Liepājas filiāle

Pāvilostas novads

Novada mājas lapā:  

www.pavilosta.lv

Pāvilostas novads atrodas Latvijas dienvidrietumos, Kurzemes reģionā, 211.9 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 53.1 km attālumā no Liepājas, 76.8 km no Ventspils un 63 km no Kuldīgas. Tas robežojas ar Grobiņas, Durbes, Aizputes, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novadiem. Pāvilostas novada teritoriālā platība ir 515km2 - Pāvilosta 6km2, Sakas pagasts 318km2, Vērgales pagasts 191km2. Tam ir 46 km gara jūras piekraste.  

tabula

   Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Pāvilostas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.


Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

Baltijas jūras baseina upju lejteces un to pietekas novadā veido plašu upju tīklu. Lielākās upes atrodas Sakas pagasta teritorijā, tās ir Latvijas īsākā upe Saka ar savām pietekām Durbi un Tebru, Rīva un Rudupe, bet Vērgales pagastā izvietojušās mazās upītes.
Lielāko daļu Pāvilostas novada zemju aizņem meži, kas sastāda 63% no visas teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 27%. Tā ietver aramzemes, augļu dārzus, pļavas un ganības. Savukārt pārējo zemju platības aizņem krūmāji, purvi, ūdeņi, ēkas, pagalmi, ceļi un citas zemes.

 

Galvenā darbības nozares Pāvilostas novadā ir zvejniecība un zivju pārstrāde, mežizstrāde un kokapstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība un tūrisms.

 

Pāvilostas novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, līdz ar to ir saglabājusies ekoloģiski tīra, rūpnieciski nepiesārņota vide. Pāvilostā tā arī ir zvejniecība un zivju apstrāde. Novadā darbojas ievērojams skaits mazie un vidējie uzņēmumi, kuros strādājošo skaits nepārsniedz 10 darbiniekus. Lielākais darba devējs novadā, ap 40 darba vietas, ir nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”. Ar zivju nozveju - piekrastes zvejniecību nodarbojas septiņi zvejniecības mazie uzņēmēji. Daudzi iedzīvotāji ir iesaistīti tūrisma biznesā, pārsvarā tās ir viesu mājas, bet tām ir sezonāls raksturs. Daļa iedzīvotāju nodarbināti pašvaldības iestādēs un apkalpojošā sfērā.

 

Lielākie uzņēmumi novadā:

Nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” (sociālā aprūpe ar izmitināšanu), Kooperatīvā sabiedrība "Vērgale 1" (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), z/s "Aploki" (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" (specializētie būvdarbi), SIA "SINREN" (specializētie būvdarbi), SIA „N Stars” (pārtikas produktu ražošana), ZS “Kalniņkalni” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības) u.c.
Lielākais nodarbināto skaits ir uzņēmumos SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" , SIA "SINREN", SIA „N STARS”.
Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 635 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 656 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 657 (pašvaldību struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Novadā liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, bezdarba mazināšanai, kā arī izglītībai, kultūrai un brīvā laika pavadīšanai. Šeit pieejama dažādu līmeņu izglītība – sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Darbojas arī Mūzikas un mākslas skola, Bērnu un Jauniešu centrs. Novadā ir 7 bibliotēkas. Visā novadā ir attīstītas arī pašdarbības, kultūras un sporta tradīcijas, dodot ikvienam novadniekam lietderīgi pavadīt brīvo laiku un atrast savu aizraušanos. Novadā ir trīs kultūras nami, kuros ir iespēja spēlēt teātri, dejot tautiskās dejas, dziedāt korī vai ansamblī. Savukārt sporta zālēs ikviens var spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu, izmantot trenažieru zāli, bet Pāvilostas pilsētas stadionā pieejams skeitparks, tenisa korti, brīvdabas trenažieri, futbola laukums un slidotava-hokeja laukums.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.