Siguldas filiāle

Inčukalna novads

Novada tīmekļa vietne:

www.incukalns.lv

Inčukalna novads ir pašvaldība Vidzemē, kurā ir apvienoti Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts. Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) (A3) un reģionālais autoceļš Inčukalns – Ropaži – Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa līnija Meitene – Jelgava – Rīga – Lugaži.

Iedzīvotāju skaits: 7 537

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 4 683

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 213/ 4.54

tabula

 Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Inčukalna novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Inčukalna novadā lielākie uzņēmumi:

PATA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Gaujas Koks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Rettenmeier Baltic Timber, SIA, STRAUJUPĪTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, IZOTERMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, KL Retail, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Lauku rudzupuķe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, PLUSS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, M BERGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, RĀMKALNI SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Vidējā bruto alga Inčukalna novadā:

  • EUR 1 180 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 905 ( Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 922 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 922 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

Novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. Novadā ir arī smilts, grants un kūdras atradnes. Lielākoties novadā uzņēmumi darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs.

Inčukalna novada ģeogrāfiskais novietojums tuvu reģiona lielākajām pilsētām, šosejai, dzelzceļam un Gaujas Nacionālajam parkam sekmē tūrisma infrastruktūras attīstību. Labvēlīgs ekonomiskās attīstības faktors novadam ir valsts galvaspilsētas Rīgas tuvums.

Sadzīves apstākļi

Inčukalna novada teritorijā darbojas Inčukalna pamatskola un Vangažu vidusskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” un „Jancis”, Inčukalna Tautas nams un Vangažu kultūras nams, Inčukalna novada bibliotēka, Inčukalna sporta komplekss, dienas centri „Vangaži”, „Gauja” un „Sarma”, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola, sociālās aprūpes māja „Gauja”. Aktīvi darbojas Invalīdu un Pensionāru biedrības, kā arī Sarkanā krusta pirmorganizācija.

Inčukalna novada dome iespēju robežās atbalsta arī nevalstiskās organizācijas, t.sk., invalīdu un pensionāru biedrības. Novadā darbojas sociālā dienesta pārraudzībā esoši dienas centri „Sarma”, „Gauja”, „Vangaži”, kuros tiek sniegti vairāki pakalpojumi un organizēti pasākumi dažādām mērķauditorijām. Sporta kompleksā, kas pašreiz ir viens no labākajiem Pierīgā, notiek augsta līmeņa sporta sacensības, piesaistot sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm, kā arī nodrošina tuvējās apkārtnes iedzīvotājus ar treniņu iespējām sporta zālē un baseinā.

Veselības aprūpi Inčukalna novadā nodrošina piecu ģimenes ārstu prakses. Darbojas PSIA „Vangažu ambulance”, kurā strādā ģimenes ārsti, stomatologs, ārsta palīgs un ambulatorās medicīnas māsa. Novadā darbojas trīs aptiekas – „Ģimenes aptieka 47” Inčukalnā un aptiekas Vangažos - aptieka „Dilaga” un „Aptieka Sigulda”. Sociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus novada iedzīvotājiem, sekmējot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinot šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. Sociālais dienests regulāri organizē arī zupas virtuves Inčukalnā un Vangažos.

Papildu informācija

Novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējām un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.