Liepājas filiāle

Novada mājas lapā:    

www.nica.lv

Nīcas novads ir izveidots Kurzemes dienvidrietumu daļā, kurā apvienoti Nīcas pagasts un Otaņķu pagasts.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 


Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Nīcas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.


Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars novadā kopumā ir ap 34% no teritorijas, 45% ir meža platības. Zemei kopumā raksturīga akmeņainība, zema auglība, applūšanas riski polderos, kas veidoti, lai aizsargātu no plūdiem, bet vietām ir sliktā stāvoklī. Zemā augsnes auglība un applūšanas riski izdevīgāku padara lopkopību un specializēto augkopību. Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Natura 2000”.

 

Novada ekonomiskai stabilitātei nozīmīga ir uzņēmumu darbība, kas lielāko daļu preču ražo eksportam, kā SIA „Tonus Elast” – elastīgās medicīnas preces un SIA „Piejūra” – zivju konservu ražošana, SIA „Lataks” veic mežisstrādi, kokapstrādi, kurināmās malkas pārdošanu, SIA “Ciprese-1” veic kokapstrādi, koka taras un palešu ražošanu. Plaša atpazīstamība ir SIA “Otaņķu Dzirnavniekam”, kurš veic kravu pāvadājumus, graudu pārstrādi un sniedz lauksaimniecības pakalpojumus. Būtiskākā uzņēmējdarbības nozare novadā ir lauksaimniecība, kas veido gandrīz pusi visu uzņēmumu apgrozījuma. Zemnieku saimniecības audzē graudaugus, kartupeļus, rapsi, dārzeņus gan atklātos laukos, gan lielās siltumnīcu platībās. Novadā ir piena lopkopība, liellopu audzēšana, olu un cūkgaļas ražošana. Aptuveni piektdaļu no apgrozījuma veido tūrisms un pakalpojumi. Tirdzniecība veido līdz 4% no kopējā novada uzņēmumu apgrozījuma.

 

Lielākie uzņēmumi novadā:
Bez jau minētajiem eksporta uzņēmumiem lielākie Nīcas novada uzņēmumi ir dārzeņu pārstrādes cehs SIA „O Rika”; piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Laura”; cūkgaļas ražošana SIA „Nīcas Rukši”; olu ražotne SIA „Nīckrasti”; SIA „Norinda”. Lielākās zemnieku saimniecības ir piena un liellopu gaļas ražošana z/s „Birzmaļi-2”; graudaugu audzēšana z/s „Sieciņi”, graudaugu un kartupeļu audzēšana z/s „Līvmaļi”, cūkgaļas un graudaugu audzēšana z/s „Gudriķi”, graudaugu audzēšana z/s „Brūni-2”, dārzeņu audzēšana un fasēšana z/s „Dižķuņķi”, piena lopkopība; z.s. “Prenclavi”.

 

Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 864 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 772 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 772 (pašvaldību struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Nīcas novada izglītības iestādes nodrošina pirmskolas, pamata, vidējo un interešu izglītību. Novadā ir pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”, Rudes sākumskola, Nīcas vidusskola, Nīcas mūzikas skola.

Novada iedzīvotājiem plašas iespējas veselīga brīvā laika pavadīšanai nodrošina Nīcas sporta centrs. Lielā sporta zāle pielāgota futbola, basketbola un citiem sporta veidiem. Tribīnēs iespējams uzņemt 420 skatītājus. Interesentiem pieejama arī alpīnisma siena. Ar spoguļiem aprīkoto airobikas zāli izmanto gan vingrošanas, gan dejotāju grupas. Moderni aprīkota trenažieru zāle, kur divas reizes nedēļā pieejams instruktors. Otaņķu pagastā aktīvai brīvā laika pavadīšanai ir Rudes sporta nams, kurā sporta aktivitātēm ir lielā zāle, fitnesa studija.

Novada kultūras pasākumus plāno un organizē Nīcas kultūras centrā. Pasākumi notiek Otaņķu tautas namā, Nīcas kultūras namā, sabiedriskajos centros un vasaras periodā – brīvdabā. Plašas iespējas darboties amatierkolektīvos.

Nīcas novada domes Sociālais dienests iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību un pakalpojumus. Viena no pašvaldības sociālā dienesta funkcijām ir nodrošināt sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tādēļ arī Otaņķu pagasta pārvaldē iedzīvotāji var saņemt sociālos pakalpojumus. Novada iedzīvotājiem pieejams Sadzīves pakalpojumu punkts, kas atrodas Nīcas lauku ambulances ēkā.
Nīcas lauku ambulancē ir divas ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības un citu ārstniecības speciālistu pakalpojumi. Aptiekā iedzīvotāji var iegādāties medikamentus un medicīnas preces. Otaņķu pagasta feldšerpunktā pacientus pieņem un sniedz pakalpojumus feldšere-ārsta palīgs.
 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.