Statuss:
Īstenošanā

Vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā"

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2015. gada janvāra līdz 2023.gada decembrim

Mērķis

Veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, kā arī mazināt Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas nodarbinātības jomā.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiek nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi:

 • karjeras konsultācijas;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei;
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Profesionālās tālākizglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā, pēc kuru apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi);
 • augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve, kas ietver izglītības programmas apguvi un izglītības apliecības saņemšanu akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros;
 • atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādātu mācību programmu apguve kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas dod iespēju pilnveidot vai iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un specializāciju un ietver attiecīgās programmas apguvi un apliecinājuma dokumenta saņemšanu;
 • neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu;
 • apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā;
 • darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (dalībnieku iesaiste tika organizēta līdz 2020.gada 31.augustam).

Lai nodrošinātu projekta ietvaros, sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem projekta dalībniekiem, tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināti to vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi  - surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta pakalpojumi, kā arī tiek vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācība pie darba devēja ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta atbalsta persona. Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 EUR apmērā par 1 apmācību dienu.

Mērķa grupas

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti:

 • bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši bezdarbnieki un darba meklētāji ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni;
 • bezdarba riskam pakļautās personas, īpaši nodarbinātās personas, kurām noteikta invaliditāte,  un nodarbinātās personas, kuras sasniegušas 50 gadu vecumu.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 120 949 093.31 EUR, tai skaitā:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) 101 023 069.68 EUR;
 • valsts budžeta finansējums (VB) 15 323 422.63 EUR;
 • privātais līdzfinansējums 4 602 601,00 EUR,     

t.sk. 14.1.2.specifiskā atbalsta mērķa kopējais attiecināmais finansējums 16 100 001 EUR, t.sk. ESF finansējums 13 685 000,00 EUR, VB finansējums 2 062 411 EUR un privātais līdzfinansējums 352 590 EUR.

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītāji:

Projektā 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros visā Latvijā saņems atbalstu vismaz 92 486 bezdarbnieki un darba meklētāji, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, tai skaitā vismaz 30 513 bezdarbnieki un darba meklētāji, kas vecāki par 50 gadiem.


Projektā 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros visā Latvijā saņems atbalstu vismaz 11 592 bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.

Rezultāta rādītāji:

Rezultāta rādītāji, kas sasniedzami 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros:

 • kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 26 354;
 • pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām – 24 994.

Rezultāta rādītāji, kas sasniedzami 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros  – dalībnieki, kuri ir saņēmuši atbalstu no REACT-EU finanšu līdzekļiem:

 • nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, 6 mēnešus pēc dalības projektā – 3093;
 • dalībnieki, kas pēc dalības pasākumā un tā pabeigšanas ieguvuši kvalifikāciju, tādējādi cīnoties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajām sekām – 3170.

Kontaktpersona:

Edīte Bratka

Projekta vadītāja - Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010
Edite.Bratka [at] nva.gov.lv