Jūrmalas filiāle

Kandavas novads

 

Novada mājas lapā:    

www.kandava.lv 

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā un robežojas ar Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Kuldīgas un Talsu novadiem. Kandavas novads sastāv no Kandavas pilsētas, Cēres, Matkules, Kandavas, Zemītes, Zantes un Vānes pagastiem.

Iedzīvotāju skaits: 7853 uz 01.01.2018. (CSB informācija)
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 4913 uz 01.01.2018. (CSB informācija)


Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis uz 01.06.2018:

Datu avots: NVA


Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Kandavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/.

2018. gada pirmajā pusgadā NVA Tukuma filiālē tika reģistrētas 127 brīvas darba vietas. No tām vairums – 43 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 23; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 17; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 12; speciālisti – 11l vecākie speciālisti – 12 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Tradicionālās uzņēmējdarbības jomas. Lielākie darba devēji pēc nodarbināto skaita: SIA “Cietkoks” - kokapstrādes uzņēmums; SIA "SALTUMS KANDAVĀ" – ēdināšanas pakalpojumi; SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – komunālo pakalpojumu sniegšana; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDAVAS CEĻI" – ceļu būvniecība; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEDAINE N" – kokapstrāde; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELFA" – elektroinstalācijas ierīkošana.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Kandavas novadā (2017.gadā):

  • EUR 681 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 713 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 723(Pašvaldības struktūrās) (CSB informācija)

 

Sadzīves apstākļi

Kandavas novadā ir četras pamatskolas (Zantes, Zemītes, Vānes un Cēres pagastos); divas vidusskolas (Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandavas internātvidusskola), profesionālās izglītības ievirzes iestāde – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums; trīs interešu izglītības iestādes - Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola, Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Kandavas Deju skola; pirmskolas izglītības iestāde – Zīļuks, kas atrodas Kandavā; Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla"; Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

 

Kandavas poliklīnikā pieņem divi ģimenes ārsti, okulists – neirologs, ginekologs, zobārsti un zobu tehniķi. Kandavas novadā ir pieejams pediatrs.

 

Kandavas novada sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sociālā darba pakalpojumu Kandavas novada iedzīvotājiem, gan Kandavas novada sociālā dienesta centrālajā ēkā Jelgavas ielā 4A, Kandavā, gan Kandavas novada pagastos – Zantes, Zemītes, Matkules, Vānes un Cēres pagastu pārvaldēs. Kandavas novada sociālā dienesta struktūru veido Informācijas un pabalstu nodaļa, Rehabilitācijas nodaļa, Aprūpe mājās nodaļa, Ģimenes atbalsta nodaļa, Medicīniskā aprūpes mājās nodaļa. Kandavas novada sociālais dienests nodrošina Kandavas novada iedzīvotājiem šādu pakalpojumu sniegšanu – ergoterapiju, fizioterapiju, logopēda pakalpojums, klīniskā psihologa pakalpojums, Montesori pedagoga pakalpojums, diabēta aprūpes pakalpojums, aprūpe mājās pakalpojums, medicīniskā aprūpe mājās pakalpojums, transporta pakalpojums nokļūšanai pie ārstiem un citiem speciālistiem, utt.

 

Kandavas novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju gan iedzīvotāji un gan novada viesi, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.