Statuss:
Īstenošanā

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2015. gada janvāra līdz 2023.gada decembrim

Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiek nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi:

 • karjeras konsultācijas;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei;
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Profesionālās tālākizglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā, pēc kuru apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi);
 • augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve, kas ietver izglītības programmas apguvi un izglītības apliecības saņemšanu akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros;
 • atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādātu mācību programmu apguve kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas dod iespēju pilnveidot vai iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un specializāciju un ietver attiecīgās programmas apguvi un apliecinājuma dokumenta saņemšanu;
 • neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu;
 • apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā;
 • darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (dalībnieku iesaiste tika organizēta līdz 2020.gada 31.augustam).

Lai nodrošinātu projekta ietvaros, sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem projekta dalībniekiem, tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināti to vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi  - surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta pakalpojumi, kā arī tiek vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācība pie darba devēja ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta atbalsta persona. Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 EUR apmērā par 1 apmācību dienu.

Mērķa grupas

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 100 033 246.94 EUR, tai skaitā:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 83 457 467.51 EUR;
 • valsts budžeta finansējums 12 575 779.43 EUR;
 • privātais līdzfinansējums 4 000 000.00 EUR.        

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītāji:

 • 88 034 - atbalstu saņēmušie bezdarbnieki (tostarp ilgstošie bezdarbnieki), tai skaitā vecāki par 50 gadiem - 29 000

Rezultāta rādītāji:

 • 24 712 - kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās;

 • 23 592 - dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām.

Pielikumi

(uz 31.03.2022.)

Kontaktpersona:

Edīte Bratka

Projekta vadītāja - Eksporta iela 6, Rīga
Edite.Bratka [at] nva.gov.lv