Jaunumi
NVA logo, tektuāls saturs

2002.gada 1.jūlijā stājās spēkā  Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, kura mērķis - sniegt atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, lai veicinātu viņu spēju konkurēt darba tirgū. Likums regulē Latvijas valsts atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām, nosaka Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbību un pienākumus, aktīvos nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus, bezdarbnieku un darba meklētāju tiesības un pienākumus u.c.

Likumā noteikts, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

Īstenojot likumā noteikto darbības mērķi, NVA ir izveidots teritoriāls klientu apkalpošanas struktūrvienību tīkls, ko šobrīd veido 20 filiāles un tām pakārtotie klientu apkalpošanas centri. NVA ne vien reģistrē, uzskaita, apmāca un nodarbina bezdarbniekus un darba meklētājus, bet sniedz daudzus un dažādus nodarbinātības pakalpojumus plašam klientu lokam. NVA piedāvājuma klāstā vakanču reģistrēšana un darba devējiem vajadzīgo darbinieku atlase, viena no plašākajām valstī CV un vakanču datu bāzēm – NVA CV un vakanču portāls, Darba informācijas kabinetu pakalpojumi, karjeras konsultācijas, reģionālās mobilitātes veicināšana, aizvien jauni un mūsdienīgi mācību un nodarbinātības pasākumi, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, skolēnu darbs vasaras brīvlaikā, palīdzība bezdarbniekiem, kuriem iekļauties darba tirgū traucē atkarības, darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība, pārrobežu sadarbība, konsultēšana par darba un mācību iespējām Eiropas Savienībā. Attīstot un pilnveidojot e-pakalpojumus, NVA ir izveidoja pašapkalpošanās portālu plašam lietotāju lokam, ik gadu tiek izstrādātas darba tirgus attīstības īstermiņa prognozes, kas lietotājiem ir pieejamas prognožu platformā. NVA piedalās starptautisku sadarbības līgumu projektu izstrādē un īstenošanā, pārstāv mūsu valsti, darbojoties ne vien Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīklā (PES) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīklā (EURES), bet arī Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līguma ietvaros. 

Pirms divdesmit gadiem, 2002.gada 1.jūnijā, stājās spēkā arī Darba likums, kas regulē darba devēju un darba ņēmēju tiesiskās attiecības.