celtniecības uzņēmumi -17 un citi -33.

 

Lielākās saimniecības: „Sējas”, „Kaži”, „Sintijas”, „Urštēni”, „Palejas”, „Ceriņi”, „Mūrnieki”, „Spāriņi”, „Līdakas”, „Druvas”, „Mežotnes stacija”, „Akmentiņi”, „Smildziņas”, „Lielupnieki”, „Grantskalni”, „Zemgaļi”, „Lielupe”, „Ziedoņi 2”, „Dučkēni”, kā arī SIA “VA”, SIA “Agro smēdes”, SIA Kommats, u.c. (Datu avots: Lursoft statistika Rundāles novads)

 

Aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 2015. gadā tiek īstenots visu SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģionālo nodaļu pārraudzības teritorijās. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.

 

Rundāles novada mājaslapā ir pieejama informācija, lai sekmīgi veicinātu uzņēmējdarbību: pieejamā infrastruktūra, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs, Bauskas biznesa inkubators, Rundāles mājtirgusSvitenes biznesa bibliotēkaLīdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai Rundāles novadā un cita informācija.

 

Sadzīves apstākļi

Novadā ir iespējams iegūt pirmsskolas, sākuma, pamata, vidējo, profesionālās ievirzes un profesionālo izglītību. - pirmsskolas izglītības iestāde "Mārpuķīte", speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe", Pilsrundāles vidusskola ar trim struktūrvienībām - Bērsteles skola, Svitenes skola un Mūzikas un mākslas skola. Profesionālo izglītību nodrošina Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība.

 

Rundāles novada 5 ciemos: Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē un Viesturos var veselīgi un sportiski pavadīt savu brīvo laiku svaigā gaisā, izmantojot āra kombinētos trenažierus. Vairāk ŠEIT.

 

Rundāles novads var lepoties ar plaši apmeklētiem un tradicionāliem ikgadējiem kultūras pasākumiem - Rundāles novada svētki, Mežotnes pilskalna svētki, Lielā Miķeļdienas andele, Ziemassvētku labdarības pasākums Rundāles pilī u.c. Novadā darbojas vairāk nekā 20 amatieru kolektīvi, pulcinot ap 300 dalībniekiem. Ikkatram novada iedzīvotājam ir iespēja izmantot daudzveidīgo piedāvājumu klāstu, lai sevi radoši pilnveidotu.

 

Rundāles novadā ir 5 pašvaldības publiskās bibliotēkas, kas novada iedzīvotājiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu - grāmatu un periodikas izsniegšanu, pieprasīto grāmatu saņemšanu no citām bibliotēkām, izdrukas, kopēšanu un skanēšanu, bezmaksas un bezvadu (WiFi) internetu, tiešsaistes datu bāzes un elektronisko katalogu.


Novadā darbojas 13 dažādas sabiedriskās organizācijas.

 

Rundāles novada Sociālais dienests ir Rundāles novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem, kā arī ir izveidots Saulaines sociālais centrs. Vairāk ŠEIT.

 

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem, kultūras un sporta aktivitātēm.Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadāsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.