Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
60
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļautās nodarbinātas personas ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, iekārtošanos pastāvīgā darbā un ilgtspējīgu nodarbinātību, nodrošinot vienlīdzīgas darba vides izveidi visiem darbiniekiem.

Atbalsts pastāvīga darba uzsākšanai NVA reģistrētām personām ar invaliditāti:
• Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti);
• Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem);
• Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai.

Atbalsts darba devējam uzsākot nodarbināt NVA reģistrētu personu ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku:
• Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 euro atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
• Dotāciju darba vadītājam 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas līdz diviem mēnešiem vai līdz sešiem mēnešiem, ja nodarbinātā invaliditātes veids ir garīga rakstura traucējumi.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē:
Personām ar invaliditāti:
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai

Darba devējiem:
https://www.nva.gov.lv/lv/nva-klientu-ar-invaliditati-nodarbinatiba-uz-…

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, nodarbinātajam ar invaliditāti aizpildīt iesniegumu vai darba devējam pieteikuma formu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Apstrādes
  NVA filiāle izskata nodarbinātā ar invaliditāti iesniegumu vai darba devēja pieteikumu un par pieņemto lēmumu informē nodarbināto ar invaliditāti vai darba devēju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Nodarbinātajam ar invaliditāti tiek nodrošināts:
  Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti);
  Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem);
  Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai.
  Darba devējam tiek nodrošināta:
  Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 EUR, atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
  Ikmēneša dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu atbilstoši bezdarbnieka nostrādātajām dienām.

Saņemt pakalpojumu