Statuss:
Noslēdzies

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums


Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
7.1.2. Specifiskā atbalsta mērķis “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru”
7.1.2.2. pasākums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana”

Īstenotājs

Projektu īstenoja Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (sadarbības partneris)

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

Īstenošanas periods ir 77 mēneši.

Periods ir 17.08.2016 – 31.12.2022

Mērķis

Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērti un pārskatāmi pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī informāciju par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā īstenotas šādas darbības:

  • Veikts pētījums par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku;
  • Pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un izstrādātas vadlīnijas metodoloģijas lietotājiem;
  • Veiktas piecas darba devēju aptaujas  un īstenotas  četras ekspersaptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai;
  • Izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei;

Īstenoti informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām.

Mērķa grupa

Nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas;
Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un darbinieki;
Ekonomikas ministrijas amatpersonas un darbinieki.

Finansējums

 Projekta kopējās izmaksas – 1 392 763,71 EUR

  • Projekta attiecināmās ESF līdzfinansējums  - 1 183 849,15 EUR

  • Projekta attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums – 208 914,56 EUR

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītājs: Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti – 3;
Rezultāta rādītājs: Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma.

Papildus informācija

Informācija par 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenotajiem projektiem: „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” un Ekonomikas ministrijas projekts “Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”
Informācija par NVA darba tirgus īstermiņa prognozēšanu un projekta īstenošanu: https://www.nva.gov.lv/lv/darba-tirgus-istermina-prognozesana
Informācija par Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa prognozēm: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/
Informācija par Ekonomikas ministrijas projekta aktivitāšu īstenošanu: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/ekonomikas_ministrijas_istenotie_projekti/darba_tirgus_prognozesanas_sistemas_pilnveide/
Ekonomikas ministrijas pētījums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/petijumi/petijums__darba_tirgus_apsteidzoso_parkartojumu_sistemas_izveides_iespejas_un_videja_un_ilgtermina_darba_tirgus_prognozu_sasaiste_ar_ricibpolitiku_/