Daugavpils filiāle

Novada tīmekļa vietne:

www.ilukste.lv

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā. Novads robežojas ar Aknīstes, Daugavpils, Jēkabpils novadiem un Lietuvas Republiku.
Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojot Ilūkstes pilsētu, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus. Paplašinot novada administratīvo teritoriju, 2009. gadā novadā tika iekļauts Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. 2010. gadā Subates pilsēta ar lauku teritoriju tika sadalīta divās administratīvajās vienībās – Subates pilsēta un Prodes pagasts. Kopš 2003. gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ilūkstes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 600 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 875 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 705; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 495; vecākie speciālisti – 444; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 440; speciālisti – 273 vakances.
Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs – 158; metālmateriālu metinātājs – 155; palīgstrādnieks – 153; namdaris – 138; betonētājs – 124; mūrnieks – 104; apdares darbu strādnieks – 97; elektriķis – 89; krāsotājs – 89; flīzētājs – 88.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Aktīvākās uzņēmumu nozares ir: graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana, izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana u.c.

Vislielāko apgrozījumu novadā rada TOP 10 uzņēmumi:

 • SIA "LatRosTrans" (cauruļvadu transports);
 • SIA"GABOTEH" (lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība)
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Sēlijas āres" (graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība);
 • SIA "Veselības centrs Ilūkste" (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā),
 • SIA"ORI" (mazumtirdzniecība);
 • SIA"ORNAMENTS" (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana),
 • SIA "BEBRA SERVISS" (Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība),
 • SIA"OSIS SE" (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana),
 • SIA"TIKKA" (mazumtirdzniecība),
 • Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "KALNĀJI" (mazumtirdzniecība).

Datu avots: Lursoft statistika

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Ilūkstes novadā (2019.gads 3.ceturksnis):

 • EUR 944 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 686 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 694 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Ilūkstes novadā 2018. gadā no janvāra līdz septembrim darbojās viena pirmsskolas izglītības iestāde ar divām filiālēm, divas vidusskolas, viena vispārējās un profesionālās izglītības vidusskola, divas pamatskolas, divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde un viena interešu izglītības iestāde.
2018. gada 28. februārī tika pieņemts lēmums par izglītības iestāžu reorganizāciju. Reorganizācijas rezultātā tika apvienotas Ilūkstes 1.vidusskola, Sadraudzības vidusskola, Eglaines pamatskola un Subates pamatskola un uz šo izglītības iestāžu bāzes tika izveidota viena izglītības iestāde Ilūkstes Raiņa vidusskola ar mācību programmas īstenošanas vietām Ilūkstes pilsētā (Raiņa ielā 49 un Stadiona ielā 1), Eglaines ciematā, Subates pilsētā. 2018. /2019.māc.gadā darbu uzsāka Ilūkstes Raiņa vidusskola ar 539 izglītojamiem. Reorganizācija deva iespēju saglabāt pamatizglītības ieguvi tuvāk dzīvesvietai, bet vidējās izglītības posmā satura daudzveidības nodrošināšanai ir paralēlklases.
Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Veselības centrs Ilūkste”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā. SIA ”Veselības un sociālās aprūpes centrs ”Subate”” var izmitināt un sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 47 pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk – Centrs) ir pašvaldības iestāde, kas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, dienas laikā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Centra darbības mērķis ir nodrošināt klientiem sociālo rehabilitāciju, sniedzot iespēju integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas. Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina Sociālais dienests, kura pārraudzībā darbojas Ģimenes atbalsta un krīžu centrs. Ilgstošos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un personām ar kustības traucējumiem sniedz Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde „MIERA NAMS”. Dvietē darbojas pansija „Mūsmājas „Dižkoks””, kas sniedz atbalstu, sirdssiltumu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe.


Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par īstenotajiem projektiem, vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.