Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
35
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pasākuma mērķis:
• sniegt iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
• paaugstināt bezdarbnieku konkurētspēju un veicināt integrāciju darba tirgū.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-profesionalas-kompetences-novertesan…

Procesa apraksts

  1. Sadarbības procesa apraksts
    • Bezdarbnieks veic profesionālās kompetences novērtēšanu un nokārto kvalifikācijas eksāmenu.
    • Veic maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši 10.09.2013. MK noteikumos Nr. 791 noteiktajam cenrādim.
    • 10 darba dienu laikā iesniedz Aģentūras filiālē iesniegumu ar izdevumu pamatojošiem dokumentiem.
    • Aģentūra izskata iesniegtos dokumentu un pieņem lēmumu