Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem, kuri nodarbina personas ar invaliditāti pakalpojumu ¬- darba vietas pielāgošanu bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti. Tas ir preventīvais bezdarba riska samazināšanas pasākums, lai sekmētu nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju un darba vietu saglabāšanu.

NVA darba devējam nodrošina ergoterapeita pakalpojumu un izmaksā vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro, darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Dotāciju NVA piešķir, ja ergoterapeits atzinumā ir norādījis, ka darba vietai pielāgojumi ir nepieciešami.

NVA atbalstam aicināti pieteikties komersanti un komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības).

Detalizētāka informācija par pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” NVA mājaslapas sadaļā “Piedāvāju darbu”/ “Darba vietas pielāgošana” https://www.nva.gov.lv/lv/darba-vietas-pielagosana

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas nodarbinātās personas ar invaliditāti darba vieta.

  2. Lēmuma pieņemšana
    NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem Pasākuma īstenošanu.

  3. Darba devēja informēšana
    NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina 10 darba dienu laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par Pasākuma īstenošanu.